Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 september 2009

Gepubliceerd: 25 september 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02158
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e728cecb-0c6f-44a2-a5ef-b783264ea1da&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20van%2024%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31944, 31288, 27923, 27406, 29281, 31289, 31982, 31828, 31288, 31524, 31804, 31804, 31434, 31482, 27406, 31322, 31874, 31322

Inhoud


Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 september 2009 Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 23 en 24 september 2009 - 21501-34-128

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg van 16 september jl.

Nieuwe EU-strategie Jeugd 2010-2018

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Nieuwe EU-strategie Jeugd 2010-2018 - 21501-34-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de OJC-Raad van 25 november a.s.

Wijziging van enkele onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 september 2009 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - 32134

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 oktober a.s te 16.00 uur.

Overzicht van openstaande toezeggingen cie OCW met termijnstelling 1 oktober 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 17 september 2009 Openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 oktober 2009 - 2009Z16684

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de commissie het tijdpad te doen toekomen inzake het dossier passend onderwijs.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet participatiebudget en de wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc's.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s - 32146

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 september om 14.00 uur, waarna het verslag met spoed naar het ministerie wordt gestuurd. Aan de griffie zal verzocht worden onderhavig spoedwetsvoorstel te agenderen voor de plenaire vergadering in de week van 6 oktober en stemmingen te laten plaatsvinden op 13 oktober a.s.
Noot: Tijdschema van het ministerie (het wetsvoorstel staat op de lijst van de MP: af te handelen voor het kerstreces door beide Kamers): 1-10 limiet inbreng verslag 2-10 vaststelling verslag 5-10 indiening nnav 8-10 procedurevergadering 15-10 plenaire behandeling TK 19-10 indiening EK 10-11 pv EK 24-11 limiet inbreng vvv 1-12 indiening mva 8-12 pv EK 15-12 plenaire beh. EK 22-12 aanvaarding eEK De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2010

Kosten voor externe inhuur IB-Groep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Kosten voor externe inhuur IB-Groep - 31944-11

Besluit: Betrokken bij de stemmingen inzake intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (31944)
Gerelateerde kamerstukken: 31944-11

Afschrift van antwoord op een advies van de commissie experimenten open bestel over de mogelijkheden voor een opener bestel in het Nederlandse hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Afschrift van antwoord op een advies van de commissie experimenten open bestel over de mogelijkheden voor een opener bestel in het Nederlandse hoger onderwijs - 31288-63

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Afzien van reisvoorziening voor minderjarige mbo'ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 september 2009 Afzien van reisvoorziening voor minderjarige mbo'ers - 32123-VIII-5

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.

Werkprogramma Onderwijsraad 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009 Werkprogramma Onderwijsraad 2010 - 32123-VIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota Werken in het onderwijs 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009 Nota Werken in het onderwijs 2010 - 27923-88

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Leraren van 2 uur.

Naar een robuuste kenniseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009 Naar een robuuste kenniseconomie - 27406-153

Besluit: Agenderen voor OCW begrotingsbehandeling 2010
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Hoger onderwijs

Reactie op de brief van het Instituut Blankestijn inzake de themarapportage van de Inspectie van het Onderwijs over de zelfstandige exameninstellingen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 september 2009 Reactie op de brief van het Instituut Blankestijn inzake de themarapportage van de Inspectie van het Onderwijs over de zelfstandige exameninstellingen. - 2009Z16438

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vertraging toezending kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 september 2009 Vertraging toezending kabinetsbrede internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid - 31700-VIII-230

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Effecten van de invoering van de bachelor-masterstructuur op de financiering van universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 september 2009 Effecten van de invoering van de bachelor-masterstructuur op de financiering van universiteiten - 29281-17

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Hoger onderwijs van 4 uur vóór de OCW begrotingsbehandeling 2010. In de eerstvolgende pv zal ter voorbereiding hiervan een voorstel voor de agenda gedaan worden waarbij ook de relevante reeds bestaande dossiers inzake het hoger onderwijs betrokken zullen worden.

Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 september 2009 Tussenrapportage invoering maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs - 31289-67

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 2 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009

Besluit: In de pv. van 10 september is het volgende reeds besloten: 1 oktober limiet inbreng feitelijke vragen; Wetgevingsoverleggen op 2 november (onderdeel cultuur) resp. 30 november (media).
Besluit: Via een e-mail procedure zullen de thema's geinventariseerd worden ter voorbereiding van een BOR-notitie ten behoeve van de plenaire OCW-begrotingsbehandeling. De commissie wordt verzocht uiterlijk dinsdag 29 september te reageren.

Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs - 31982-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift met reactie op de brief van het Landelijk Comité Bèta-actie inzake de afbraak van het universitaire onderzoek in de bèta-richtingen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 september 2009 Afschrift met reactie op de brief van het Landelijk Comité Bèta-actie inzake de afbraak van het universitaire onderzoek in de bèta-richtingen. - 2009Z16088

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota van wijziging wetsvoorstel 'Goed Bestuur'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 september 2009 Nota van wijziging - 31828-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31828-10

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 september 2009 Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2009 - 31700-VIII-229

Besluit: Betrekken bij de OCW begrotingsbehandeling 2010.

Voorhang Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 september 2009 Voorhang Ontwerpbesluit experiment excellentie in het hoger onderwijs - 31288-62

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 september om 16.00 uur

Beroepspraktijkvorming in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 september 2009 Beroepspraktijkvorming in het mbo - 31524-29

Besluit: Reeds betrokken bij AO beroepspraktijkvorming van 10 september j.l.

Werkprogramma Raad voor Cultuur 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Werkprogramma Raad voor Cultuur 2010 - 32123-VIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken beloningskader publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Stand van zaken beloningskader publieke omroep - 31804-80

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 30 november a.s. over media.
Gerelateerde kamerstukken: 31804-80

Bibaboerderij van de TROS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Bibaboerderij van de TROS - 31804-79

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 30 november a.s. over media.
Gerelateerde kamerstukken: 31804-79

Voortgang beleidsvoornemens cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 2 november a.s. inzake cultuur.

Stand van zaken rond gedragscode media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Stand van zaken rond gedragscode media - 31434-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 30 november a.s. inzake media.

Uitkomsten onderzoek fraude fonds BKVB (Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009 Uitkomsten onderzoek fraude fonds BKVB - 31482-47

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 2 november a.s. inzake onderdeel cultuur.

Brief Cultuur en Economie 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 september 2009 Brief Cultuur en Economie 2009 - 27406-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Creatieve industrie op 1 oktober 2009

Rapport visitatie Wereldomroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 september 2009 Aanbieding van het rapport visitatie Wereldomroep - 31700-VIII-231

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 30 november a.s. inzake media.In de volgende pv zal de agenda van dit WGO geagendeerd worden, voorzien van spreektijden. De griffier zal onderzoeken of verlenging met 1 uur mogelijk is.

Rapport ‘Pedagogische kwaliteit buitenschoolse opvang: de ontwikkeling van een meetinstrument’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 september 2009 Rapport ‘Pedagogische kwaliteit buitenschoolse opvang: de ontwikkeling van een meetinstrument’ - 31322-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober a.s. inzake Kinderopvang.

Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 september 2009 Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang - 31874-48

Besluit: Door het lid van Gent is een Verslag van een schriftelijk overleg aangevraagd op 16 september jl.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-48

Inzet VVE-middelen in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 7 september 2009 Inzet VVE-middelen in de kinderopvang - 31322-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober a.s. inzake Kinderopvang.