Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 september 2009

Gepubliceerd: 11 september 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02157
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7fa95bc3-1618-42b0-85b1-3f989360ecab&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20van%2010%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31874, 29838, 21109, 22112, 21501, 31293, 31982, 31944, 31293, 31288, 29240, 29281, 27923, 30012, 31288, 29536, 27020, 31289, 31293, 32034, 32034, 30079, 30079, 31524, 31524, 31524, 31293, 31293, 27923, 30012, 31293, 29338, 29736, 31135, 31288, 31293, 31972, 31524, 31332, 31524, 31482, 28330, 32033, 25839, 29362, 31482, 31482, 31482, 24724, 31322

Inhoud


Schriftelijke procedurevergadering inzake v.s.o. ontwerpbesluit Deskundigheidseisen gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 september 2009 Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang - 31874-48

Besluit: Besloten wordt tot een schriftelijke procedurevergadering over het verslag van het schriftelijk overleg.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-48

Overheveling voortouw inzake rapport Ups en downs inzake auteursrechten van OCW naar Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 januari 2009 Aanbieding rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming - 29838-14

Besluit: Via schriftelijke procedurevergadering van cie. OCW en Justitie verzoeken om instemming met overdragen voortouw, met als voorstel 'betrekken bij AO Auteursrechten'.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 21 juli 2009 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009 - 21109-192

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche: Voorstel inzake Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 juli 2009 Fiche: Voorstel inzake Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011) - 22112-890

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over OJC-raad en Groenboek Jeugdmobiliteit, d.d. 25 november a.s.

Fiche: Mededeling inzake EU-Strategie voor jongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 juni 2009

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over OJC-raad en Groenboek Jeugdmobiliteit, d.d. 25 november a.s.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Jeugd en Gezin van 1 juli jl. is besloten de brief te betrekken bij AO OJC-raad en de minister van Jeugd en Gezin bij dit AO uit te nodigen.

Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 11 mei 2009, onderdeel Jeugd

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 juni 2009 Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 11 mei 2009, onderdeel Jeugd - 21501-34-126

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over OJC-raad en Groenboek Jeugdmobiliteit, d.d. 25 november a.s.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Jeugd en Gezin is besloten de brief te betrekken bij eerstvolgende AO OJC-raad

Informatie aan ouders op zeer zwakke scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 september 2009 Informatie aan ouders op zeer zwakke scholen - 31293-59

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goed Bestuur (31828)

Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 september 2009 Stand van zaken handhaving bij bekostigde vergaand vernieuwende basisscholen - 31700-VIII-228

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goed Bestuur (31828)
Noot: Betreft de opschorting van de bekostiging van De Nieuwe School tot 15 oktober a.s., voor zover het de materiële instandhouding betreft.

Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 september 2009 Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008 - 31700-VIII-226

Besluit: Agenderen voor AO OJC-Raad en Groenboek Jeugdmobiliteit, d.d. 25 november 2009
Besluit: Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2010
Noot: De monitor bestaat uit drie delen waarin de ontwikkelingen in mobiliteit onder de loep worden genomen van: - het primair en voortgezet onderwijs, - het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, - en het hoger onderwijs.

Overzicht van 5 openstaande toezeggingen cie OCW met termijnstelling 1 september 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 2 september 2009 openstaande toezeggingen cie OCW - 2009Z15576

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Door de vele tijdens het zomerreces gestand gedane toezeggingen en uitstelbrieven zijn er slechts 5 openstaande toezeggingen. In de pv. van 25 juni jl. is besloten dit overzicht te bespreken.

Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 2 september 2009 BOR-DCO-notitie inzake Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 2009Z15570

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs - 31982-1

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van de stemmingen over het wetsvoorstel DUO (31 982). De voorhang stuiten.

Nota van wijziging inzake voorstel van wet tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 september 2009 Nota van wijziging - 31944-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (wijzigingen zijn van technische en redactionele aard).
Gerelateerde kamerstukken: 31944-8

Stand van zaken islamitisch basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 september 2009 Stand van zaken islamitisch basisonderwijs - 31293-54

Besluit: Is betrokken bij het spoeddebat van 2 september jl. over de As Siddieq school te Amsterdam.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 augustus 2009 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs) - 32040

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober 2009 om 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek; aanvrager van het gesprek noemt als genodigden: de PO-raad, de VO-raad, de MBO Raad, vertegenwoordiging besturenorganisaties, vakorganisaties AOb en OCNV, vertegenwoordiging ouderorganisaties, LAKS, JOB.

Verschillen in berekening onderwijsuitgaven per student tussen de VSNU en OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 september 2009 Verschillen in berekening onderwijsuitgaven per student tussen de VSNU en OCW - 31288-61

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.
Besluit: Desgewenst betrekken bij mogelijke wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs

Uitstelbrief van toezeggingen gedaan tijdens het AO veiligheid van 9 april 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 31 augustus 2009 Uitstelbrief van toezeggingen gedaan tijdens het AO veiligheid van 9 april 2009 - 29240-40

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De jaarlijkse brief over veiligheid in en om het onderwijs wordt voor het Kerstreces aan de Kamer gestuurd.

Uitstelbrief over de effecten van de invoering van de bachelor-masterstructuur op de prijs per student en de daaraan verbonden wigproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 augustus 2009 Uitstelbrief over de effecten van de invoering van de bachelor-masterstructuur op de prijs per student en de daaraan verbonden wigproblematiek - 29281-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Brief n.a.v. toezeggingen, gedaan in het AO van 13 november 2008, over de ontwikkelingen rond de volledige decentralisatie (doordecentralisatie) van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 augustus 2009 Brief n.a.v. toezeggingen, gedaan in het AO van 13 november 2008, over de ontwikkelingen rond de volledige decentralisatie (doordecentralisatie) van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs - 27923-87

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, dat de Kamer 1 juli jl. ontving.
Noot: De toezegging om de 'decentralisatieconvenant' in het voorjaar aan de Kamer te zenden is niet voldaan, aangezien het overleg hierover met betrokkenen nog niet is afgerond.

Uitstelbrief Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 augustus 2009 Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam - 31700-VIII-225

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Onderzoek komt niet vóór 1 september, zoals eerder aangekondigd, maar vóór

Brief van Stichting Certificaat Ondernemerschap Nederland (CO) te Arnhem d.d. 25 mei

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 augustus 2009 Brief van Stichting Certificaat Ondernemerschap Nederland (CO) te Arnhem d.d. 25 mei - 2009Z15174

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Advies Denktank Leren en Werken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 augustus 2009 Advies Denktank Leren en Werken - 30012-16

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leven lang leren. Beleidsreactie komt in oktober a.s.

Inspectierapporten 'Aandacht voor diversiteit in het HO' en 'Werken aan een beter rendement'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 augustus 2009 Inspectierapporten 'Aandacht voor diversiteit in het HO' en 'Werken aan een beter rendement' - 31288-60

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 oktober 2009 om 10.00 uur

Toezeggingen in de brief over Onderwijs, Burgerschap en Integratie over eisen aan schoolbestuurders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 augustus 2009 Toezeggingen in de brief over Onderwijs, Burgerschap en Integratie over eisen aan schoolbestuurders - 29536-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire behandeling w.v. Goed Bestuur (31 828)

Afschrift van een antwoord op de brief van de Stichting.Onderwijsklachten.nl

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 augustus 2009 Afschrift van een antwoord op de brief van de Stichting.Onderwijsklachten.nl - 2009Z14982

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z06946/2009D20278

Mededeling inzake toezending van de resultaten van het onderzoek van de commissie Don over vermogenspositie van scholen (toezegging wetgevingsoverleg van 3 december 2008)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 augustus 2009 Mededeling inzake toezending van de resultaten van het onderzoek van de commissie Don over vermogenspositie van scholen (toezegging wetgevingsoverleg van 3 december 2008) - 31700-VIII-224

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Naar verwachting wordt het rapport vóór de behandeling van de OCW-begroting aan de Kamer gestuurd.

Reactie op brief van dhr. M. te A. over "gratis" schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 augustus 2009 Reactie op brief van dhr. M. te A. over "gratis" schoolboeken; citaat uit antwoord: "Wat betreft de opmerking van de heer M. over het eenoudergezin op bijstandniveau geldt dat het betalen van de borg niet voorwaardelijk mag zijn voor het ontvangen van de boeken. Deze mevrouw kan dus, net zoals ieder andere ouder, als het er op aankomt, weigeren de borg te betalen. Dit kan wel betekenen dat in geval van schade aan de boeken er eventueel achteraf een schadeclaim van de school volgt. " - 2009Z14955

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het rapport "Molukse jongeren en onderwijs"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 augustus 2009 Reactie op het rapport "Molukse jongeren en onderwijs" - 27020-61

Besluit: Toevoegen aan dossier onderwijsachterstanden

Toezeggingen over de uitwerking van de voorgestelde maatregelen inzake de examenbrief in het Voortgezet Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 augustus 2009 Toezeggingen over de uitwerking van de voorgestelde maatregelen inzake de examenbrief in het Voortgezet Onderwijs - 31289-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Examenbesluit slaag-/zakregeling komt voorjaar 2010. Tegengaan groot verschil SE en CE: de indiening van het wetsvoorstel wordt medio 2010 voorzien. Leerwinst in toezichtskader inspectie: eind 2009 resultaten overleg met inspectie.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 augustus 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs - 32032

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober a.s. 10.00 uur
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Kabinetsreactie op rapporten van FORUM en het Kenniscentrum Gemengde Scholen inzake segregatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 augustus 2009 Kabinetsreactie op rapporten van FORUM en het Kenniscentrum Gemengde Scholen inzake segregatie (op verzoek van de commissie OCW) - 31293-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over segregatie in het onderwijs, waarvoor ook minister WWI wordt uitgenodigd, na ontvangst van zijn nota over woonsegregatie, onderdeel 'het belang van de school als ontmoetingsplaats'.

Reactie op het manifest van de Rotterdamse regionale opleidingscentra Albeda en Zadkine, getiteld “De verborgen kosten van een open bestel”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 augustus 2009 Reactie op het manifest van de Rotterdamse regionale opleidingscentra Albeda en Zadkine, getiteld “De verborgen kosten van een open bestel” - 2009Z14677

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg over mbo

Reactiebrief aan de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) op hun standpunt inzake Wikiwijs ‘Als het maar goed gebeurt’.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 augustus 2009 Reactiebrief aan de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) op hun standpunt inzake Wikiwijs ‘Als het maar goed gebeurt’. - 32034-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z11903/2009D33803

De financiële en juridische aspecten van Wikiwijs en aanbieding van het door Stichting Kennisnet en de Open Universiteit Nederland opgestelde programmaplan "Wikiwijs in het onderwijs"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 augustus 2009 De financiële en juridische aspecten van Wikiwijs en aanbieding van het door Stichting Kennisnet en de Open Universiteit Nederland opgestelde programmaplan "Wikiwijs in het onderwijs" - 32034-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie n.a.v. het advies van de Onderwijsraad betreffende “Examens in het vmbo”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 augustus 2009 Kabinetsreactie n.a.v. het advies van de Onderwijsraad betreffende “Examens in het vmbo” - 30079-21

Besluit: Agenderen voor AO Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Besluit: AO doorlopende leerlijnen d.d. 23 sept. a.s. verzetten i.v.m. nog te ontvangen tweede voortgangsbrief.
Noot: De staatssecretaris volgt het advies van de Onderwijsraad op om de invoering van het referentiekader de nodige tijd voordat besloten wordt tot een aanscherping van de exameneisen in het vmbo.
Noot: Ambtelijk is vernomen dat de voortgangsbrief medio september bij de Kamer arriveert. Voorafgaand aan het AO wil de Kamer nog een technische briefing en een rondetafelgesprek met leraren po, vo en mbo organiseren, waarin o.a. gereflecteerd wordt op de briefing.

Reactie en afschrift van de brief van de Bond KBO m.b.t. voornemen opnemen canon van Nederland in kerndoelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 augustus 2009 Reactie en afschrift van de brief van de Bond KBO m.b.t. voornemen opnemen canon van Nederland in kerndoelen - 2009Z14625

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z05832/2009D18583. N.a.v. het AO over het wijzigingsbesluit kerndoelen PO en VO m.b.t. de invoering van de canon, is op 30 juni jl. de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. aangenomen (kamerstuk 31 972, nr. 5), waarin de regering wordt verzocht de term 'inspiratiebron' te vervangen door 'uitgangspunt ter illustratie'. De minister heeft de Tweede en Eerste Kamer laten weten in de motie aanleiding te zien het wijzigingsbesluit niet in werking te laten treden, en heeft een nieuw besluit aangekondigd. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel hiervoor.

Reactie op de brief van mevrouw J.J.I. B.-de V. inzake meer aandacht voor en meer onderzoek naar Multiple Complex Development Disorder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 augustus 2009 Reactie op de brief van mevrouw J.J.I. B.-de V. inzake meer aandacht voor en meer onderzoek naar Multiple Complex Development Disorder - 2009Z14621

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z09272/2009D25945

Uitstelbrief inzake de toezegging over de behoefte bij scholen aan regels met betrekking tot opleidingen voor medewerkers Tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Toezegging n.a.v. het algemeen overleg 2 oktober 2008 over de mogelijkheid een knipkaart in te voeren voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 augustus 2009 Toezegging n.a.v. het algemeen overleg 2 oktober 2008 over de mogelijkheid een knipkaart in te voeren voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen - 30079-20

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over de resultaten van de studentenpanels die het JOB en het LAKS organiseren om te inventariseren waar volgens de studenten goede loopbaanbegeleiding aan moet voldoen en welke verbeteringen er volgens de doelgroep nodig zijn.

Reactie op de brief van Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking aan de minister van Financiën over de gevolgen van (maatregelen tegen) de economische crisis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 augustus 2009 Reactie op de brief van Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking aan de minister van Financiën over de gevolgen van (maatregelen tegen) de economische crisis - 2009Z14607

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z08493/2009D22231

Afschrift brief aan dhr. DJ. O. inzake bezwaarschrift aan de Hogeschool van Amsterdam m.b.t. collegegeldverhoging en misbruik lerarenbeurs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 augustus 2009 Afschrift brief aan dhr. DJ. O. inzake bezwaarschrift aan de Hogeschool van Amsterdam m.b.t. collegegeldverhoging en misbruik lerarenbeurs - 2009Z14603

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z12027/2009D33810

Afschrift brief aan dhr. F. R. van der V. m.b.t. de Design Academy te Eindhoven d.d. 15 juni 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 augustus 2009 Afschrift brief aan dhr. F. R. van der V. m.b.t. de Design Academy te Eindhoven d.d. 15 juni 2009 - 2009Z14602

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z12055/2009D33828. In afwachting van beroep.

Uitstelbrief inzake toezegging inhoudelijke de aansluiting van mbo niveau 4 op het hbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 augustus 2009 Uitstelbrief inzake toezegging inhoudelijke de aansluiting van mbo niveau 4 op het hbo - 31524-28

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg over mbo.

Uitstelbrief inzake inventarisatie klokkenluidersregeling bve-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 augustus 2009 Uitstelbrief inzake inventarisatie klokkenluidersregeling bve-sector - 31524-27

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Reactie op de brief van mw. S. over de vermeende stimulering van vaccinatie tegen baarmoederhalskanker door scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 augustus 2009 Reactie op de brief van mw. S. over de vermeende stimulering van vaccinatie tegen baarmoederhalskanker door scholen - 2009Z14491

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z09164/2009D25894

Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 juli 2009 Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 - 2009Z13206

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een begrotingsonderzoek
Besluit: Limiet inbreng feitelijke vragen begroting OCW 2010 donderdag 1 oktober om 10.00 uur; antwoorden regering vrijdag 23 oktober a.s.
Noot: In de procedurevergadering van 25 juni is reeds besloten tot het houden van wetgevingsoverleggen voor de onderdelen Cultuur en Media. Geplande data: Cultuur maandag 2 november en Media maandag 30 november, 13.00-17.00 uur. De behoefte voor een wetgevingsoverleg over het onderdeel Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt opgeschort tot na ontvangst van de begroting.

Uitwerking stimuleringsmaatregel schoolgebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2009 Uitwerking stimuleringsmaatregel schoolgebouwen - 31700-VIII-221

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Afschrift van de antwoordbrief aan Comité ‘Redt Ons Universitair onderWijs’ over gevolgen overheveling 100 mln euro van 1e naar 2e geldstroom

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2009 Afschrift van de antwoordbrief aan Comité ‘Redt Ons Universitair onderWijs’ over gevolgen overheveling 100 mln euro van 1e naar 2e geldstroom - 2009Z13791

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2010

Folder studie- en beroepskeuzebegeleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juli 2009 Folder studie- en beroepskeuzebegeleiding - 31700-VIII-220

Besluit: Toevoegen aan het dossier strategische agenda hoger onderwijs.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2009Z11198

Toezending kopie van de brief aan het Landelijk Platform Technocentra (LPTC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 juli 2009 Toezending kopie van de brief aan het Landelijk Platform Technocentra (LPTC) - 2009Z13712

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z07537/2009D20341

Evaluatie meeneembare studiefinanciering mbo-bol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 juli 2009 Evaluatie meeneembare studiefinanciering mbo-bol - 31524-26

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg over mbo.

Bekostiging primair onderwijs in relatie tot bevolkingsdaling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 juli 2009 Bekostiging primair onderwijs in relatie tot bevolkingsdaling - 31293-52

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie inzake financiering Landelijke Commissie Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 juli 2009 Reactie inzake financiering Landelijke Commissie Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS) - 2009Z13750

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg n.a.v. tweede evaluatie medezeggenschap op scholen (zie agenda p.v. heden)
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z04922

Klachtenregeling PO en VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 juli 2009 Klachtenregeling PO en VO - 31700-VIII-214

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken “Informatie voor ouders ten behoeve van de schoolkeuze”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juli 2009 Stand van zaken “Informatie voor ouders ten behoeve van de schoolkeuze” - 31293-49

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken adviesaanvraag flexibel opleidingstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 juli 2009 Stand van zaken adviesaanvraag flexibel opleidingstelsel - 27923-86

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Kabinetsstandpunt op het rapport van Berlinpolis 'Wie sozial ist Europa? : Eine vergleichende Analyse der wichtigsten Indikatoren zur gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit der EU'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 6 juli 2009 Kabinetsstandpunt op het rapport van Berlinpolis 'Wie sozial ist Europa? : Eine vergleichende Analyse der wichtigsten Indikatoren zur gesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit der EU' - 30012-15

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2010
Noot: Reactie op brief van de commissie met kenmerk 2009Z09978/2009D26247

Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 7 juli 2009 Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007

Besluit: Aanhouden tot het verschijnen van het advies van de Raad van State en het nader rapport (cf. art. 115 Reglement van Orde).

Reactie op de AOb/AVMO nota ‘Organisatiestructuur Openbaar Onderwijs’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 7 juli 2009 Reactie op de AOb/AVMO nota ‘Organisatiestructuur Openbaar Onderwijs’ - 31293-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 2 september a.s. inzake positie openbaar onderwijs in de sector PO.

Jaarverslag 2008 van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 6 juli 2009 Jaarverslag 2008 van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO - 29338-86

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 6 juli 2009 Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut - 31700-VIII-210

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De Kamer de mogelijkheid geboden wordt om t.z.t. bij het werkprogramma commentaar te leveren op het werkprogramma (of adviesaanvrage te doen).

Afschrift reactie op brief van de heer M. omtrent tekorten stageplaatsen voor mbo-studenten 'Pedagogisch Werker Jeugdzorg' in Limburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 juli 2009 Afschrift reactie op brief van de heer M. omtrent tekorten stageplaatsen voor mbo-studenten 'Pedagogisch Werker Jeugdzorg' in Limburg - 2009Z13525

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z00543/2009D03315

Brief Bond KBO over de invoering van de 'bestemmingsbox'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Brief Bond KBO over de invoering van de 'bestemmingsbox' - 2009Z13362

Besluit: Toevoegen aan het dossier bekostiging primair onderwijs.
Noot: Reactie op brief met kenmerk 2009Z07572/2009D20725 'In de tweede helft van 2009 komt er een evaluatie van de invoering van de lumpsumbekostiging'.

Afschrift van reactie aan Bond KBO inzake bekostiging GHVO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Afschrift van reactie aan Bond KBO inzake bekostiging GHVO - 2009Z13355

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z09159/2009D25889

Afschrift van het antwoord op de E-mail van C. G., lid van een werkgroep petitie, over een voorgenomen fusie van het Da Capo College in Sittard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 juli 2009 Afschrift van het antwoord op de E-mail van Claire Gruisen, lid van een werkgroep petitie, over een voorgenomen fusie van het Da Capo College in Sittard - 2009Z13334

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z09214/2009D25914

Tweede evaluatiestudie invoering Wet medezeggenschap op scholen en eindrapport Projectgroep Wet medezeggenschap op school

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Tweede evaluatiestudie invoering Wet medezeggenschap op scholen en eindrapport Projectgroep Wet medezeggenschap op school - 29736-49

Besluit: Een algemeen overleg plannen over de evaluatie van de invoering van de wet medezeggenschap op scholen
Noot: In het dossier evaluatie medezeggenschap zitten reeds meerdere documenten waaronder de eerste evaluatie van de WMS.

Aanbieding ‘Inventarisatie door de overheid gefinancierde lespakketten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Aanbieding ‘Inventarisatie door de overheid gefinancierde lespakketten’ - 31135-27

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 1 oktober 10.00 uur.

Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Stappenplan toezicht zeer zwakke scholen - 31700-VIII-211

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het geplande algemeen overleg van 24 september over het toezichtskader PO/VO wordt geannuleerd i.v.m. plenaire behandeling
Besluit: Brief met het toezichtskader te betrekken bij de wetsbehandeling WOT

Stand van zaken onderwijs en ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Stand van zaken onderwijs en ondernemerschap - 31288-59

Besluit: Minister EZ verzoeken om een reactie.

Toezegging inzake het mobiliteitsbeleid van schoolbesturen in relatie tot de rechtspositieregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Toezegging inzake het mobiliteitsbeleid van schoolbesturen in relatie tot de rechtspositieregeling - 31293-47

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit van 29 april 2009 houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband met de canon van Nederland (Stb. 223)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Mededeling dat na overleg met de Kamer een nieuwe algemene maatregel van bestuur over de canon tot stand zal worden gebracht. - 31972-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Werking van de beroepspraktijkvorming (bpv), kwaliteitsborging en beschikbaarheid bpv-plaatsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 juli 2009 Werking van de beroepspraktijkvorming (bpv), kwaliteitsborging en beschikbaarheid bpv-plaatsen - 31524-25

Besluit: In de procedurevergadering van 2 juli is reeds besproken bij de rondvraag om hierover een AO te plannen in de tweede week na het reces. De door de commissie gevraagde informatie over stageplaatsen t.b.v. van het het AO van 10 september is op 7 september ontvangen en deze brief staat geagendeerd voor het AO.

Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 juli 2009 Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo - 31332-9

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg over mbo

Diverse toezeggingen met betrekking tot het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 juli 2009 Diverse toezeggingen met betrekking tot het mbo - 31524-24

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg over mbo
Besluit: Technische briefing organiseren, conform aanbod van de staatssecretaris, door het Coördinatiepunt over kwalificatiedossiers en de toetsing daarvan.
Noot: ambtelijk is gesuggereerd deze brief ook te agenderen voor nog te plannen AO inzake leerlijnen en referentieniveaus.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs - 31997

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober 2009 te 12.00 uur.
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Bericht over het niet indienen van enkele wetsvoorstellen voor het zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 juni 2009 Bericht over het niet indienen van enkele wetsvoorstellen voor het zomerreces - 31700-VIII-208

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: De minister verzoeken de Kamer een overzicht te verschaffen betreffende nog in te dienen wetsvoorstellen en voorhang-AMvB's voor het kerstreces met de beoogde inwerkingtreding.

Reactie op de brief van de Bond KBO inzake het stichten van openbare scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 juni 2009 Reactie op de brief van de Bond KBO inzake het stichten van openbare scholen - 2009Z11966

Besluit: Betrokken bij het AO van 3 september jl. over de positie openbaar onderwijs in de sector PO.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z06250/2009D18636.

Reactie op de brief van dhr D. over VMBO/HAVO/VWO onderwijs op De Berkenschutse te Heeze

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 juni 2009 Reactie op de brief van dhr D. over VMBO/HAVO/VWO onderwijs op De Berkenschutse te Heeze - 2009Z11953

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Passend onderwijs

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) m.b.t. beperkende voorwaarden opgravingsvergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 september 2009 Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) m.b.t. beperkende voorwaarden opgravingsvergunningen - 2009Z15384

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 augustus 2009 Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep - 31700-VIII-227

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake de begroting 2010, onderdeel Media

Nadere informatie over de invulling van brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifieke culturele instellingen (1287)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 augustus 2009 Nadere informatie over de invulling van brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifieke culturele instellingen (1287) - 31482-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 oktober 2009 om 10.00 uur

Leenvergoedingen openbare bibliotheken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 augustus 2009 Leenvergoedingen openbare bibliotheken - 28330-40

Besluit: Betrekken bij dossier bibliotheekvernieuwing. Medio november ontvangt de Kamer een 'stand van zaken'-brief over diverse bibliotheekdossiers.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z08429/2009D22215

Toezending van de jaarlijkse rapportage van het Commissariaat v.d. Media over concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 augustus 2009 Toezending van de jaarlijkse rapportage van het Commissariaat v.d. Media over concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media 2008 - 32033-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake de begroting 2010, onderdeel Media.

Aanbieding van het jaarverslag 2008 van het Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 augustus 2009 Aanbieding van het jaarverslag 2008 van het Commissariaat voor de Media - 31700-VIII-223

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake de begroting 2010, onderdeel Media.

Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 juli 2009 Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' - 31700-VIII-217

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake de begroting 2010, onderdeel Media.

Afspraken met het IPO inzake cofinanciering restauratie monumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 juli 2009 Afspraken met het IPO inzake cofinanciering restauratie monumenten - 31700-VIII-216

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 8 oktober a.s. over Modernisering Monumentenbeleid.

Uitstel toezegging inzake de lijst van het Muziek Centrum Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 juli 2009 Uitstel toezegging inzake de lijst van het Muziek Centrum Nederland - 31700-VIII-222

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Uitstelbrief Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 juli 2009 Uitstelbrief Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds - 31700-VIII-215

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Betreft toezegging tijdens Cultuurbegrotingsbehandeling 2008 om te rapporteren

Voortzetting Restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2009 Voortzetting Restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - 25839-40

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begroting 2010, onderdeel Cultuur.

Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juli 2009 Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed - 31700-VIII-212

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Modernisering Monumentenbeleid, dat een week wordt uitgesteld.
Besluit: Technische briefing over Modernisering Monumentenbeleid organiseren op 8 oktober a.s.
Besluit: Rondetafelgesprek over Modernisering Monumentenbeleid organiseren op 8 oktober a.s.

Modernisering informatiehuishouding Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 juli 2009 Modernisering informatiehuishouding Rijk - 29362-156

Besluit: Nieuw dossier Archieven maken en onderhavige brief aan toevoegen. De toegezegde brief over de maatregelen ontvangt de Kamer eind 2009

Uitstelbrief toezegging handreiking voor gemeentelijke monumentencommissies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 juli 2009 Afschrift van brief aan Eerste Kamer over uitstel toezegging handreiking voor monumentencommissies - 2009Z13623

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken Sweelinck Academie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting 2010, onderdeel Cultuur.
Noot: Betreft o.m. de voortrajecten muziek en/of dans aan de hogescholen voor de kunst.

Evaluatie van het subsidieplan

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Evaluatie van het subsidieplan - 31482-43

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting 2010, onderdeel Cultuur.
Noot: Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten en planning van de evaluatie van de nieuwe systematiek toewijzing cultuursubsidies 2009-2012. Januari 2011 zijn alle evaluaties beschikbaar.

Uitstelbrief inzake de Regiobrief en brief Programmaraden Kabel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Uitstelbrief inzake de Regiobrief en brief Programmaraden Kabel - 31700-VIII-213

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Toelichting m.b.t. de financiën en planning van Het Nieuwe Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juli 2009 Toelichting m.b.t. de financiën en planning van Het Nieuwe Rijksmuseum - 31482-44

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 oktober 2009 om 10.00 uur

Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 juni 2009 Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur - 31482-40

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapportage studerende moeders in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 juni 2009 Rapportage studerende moeders in het hoger onderwijs - 24724-87

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 6 oktober a.s. over het emancipatiebeleid.

Onderzoeken Kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juli 2009 Onderzoeken (inzake wachtlijsten) Kinderopvang - 31322-65

Besluit: Eind oktober een AO plannen over kinderopvang (2,5 uur), waarvoor ook de nog te ontvangen brief over wachtlijsten kan worden geagendeerd.
Noot: Ons dossier bevat de volgende documenten: 1. Kabinetsreactie Eindrapport Commissie Kinderopvang