Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 oktober 2009

Gepubliceerd: 15 oktober 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02160
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eb5a7cc3-7d29-4e92-8b66-1e388c0934c7&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20van%2015%20oktober%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 31821, 31325, 31288, 31332, 31289, 31821, 31982, 31497, 31288, 31889, 31288, 31777

Inhoud


Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 1 oktober 2009 Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer - 2009Z17839

Besluit: Gezien de geplande activiteiten voor uitgebreide hoorzittingen over passend onderwijs (ex ante onderzoek) worden vanuit de commissie OCW geen nadere onderzoeken aangedragen. De commissie kan zich goed vinden in het bij de commissie JenG en SZW ingediende voorstel van het CDA over indicatiestelling.

BOR-advies inzake begrotingsbehandeling OCW 2010

Zaak: Overig - medewerker BOR, Middelhoven L. - 8 oktober 2009 Advies thema’s begrotingsbehandeling OCW 2010 - 2009Z18695

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van het verslag van de informele Raad van 23 en 24 september 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 oktober 2009 Aanbieding van het verslag van de informele Raad van 23 en 24 september 2009 - 21501-34-129

Besluit: Agenderen voor het Europaoverleg van 25 november over de OJC-Raad

Verslag schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur van 23 en 24 september 2009.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Verslag schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur van 23 en 24 september 2009. - 21501-34-130

Besluit: Agenderen voor het Europaoverleg van 25 november over de OJC-Raad

Fiche: Mededeling inzake Europeana

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 5 oktober 2009 Fiche: Mededeling inzake Europeana (Europa’s online bibliotheek, museum en archief; onderdeel van de i-2010 strategie voor de informatiemaatschappij) - 22112-936

Besluit: Agenderen voor het Europaoverleg van 25 november a.s.
Besluit: Minister verzoeken in de geannoteerde agenda inzake de OJC-Raad aanvullende informatie op te nemen over het Nederlandse standpunt tav beheer en governance van Europeana (o.a. wanneer te verwachten)

Toezegging inzake wegwerken achterstand accreditatieaanvragen HO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 oktober 2009 Toezegging inzake wegwerken achterstand accreditatieaanvragen HO - 31821-72

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-72

Evaluatie Gratis schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 september 2009 Evaluatie Gratis schoolboeken - 31325-33

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Samenstelling commissie toekomstbestendig ho-stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2009 Samenstelling commissie toekomstbestendig ho-stelsel - 31288-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Concept Jaarwerkplan 2010 Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief derden - Inspectie van het Onderwijs te Utrecht - 13 oktober 2009 Uitnodiging werkbezoek aan Inspectie van het Onderwijs te Utrecht - 2009Z18972

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2009 Concept Jaarwerkplan 2010 Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-7

Besluit: Agenderen voor kort algemeen overleg (1,5 uur).

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 oktober 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 7 oktober 2009 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 oktober 2009 - 2009Z18308

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 oktober 2009 Voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen - 31332-10

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Klachtenregeling PO en VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 oktober 2009 Klachtenregeling PO en VO - 32123-VIII-9

Besluit: Betrekken bij het AO van 25 november a.s. over evaluatie wet medezeggenschap op scholen.

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 oktober 2009 Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar EarlyBird Rotterdam - 32123-VIII-8

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór de begrotingsbehandeling een aanvullende brief te sturen, waarin wordt ingegaan op de verschillen tussen het project Early Bird en de nieuwe pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs.

Informatie over uitkomsten gesprek met het CEVO over onjuiste vraagstelling over de rol van de VVD in het examen Nederlands Havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 oktober 2009 Informatie over uitkomsten gesprek met het CEVO over onjuiste vraagstelling over de rol van de VVD in het examen Nederlands Havo - 31289-69

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken toezegging hoger onderwijs inzake titulatuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Stand van zaken toezegging hoger onderwijs inzake titulatuur - 31821-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-71

Overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen en voorhang-a.m.v.b.'s

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen en voorhang-a.m.v.b.'s - 2009Z18034

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 31700-VIII-208/2009D42343

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 31982-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Openstaande toezegging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 oktober 2009 Openstaande toezegging passend onderwijs - 31497-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In de vorige procedurevergadering is ten aanzien van de nog te verwachten beleidsnotitie passend onderwijs reeds besloten tot het houden van hoorzittingen in de laatste week van november en een AO in de week van 7 december a.s. Ter inventarisatie van de genodigden is een e-mail rondgestuurd.

Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een aanvullende reactie inzake stand van zaken onderwijs en ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 oktober 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een aanvullende reactie inzake stand van zaken onderwijs en ondernemerschap - 31288-65

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake de motie van de leden Jasper van Dijk en Besselink over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 oktober 2009 Verslag schriftelijk overleg inzake de motie van de leden Jasper van Dijk en Besselink over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO). - 31889-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de brief aan de AOb inzake maatregelen tegen uitwassen beloning bestuurders in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Afschrift van de brief aan de Aob inzake maatregelen tegen uitwassen beloning bestuurders in het onderwijs - 2009Z17945

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Internationale vergelijking van wetenschapssystemen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 oktober 2009 Internationale vergelijking van wetenschapssystemen - 31288-67

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 7 oktober jl. over onderzoeksinfrastructuren.

Strategische visie op Unesco

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 oktober 2009 Strategische visie op Unesco - 32123-VIII-10

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 2 november a.s. over het onderdeel Cultuur.

Erratum Beleidsreactie adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 oktober 2009 Erratum Beleidsreactie adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers - 31777-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake de beleidsreactie op het rapport van de commissie Brinkman.