Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 januari 2009

Gepubliceerd: 15 januari 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A00013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c7cda4a-03af-423c-9603-a7182afe58c6&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2015-1-2009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 27451, 27451, 31568, 27451, 24724, 27923, 27451, 31567, 31702, 29338, 30573, 31289, 31289, 31482, 31777, 31322

Inhoud


Menselijke maat en fusietoets

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - GCFMDepla (PvdA) - 15 januari 2009 Verzoek om heldere uiteenzetting hoe de fusiestop uitpakt in de praktijk, met name toegespitst op fusies tussen roc’s (en met vo-scholen). - 2009Z00597

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in aanvulling op het eerdere verzoek van de commissie om een brief inzake de fusiestop, d.d. 18 december, ook uiteen te zetten hoe de fusiestop uitpakt in de praktijk, met name toegespitst op fusies tussen roc’s (en met vo-scholen).
Noot: Ambtelijk is vernomen dat de bewindspersoon bereid is in te gaan op dit verzoek.

Planning inbreng w.v. Erkenningswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J.Dijk van (CDA) - 15 januari 2009 Planning inbreng verslag bij w.v. Erkenningswet - 2009Z00596

Besluit: Inbreng verslag twee weken uitstellen, nieuwe datum 10 februari a.s. 14.00 uur

Planning AO Verbindende schoolcultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J.Dijk van (CDA) - 15 januari 2009 Nadere reactie op SCP-rapport De school bestuurd - 2009Z00594

Besluit: Ambtelijk is vernomen dat er nog een aanvullende beleidsreactie is te verwachten op het SCP-rapport De school bestuurd. Dit betreft met name het hoofdstuk Maatschappelijke opdracht. Het AO Verbindende schoolcultuur d.d. 21 januari a.s. wordt uitgesteld tot ontvangst van deze reactie. Voor het AO zal ook staatss. Dijksma worden uitgenodigd.
Noot: Naar verwachting dient het AO twee of drie weken te worden uitgesteld.

Registratie van nevenfuncties hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J.Dijk (SP) - 15 januari 2009 Verzoek om nadere info inzake openbaarmaking registers nevenfuncties. - 2009Z00591

Besluit: De staf van de commissie gaat na wat de stand van zaken in dezen is.
Noot: Uit een afschrift van een brief van de VSNU aan de minister OCW blijkt dat de VSNU eind december zou komen met nadere informatie over de registatie van nevenfuncties van hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel (brief 2008D06291). Inmiddels is duidelijk dat dit eind januari / begin februari wordt.

Aanbieding kabinetsreactie Groenboek Onderwijs en Migratie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Aanbieding kabinetsreactie Groenboek Onderwijs en Migratie - 22112-753

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 14 januari 2009 te 16.00 uur

Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 7 januari 2009 Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. - 31700-VIII-137

Besluit: Aanhouden tot ontvangst kabinetsreactie

Aanbieding Internationaliseringsagenda MBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 6 januari 2009 Aanbieding Internationaliseringsagenda MBO - 27451-102

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Verlate toezending voortgangsrapportage invoering competentiegericht onderwijs door scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Verlate toezending voortgangsrapportage invoering competentiegericht onderwijs door scholen - 27451-100

Besluit: Staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoeken om de voortgangsrapportage invoering competentiegerichte kwalificatiestructuur uiterlijk 16 januari a.s. aan de Kamer te doen toekomen in verband met de relatie met het parlementair onderzoek CGO

Aanvullende informatie BES-project zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 5 januari 2009 Aanvullende informatie BES-project zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling OCW - 31568-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 18 december 2008 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing) - 31821

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 10 maart te 16.00 uur
Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar uiterlijk 20 februari a.s. plaatsen in de Nederlandse Staatscourant
Besluit: Technische briefing op donderdag 5 februari a.s. van 13.30 - 15.00 uur

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29 december 2008 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding - 31829

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 februari a.s. te 12.00 uur
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is nagezonden.

Modernisering bekostiging MBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 23 december 2008 Modernisering bekostiging MBO - 27451-101

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29 december 2008 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht - 31828

Besluit: De Kamer voorstellen spoedadvies te vragen aan de Onderwijsraad over onderhavig wetsvoorstel
Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar uiterlijk op 27 februari a.s. plaatsen in de Nederlandse Staatscourant
Besluit: Technische briefing is gepland op donderdag 5 februari a.s. van 15.00 - 16.30 uur
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 20 maart a.s. te 10.00 uur
Besluit: Staatssecretarissen verzoeken om uiterlijk 15 maart a.s. de Kamer de concepten van de AMvB's die onder deze wet liggen aan de Kamer toe te zenden.

Kwaliteit van de dienstverlening IB-Groep en stand van zaken functioneren Studielink

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Kwaliteit van de dienstverlening IB-Groep en stand van zaken functioneren Studielink - 24724-85

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding rapportage met betrekking tot het tijdbestedingonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Aanbieding rapportage met betrekking tot het tijdbestedingonderzoek - 27923-73

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over beleidsreactie op advies van de Commissie Cornielje inzake Onderwijstijd
Noot: De commissie stemt in met het voorstel om de beleidsreactie op het tijdsbestedingsonderzoek te zamen met de beleidsreactie op het advies van inzake Onderwijstijd aan de Kamer te doen toekomen.

Beleidsreactie op Examenverslag 2007-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Beleidsreactie op Examenverslag 2007-2008 - 27451-99

Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Noot: Het gaat hier om een uitgebreid AO (4 uur) waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: - AKA - internationaliseringsagenda mbo - modernisering bekostiging mbo - Enquêterecht BVE-sector - examenverslag

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 22 december 2008 Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam - 31700-VIII-128

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Toegezegd wordt de voortgangsrapportage tezamen met de beleidsreactie in maart 2009 te verzenden.

Toestemming gesprek inspecteurs over het inspectierapport ‘Het onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 22 december 2008 Toestemming gesprek inspecteurs over het inspectierapport ‘Het onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’. - 2008Z10161

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Middelen voor taal en rekenen in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 18 december 2008 Middelen voor taal en rekenen in het mbo - 31567-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31567-26

Toepassing Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Afschrift van het antwoord aan de Fryske Rie - 2008Z10052

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 18 december 2008 Toepassing Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 2008Z09947

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onderwerp Bekostiging nieuwkomers in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 18 december 2008 Onderwerp Bekostiging nieuwkomers in het basisonderwijs - 31700-VIII-131

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 18 december 2008 Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan - 31700-VIII-132

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de motie van de leden Van der Ham en Ormel over de internationalisering van het Nederlandse middelbaar- en beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken - 8 december 2008 Reactie op de motie van de leden Van der Ham en Ormel over de internationalisering van het Nederlandse middelbaar- en beroepsonderwijs - 31702-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen(procedurele brief).

Aanbieding rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 17 december 2008 Aanbieding rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’. - 31700-VIII-130

Besluit: Aanhouden in afwachting van een uitgebreidere reactie in het kader van de inventarisatie van lespakketten.

Examenkwestie Vespucci College te Curacao

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 17 december 2008 Examenkwestie Vespucci College te Curacao - 2008Z09801

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over examens in het voortgezet onderwijs van 22 januari a.s.

synthetische biologie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 17 december 2008 Aanbieidng rapporten inzake synthetische biologie - 29338-77

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op motie van de leden Van der Ham en Dibi over legesheffing voor studenten en onderzoekers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie - 15 december 2008 Reactie op motie van de leden Van der Ham en Dibi over legesheffing voor studenten en onderzoekers - 30573-30

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de begroting OCW 2009.

Naleving en werking overheidsvoorschriften met betrekking tot omvang en spreiding van onderwijstijd in het (voortgezet) onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 december 2008 Aanbevelingen Commissie Onderwijstijd - 31289-49

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijstijd, in afwachting van de beleidsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Onderwijstijd.
Noot: Naar verwachting komt de beleidsreactie op het advies van de Commissie Cornielje in maart.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 december 2008 Naleving en werking overheidsvoorschriften met betrekking tot omvang en spreiding van onderwijstijd in het (voortgezet) onderwijs - 31289-48

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijstijd, in afwachting van de beleidsreactie op de aanbevelingen van de commissie Onderwijstijd

Amendement over hbo-masters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 december 2008 Amendement over hbo-masters - 31700-VIII-121

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de onderwijsbegroting.

Cijfers internationaal cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Cijfers internationaal cultuurbeleid - 31482-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De griffier OCW zal de wens aan griffier cie. BuZa overbrengen dat voortouw voor overleggen over Internationaal Cultuurbeleid voortaan bij cie. OCW kan liggen, aangezien tot nu toe steeds de cultuurwoordvoerders de overleggen hierover hebben gevoerd. Uiteraard zou steeds de cie BuZa hierbij worden uitgenodigd.

Aanbieding evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 19 december 2008 Aanbieding evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen - 31700-VIII-129

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de initiatiefnota Atsma: 'Stemmen uit de regio. Over de regionale publieke omroep' (31 778)

Uitstel op toezegging evaluatie verlaagd btw tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 17 december 2008 Uitstel t.a.v. de toezegging evaluatie verlaagd btw tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover - 31700-VIII-133

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 december 2008 Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) - 31700-VIII-122

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (begin maart).

Politiek oordeel motie Atsma en amendementen Van Dam en Remkes

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 15 december 2008 Politiek oordeel motie Atsma en amendementen Van Dam en Remkes - 31700-VIII-120

Besluit: Betrokken bij de stemmingen inzake de begroting OCW 2009.

Innovatie en de pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 december 2008 Innovatie en de pers - 31777-2

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 december jl. inzake het persbeleid.

Reactie op verzoek Van der Ham tijdens m.b.t. uitv. motie over een plan van aanpak voor de bestrijding van homofoob geweld

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 22 december 2008 Reactie op verzoek Van der Ham tijdens m.b.t. uitv. motie over een plan van aanpak voor de bestrijding van homofoob geweld - 2008Z10162

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Evaluatie experiment innovatieve kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 23 december 2008 Evaluatie experiment innovatieve kinderopvang - 31322-50

Besluit: Betrekken bij inbreng nog te ontvangen wetsvoorstel inzake Kinderopvang