Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2009

Gepubliceerd: 18 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A02376
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0483c0e9-d123-4e6b-810e-f64ae7119b66&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%2017%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24077, 31706, 29220, 29247, 26631, 29689, 29325, 26631, 29689, 22894, 31913, 26631, 27295, 29689, 27428, 27295, 29248, 21501, 21501, 21501, 27565

Inhoud


Kwaliteit PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Miltenburg van A. (VVD) - 17 juni 2009 Kwaliteit PGB - 2009Z11576

Besluit: aanhouden tot volgende procedurevergadering

PGO en subsidiebeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Gerven van H.P.J. (SP) - 17 juni 2009 PGO en subsidiebeleid - 2009Z11577

Besluit: Na het zomerreces zal een algemeen overleg PGO-fonds worden gehouden.

AO's Kapitaallasten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Veen van der E. (PvdA) - 17 juni 2009 AO's Kapitaallasten - 2009Z11579

Besluit: Zodra de brief de Kamer heeft bereikt (naar verwachting rond 25 juni a.s.) zal de opportuniteit van een algemeen overleg voor het zomerrces worden besproken

Verzoek van het Indisch Platform om aanbieding van het boek 'Ik beken'

Zaak: Brief derden - te - 17 juni 2009 Verzoek van het Indisch Platform om aanbieding van het boek 'Ik beken' - 2009Z11571

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Technische briefing over Zeeuwse ziekenhuizen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 juni 2009 Technische briefing over Zeeuwse ziekenhuizen - 2009Z11569

Besluit: Een briefing op dit moment acht de commissie niet opportuun. De minister zal worden verzocht een stand-van-zakenbrief te zenden over de Zeeuwse ziekenhuizen, de IJsselmeerziekenhuizen, het Vlietlandziekenhuis en ziekenhuis Orbis, waarin de majeure onderwerpen aan de orde dienen te worden gesteld die in de desbetreffende overleggen aan de orde zijn geweest.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Mexicaanse griep - 31978

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.J.M. Teunissen - 17 juni 2009 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Mexicaanse griep - 31978 - 2009Z11564

Besluit: Inbrengdatum voor een blanco verslag vastgesteld op 18 juni 2009.
Noot: Indien het verslag blanco is zal het wetsvoorstel als hamerstuk worden aangemeld.

Dechargeverlening VWS-Jaarverslag 2008

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, Naborn E.M. - 16 juni 2009 Dechargeverlening VWS-Jaarverslag 2008 - 2009Z11461

Besluit: De commissie verleent décharge

Voorhangprocedure op grond van de Zorgverzekeringswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Leijten R.M. (SP) - 16 juni 2009 Voorhangprocedure op grond van de Zorgverzekeringswet - 2009Z11376

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009

Innovatiebeleid zorgsector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Timmer A.J. (PvdA) - 11 juni 2009 Innovatiebeleid zorgsector - 2009Z10998

Besluit: Stand van zakenbrief vragen ter voorbereiding van een algemeen overleg waar ook een nog te presenteren ZonMw-rapport aan de orde zal zijn.

Uitnodiging werkbezoek aan Pameijer

Zaak: Brief derden - Suzanne Labots te Rotterdam - 10 juni 2009 Uitnodiging werkbezoek aan Pameijer - 2009Z10892

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Beantwoording vragen commissie inzake het Nederlandse drugsbeleid tijdens de Commission on Narcotic Drugs-(CND)bijeenkomst in Wenen (24 077, nr.229)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 juni 2009 Beantw vr cie inzake het Nederlandse drugsbeleid tijdens de Commission on Narcotic Drugs-(CND)bijeenkomst in Wenen (24 077, nr.229). - 24077-235

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wtcg voortgangsrapportage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 juni 2009 Wtcg voortgangsrapportage - 31706-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg WTCG (3 uur) in tweede week na reces
Noot: Bij dit overleg zal naast de staatssecretaris van VWS ook de staatssecretaris van Financiën worden uitgenodigd.
Gerelateerde kamerstukken: 31706-33

Verslag van een schriftelijk overleg over genezingsrituelen onder hiv-geïnfecteerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 juni 2009 Verslag van een schriftelijk overleg over genezingsrituelen onder hiv-geïnfecteerden - 29220-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantw vr n.a.v. een so inzake uitv. amendement van Van Gerven inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum (31700 XVI, nr’s 139 en 144)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 juni 2009 Uitstel beantwoording vragen Cie VWS inzake uitvoering amendement van Van Gerven inzake subsidieverlening aan het Erfocentrum (31700 XVI, nr’s 139 en 144) - 31700-XVI-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding IGZ rapport "Zorg voor zeer zieke kinderen sterk verbeterd"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 juni 2009 Aanbieding IGZ rapport "Zorg voor zeer zieke kinderen sterk verbeterd" - 29247-93

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 juli 2009

Invulling van het amendement van het lid De Vries c.s. nr. 31 700 XVI, nr. 32 over de zorgbeurs

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009 Invulling van het amendement van het lid De Vries c.s. nr. 31 700 XVI, nr. 32 over de zorgbeurs - 31700-XVI-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg lopende AWBZ-dossiers op 17 juni 2009

Correctie openbaar gemaakte rapportage CSZ inzake Meavita

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 9 juni 2009 Correctie openbaar gemaakte rapportage CSZ inzake Meavita - 26631-316

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fraudebestrijding in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009 Fraudebestrijding in de zorg - 29689-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009

Melding publicatie Besluit houdende wijziging van Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 9 juni 2009 Melding publicatie Besluit houdende wijziging van Besluit afbreking zwangerschap in het Staatsblad - 31700-XVI-162

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 juni 2009
Noot: voorhang

Antwoorden op vragen van de cie. ten behoeve van het jaarverslag VWS 2008

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009 Antwoorden op vragen van de cie. ten behoeve van het jaarverslag VWS 2008 - 31924-XVI-5

Besluit: Reeds besproken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2008 op 11 juni 2009

Antwoorden van de Regering n.a.v. vragen van de cie. inzake het AR-rapport bij het jaarverslag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009 Antwoorden van de Regering n.a.v. vragen van de cie. inzake het AR-rapport bij het jaarverslag - 31924-XVI-6

Besluit: Reeds besproken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2008 op 11 juni 2009

Rapport n.a.v. het onderzoek ‘Zwerfjongeren (z)onder dak, een Casusonderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang’

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 5 juni 2009 Rapport n.a.v. het onderzoek ‘Zwerfjongeren (z)onder dak, een Casusonderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang’ - 29325-36

Besluit: Reeds behandeld bij het AO maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren d.d. 10 juni 2009

Antwoorden op vragen van de cie. inzake het kabinetsstandpunt over het eindrapport “Indicatiestelling voor verstandelijk gehandicapten, vergelijking van de CIZ-systematiek en de toepassing van de SIS door de Stichting Arduin”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 juni 2009 Antwoorden op vragen van de cie. inzake het kabinetsstandpunt over het eindrapport “Indicatiestelling voor verstandelijk gehandicapten, vergelijking van de CIZ-systematiek en de toepassing van de SIS door de Stichting Arduin” - 26631-315

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg toekomst AWBZ op 18 juni 2009

IGZ rapport refractiechirurgie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 juni 2009 Aanbieding IGZ rapport refractiechirurgie - 31700-XVI-155

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteit cure

VWS-verzekerdenmonitor 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 juni 2009 Aanbieding VWS-verzekerdenmonitor 2009 - 29689-259

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009; het AO zal met één uur worden verlengd

Actieplan tabaksontmoediging 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 juni 2009 Actieplan tabaksontmoediging 2009 - 22894-226

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over het Tabaksbeleid

Uitstelbrief over Winnersway

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 juni 2009 Uitstelbrief over Winnersway - 31913-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Openbaarmaking CSZ-rapportage inzake Meavita en vertrouwelijke toezending van het tweede onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 2 juni 2009 Openbaarmaking CSZ-rapportage inzake Meavita en vertrouwelijke toezending van het tweede onderzoek - 26631-314

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Meavita

Eindrapport Cie Verticale Integratie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 2 juni 2009 Eindrapport van de Commissie verticale integratie zorgverzskeraars en zorgaanbieders - 27295-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Governance zorgsector op 10 september 2009

Eventuele verhoging eigen risico

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 juni 2009 Eventuele verhoging eigen risico - 29689-260

Besluit: Betrokken bij spoeddebat op 11 juni 2009

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over het jaar 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 2 juni 2009 Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over het jaar 2008 - 27428-135

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen

Afschrift van de brief aan de raad van bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Afschrift van de brief aan de raad van bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern - 27295-151

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Staat van de Gezondheidszorg 2008

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Reactie in de vorm van een plan van aanpak op de Staat van de Gezondheidszorg 2008 - 31700-XVI-154

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Voorhang taakstelling ziekenhuizen 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Voorhang taakstelling ziekenhuizen 2010 - 29248-81

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 22 juni 2009
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Budgettaire maatregelen 1 juli 2009

Beantwoording openstaande vragen AO Europa 15 april

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Beantwoording openstaande vragen AO Europa 15 april - 21501-31-173

Besluit: Reeds behandeld in het AO EU-Gezondheidsraad op 3 juni 2009.

Verslag van de Europese Volksgezondheidsraad van 30 april 2009 betreffende Nieuwe Influenza A (H1N1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Verslag van de Europese Volksgezondheidsraad van 30 april 2009 betreffende Nieuwe Influenza A (H1N1) - 21501-31-175

Besluit: Reeds behandeld bij het AO Europaoverleg VWS op 3 juni 2009.

Geannoteerde agenda’s Gezondheidsraad 9 juni 2009 en Informele Raad 6-7 juli 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009 Geannoteerde agenda’s Gezondheidsraad 9 juni 2009 en Informele Raad 6-7 juli 2009 - 21501-31-174

Besluit: Reeds behandeld bij het AO EU-Gezondheidsraad op 3 juni 2009.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 mei 2009 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XVI

Besluit: Inbreng ten behoeve van het verslag heeft reeds plaatsgevonden op 11 juni 2009.

Overzichtsstudie over de schadelijkheid van alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16-18 jarigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 mei 2009 Overzichtsstudie over de schadelijkheid van alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16-18 jarigen - 27565-90

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 25 juni 2009
Noot: Het betreft een toezegging richting mevrouw Joldersma, gedaan in het algemeen overleg op 18 december 2007

Jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 29 mei 2009 Jaarverslag 2008 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - 31700-XVI-153

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 juni 2009

Commissiebrief Coöperatie Tandboog

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 mei 2009 Commissiebrief Coöperatie Tandboog - 2009Z09949

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te voeren algemeen overleg inzake mondzorg

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 mei 2009 Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen - 31950

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 juni 2009.
Noot: zie beknopt wetgevingsrapport