Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 oktober 2009

Gepubliceerd: 9 oktober 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02159
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d8b248ef-eddf-49db-ba4d-21efa0529e4d&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20van%208%20oktober%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31524, 32146, 31981, 31976, 31325, 30012, 31524, 31289, 31511, 31288, 30012, 31829, 32156, 32156, 30420

Inhoud


Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 1 oktober 2009 Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer - 2009Z17839

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

EU Stafnotitie "Europese onderzoeksinfrastructuren en ESFRI"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 30 september 2009 EU Stafnotitie "Europese onderzoeksinfrastructuren en ESFRI" - 2009Z17652

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Onderzoeksinfrastructuren op 7 oktober 2009

Aanbieding ITS-onderzoek "Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 oktober 2009 Aanbieding ITS-onderzoek "Tijd voor beroepspraktijkvorming en andere onderwijsactiviteiten". - 31524-32

Besluit: Agenderen voor AO nog te plannen AO over beroepspraktijkvorming, na ontvangst van het COLO-onderzoek.
Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van OCW-begroting 2010 (32 123 VIII)

Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 oktober 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32146-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32146-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s - 32146

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 oktober 2009 31 981 Nota n.a.v. Verslag over de wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering van de OV-chipkaart (31 981) - 31981-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31981-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 juni 2009 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart - 31981

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

AenB-lijsten spoedeisende OCW- wetsvoorstellen voor het kerstreces 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 30 september 2009 AenB-lijsten spoedeisende OCW- wetsvoorstellen voor het kerstreces 2009 - 2009Z17696

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Inhouding rijksbijdrage Friesland College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 30 september 2009 Inhouding rijksbijdrage Friesland College - 31976-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie Gratis schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 september 2009 Evaluatie Gratis schoolboeken - 31325-33

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verkenning Onderwijsraad Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 september 2009 Verkenning Onderwijsraad Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen - 30012-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 18 november a.s. over een leven lang leren en de minister verzoeken uiterlijk 10 november a.s zijn beleidsreactie te doen toekomen.
Noot: De minister zegt de beleidsreactie in november 2009 toe.

Voorhang van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 september 2009 Voorhang van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2010 - 32153

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 26 oktober 2009.

Plan van aanpak "Competentiegericht onderwijs en studenten met een beperking in het mbo"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Plan van aanpak "Competentiegericht onderwijs en studenten met een beperking in het mbo" - 31524-30

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg mbo van 4 november a.s.

Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld) - 31289-68

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Besluit: Ten aanzien van de nog te verwachten beleidsnotitie passend onderwijs wordt besloten tot het houden van hoorzittingen in de laatste week van november en een AO in de week van 7 december a.s. Ter inventarisatie van de genodigden zal een e-mail worden gestuurd.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2009Z13005/2009D34514

Beleidsdoorlichtingen Onderwijsachterstanden en Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 september 2009 Beleidsdoorlichtingen Onderwijsachterstanden en Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling - 31511-3

Besluit: Een algemeen overleg onderwijsachterstanden plannen.
Besluit: Agenderen voor AO Kinderopvang op 29 oktober a.s., voor wat betreft onderdeel VVE uit de brief.
Besluit: Agenderen voor AO Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen op 26 november a.s., voor wat betreft het onderdeel referentieniveaus uit de brief.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het BOR hier een notitie bij te schrijven

Concept-opdracht commissie toekomstbestendig ho-stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 september 2009 Informatie over de concept-opdracht aan de commissie inzake een toekomstbestendig HO-stelsel - 31288-64

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Hoger onderwijs op 29 oktober a.s.

Stand van zaken Plan van Aanpak Leren en Werken 2008-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 september 2009 Stand van zaken Plan van Aanpak Leren en Werken 2008-2011 - 30012-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over een Leven lang leren van 18 november a.s.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk kenmerk: 30012-14/2009D23323

Voorhang regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 september 2009 Voorhang regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2010 - 32147

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Verzuimmelding” (31829) over niet-bekostigde instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 september 2009 Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Verzuimmelding” over niet-bekostigde instellingen - 31829-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31829-16

Midterm Review: het Beste Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

Besluit: Aanhouden tot het Onderwijsraadadvies en kabinetsreactie ontvangen zijn (te verwachten in het voorjaar van 2010)
Besluit: Aangezien er voorts alleen documenten van staatssecretaris Van Bijsterveldt over

Aanbieding 'Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 oktober 2009 Aanbieding 'Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies' - 2009Z17868

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft afschrift brief aan Eerste Kamer.

Beleidsreactie adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 september 2009 Beleidsreactie adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers - 2009Z17711

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór 30 november
Besluit: Agenderen voor gesprek met commissie Brinkman

Kabinetsreactie beleidsevaluatie fiscale regelingen monumentenpanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 september 2009 Kabinetsreactie beleidsevaluatie fiscale regelingen monumentenpanden - 32156-2

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Modernisering Monumentenzorg van 16 november van 16.00-19.30 uur.

Aanbieden Beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 september 2009 Aanbieden Beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) - 32156-1

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Modernisering Monumentenzorg van 16 november van 16.00-19.30 uur.

Toezending rapporten Erfgoedinspectie "Provincies tussen oude WRO en nieuwe WRO" en "Stut of Steunpilaar"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 september 2009 Toezending rapporten Erfgoedinspectie "Provincies tussen oude WRO en nieuwe WRO" en "Stut of Steunpilaar" - 32123-VIII-6

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over Modernisering Monumentenzorg van 16 november van 16.00-19.30 uur.

Transgenderbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 oktober 2009 Transgenderbeleid - 2009Z17835

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over homo-emancipatiebeleid op 10 december a.s.

Beantwoording door de Nederlandse regering van de "list of issues" CEDAW-comité

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 september 2009 Beantwoording door de Nederlandse regering van de "list of issues" CEDAW-comité - 30420-141

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Emancipatiebeleid op 6 okt. jl. (gezien de late ontvangst wordt in de p.v. van 8 okt. bepaald of het stuk voldoende is behandeld).

Reactie op motie Van Gent en Langkamp (31874 nr. 49) inzake inzet re-integratiebudget voor werkzoekenden die gastouder willen worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 september 2009 Reactie op motie Van Gent en Langkamp (31874 nr. 49) inzake inzet

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het VSO inzake het ontwerpbesluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang (31874, nr. 48).

Afschrift van brief aan de EK inzake gastouderopvang op één locatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 september 2009 Afschrift van brief aan de EK inzake gastouderopvang op één locatie - 2009Z17111

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober over kinderopvang.