Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 juni 2009

Gepubliceerd: 25 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2009A01611
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cffb46fd-0779-4e62-b5bc-c7f70b674ae8&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%2023%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 24515, 30545, 29389, 28719, 31070, 30536, 29544, 26448, 30347

Inhoud


Verzoek minister SZW om evaluatie deeltijd-ww

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Hijum van Y.J. (CDA) - 23 juni 2009 Verzoek minister SZW om evaluatie deeltijd-ww - 2009Z12167

Besluit: De minister verzoeken om de evaluatie van de deeltijd-ww nog deze week (week 26) naar de Kamer te sturen alsmede aanvullende informatie te verstrekken over een mogelijke voortzetting van de regeling met daarbij bijzondere aandacht voor de groep bedrijven die vanaf 23 juni 2009 een aanvraag hebben ingediend.
Noot: De brief aan de minister is verzonden 23 juni 2009 (2009Z12168)

Rondetafelgesprek arbeidsmarkt en scholing

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Hijum van Y.J. (CDA) - 8 juni 2009 Verzoek hoorzitting arbeidsmarkt en scholing - 2009Z10630

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De leden krijgen alsnog de mogelijkheid om namen van organisaties aan te leveren, te schrappen, danwel een andere opzet van het rondetafelgesprek voor te stellen (tot uiterlijk 25 juni 2009, 16.00 uur)

Dechargeverlening Jaarverslagen 2008

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 23 april 2009

Besluit: Namens de commissie zal het positieve oordeel over decharge zoals is vast te stellen op basis van de behandeling van de jaarverslagen overgebracht worden aan de commissie voor de Rijksuitgaven.
Noot: De commissie heeft besloten na de behandeling van de Jaarverslagen te bezien hoe invulling wordt gegeven aan het verzoek van de commissie Rijksuitgaven om haar te informeren over dechargeverlening. Zie tevens advies in bijgevoegd memo (documentnummer 2009D31236).

Hoorzitting over Roemeense aspergestekers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Spekman J.L. (PvdA) - 26 mei 2009 Verzoek hoorzitting en algemeen overleg over Roemeense aspergestekers - 2009Z09782

Besluit: Op dit moment bestaat geen behoefte aan een hoorzitting

Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid WSBVC van 8 juni jl

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 juni 2009 Verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 8 juni jl. - 21501-31-177

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 2 juli 2009
Noot: De commissie heeft de minister SZW eerder verzocht de verslagen tijdig en binnen tien dagen aan de Kamer te verzenden.

Notitie waarin wordt toegelicht op welke punten de Europese Verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels wijzigingen aanbrengt in Verordening (EEG) nr. 574/72.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 juni 2009 Notitie waarin wordt toegelicht op welke punten de Europese Verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels wijzigingen aanbrengt in Verordening (EEG) nr. 574/72 - 21501-31-176

Besluit: De minister meedelen dat de commissie vooralsnog niet kan instemmen met goedkeuring van deze verordeningen voordat de commissie de uitwerking van de motie Van Hijum/Blok (31 700 XV, nr. 27 heeft ontvangen en daarbij de minister te verzoeken geen onomkeerbare beslissingen te nemen in Europees verband op dit onderwerp .
Noot: • Reeds aan de orde geweest tijdens de vorige procedurevergadering (besluit: Minister verzoeken om zo spoedig mogelijk nadere informatie te verschaffen omtrent besluitvorming Europese verordeningen sociale zekerheid en te bevorderen dat tussentijds geen onomkeerbare stappen worden genomen) • Brief aan minister verzonden 23 juni 2009 (2009Z12171)

Maatregelen die het kabinet heeft genomen om extra aandacht te besteden aan schuldhulpverlening in verband met de economische crisis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 19 juni 2009 Maatregelen die het kabinet heeft genomen om extra aandacht te besteden aan schuldhulpverlening in verband met de economische crisis - 24515-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over schuldhulpverlening op 10 september 2009

Afspraken met de VNG heb ten aanzien van het proces van de budgetbekendmakingen en het principebesluit voor de verdeling van de budgetten in 2010 en aanbieding rapport “Onderzoek verdeling budgetten WWB inkomensdeel 2010”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 18 juni 2009 Afspraken met de VNG heb ten aanzien van het proces van de budgetbekendmakingen en het principebesluit voor de verdeling van de budgetten in 2010 en aanbieding rapport “Onderzoek verdeling budgetten WWB inkomensdeel 2010” - 30545-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg WWB-onderwerpen 24 juni 2009

Onderzoek effecten afschaffen partnertoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 juni 2009 Onderzoek effecten afschaffen partnertoeslag - 29389-19

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg d.d. 18 juni 2009 inzake communicatieactiviteiten bekendheid over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag

Subsidieregeling jongerenprojecten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 10 juni 2009 Subsidieregeling jongerenprojecten - 31700-XV-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg d.d. 25 juni 2009 inzake actieplan jeugdwerkloosheid

Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 juni 2009 Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling - 2009Z11671

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 oktober 2009, 14.00-17.00 uur

Stand van zaken uitvoering Plan van Aanpak re-integratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 juni 2009 Stand van zaken uitvoering Plan van Aanpak re-integratie - 28719-64

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over re-integratie op 17 juni 2009

Werking van de loonaangifteketen in 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 juni 2009 Werking van de loonaangifteketen in 2008 - 2009Z11435

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUB/Walvis op 24 september 2009, 10.00-13.00 uur

Reactie op motie Halsema c.s. over het bevorderen van de toegang van flexwerkers tot bestaande of nieuwe scholingsfaciliteiten om de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 juni 2009 Reactie op motie Halsema c.s. over het bevorderen van de toegang van flexwerkers tot bestaande of nieuwe scholingsfaciliteiten om de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken - 31070-53

Besluit: De minister verzoeken om nog vóór het algemeen overleg over het Actieplan Jeugdwerkloosheid (25 juni) de Kamer te informeren over het gebruik van scholingsfaciliteiten door flexwerkers. Tevens de minister verzoeken om het gebruik van scholingsfaciliteiten voor flexwerkers structureel op te nemen in de monitor arbeidsmarktmaatregelen
Noot: Het verzoek om informatie over het gebruik van scholingsfaciliteiten voor flexwerkers is verzonden aan de minister op 23 juni 2009 (2009Z12173)

Reactie op verzoek Gesthuizen over arbeidsverhoudingen bij TNT

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 juni 2009 Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over arbeidsverhoudingen bij TNT - 30536-106

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg d.d. 18 juni 2009 inzake CAO's en arbeidsverhoudingen

Monitor arbeidsmarktmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 juni 2009 Monitor arbeidsmarktmaatregelen - 29544-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SUWI-onderwerpen d.d. 1 juli 2009
Noot: Het is de intentie om de monitor driemaal per jaar op te stellen. De eerste monitor Arbeidsmarktmaatregelen wordt aangeboden bij aanbieding van de eerste

Inzet van de gemeentelijke sociale diensten en UWV bij het vervullen van vacatures in de aspergeteelt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juni 2009 Inzet van de gemeentelijke sociale diensten en UWV bij het vervullen van vacatures in de aspergeteelt - 26448-403

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over Handhaving op 11 juni 2009
Besluit: Minister rappelleren ten aanzien van toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over Handhaving op 11 juni 2009

Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 juni 2009 Aanbieding Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 - 31700-XV-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Minister rappelleren om met spoed te voldoen aan het verzoek van de commissie (van 27 mei 2009, 2009Z10114) een reactie te geven op het bericht over daling ontslagvergoeding door nieuwe kantonrechtersformule per 1 januari 2009

Evaluatie Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 juni 2009 Evaluatie Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) - 30347-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 7 oktober 2009, 14.00-17.00 uur

Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag Spaarfonds AOW 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009 Antwoorden op vragen van de cie inzake het jaarverslag 2008 - 31924-E-5

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 17 juni 2009 inzake Jaarverslagen 2008

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag Spaarfonds AOW 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009 Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag 2008 - 31924-E-6

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 17 juni 2009 inzake Jaarverslagen 2008

Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009 Antwoorden op vragen inzake het jaarverslag 2008 - 31924-XV-6

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 17 juni 2009 inzake Jaarverslagen 2008
Besluit: Agenderen voor gesprek met Algemene Rekenkamer
Noot: • Betreft agendapunten 1 en 2 • Gesprek zal plaatsvinden na zomerreces • Onderwerp: mogelijkheden om de informatievoorziening over kosten en baten re-integratie in de begroting en jaarverslag te verbeteren

Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 juni 2009 Antwoorden op vragen inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2008 - 31924-XV-7

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 17 juni 2009 inzake Jaarverslagen 2008