Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2009

Gepubliceerd: 27 mei 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A02374
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f84f8211-12e3-4149-b53d-08f56199d55f&title=Besluitenlijst%20VWS%2020%20mei%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27295, 24170, 29447, 24077, 29247, 26834, 31532, 24077, 29247, 31104, 29477, 25424, 31706, 29477, 22894, 29689, 29477, 29689, 30597, 29323, 29325

Inhoud


Stand-van-zaken-brief GGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.J.M. Teunissen - 20 mei 2009 Stand-van-zaken-brief GGZ - 2009Z09484

Besluit: de minister zal worden verzocht om toezending van een stand-van-zaken brief inzake de GGZ

Dossier glasheldere polis AWBZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Miltenburg van A. (VVD) - 20 mei 2009 Dossier glasheldere polis AWBZ - 2009Z09483

Besluit: Het dossier over de glasheldere polis AWBZ wordt toegevoegd aan het algemeen overleg lopende AWBZ-dossiers

NIOD-hoorzitting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Zijlstra H. (VVD) - 20 mei 2009 NIOD-hoorzitting - 2009Z09474

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht namens de regering een gesprek aan te gaan met het Indisch Platform. De conceptbrief zal worden rond gezonden.

AO Kapitaallasten - DBC's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Veen van der E. (PvdA) - 7 mei 2009 AO Kapitaallasten - DBC's - 2009Z08539

Besluit: zie punt 37. Het a.o. Geneesmiddelenbeleid zal niet worden gesplitst

Behandeling Jaarverslag VWS 2008

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 23 april 2009 Behandeling jaarverslagen 2008 - 2009Z07933

Besluit: - Beleggen van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de behandeling van de jaarverslagen, alsmede de déchargeverlening, te doen plaatsvinden in een wetgevingsoverleg (reeds gepland op 11/06) - Na de technische briefing zal de commissie besluiten over de eventuele invulling van het rapporteurschap en het benoemen van inhoudelijke thema's - De commissie voor de Rijksuitgaven zal na het wetgevingsoverleg in kennis worden gesteld van het oordeel (déchargering)van de commissie over de jaarverslagen.

Vergelijkend onderzoek TX-keurmerk t.a.v. Valys-vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 19 mei 2009 Vergelijkend onderzoek TX-keurmerk t.a.v. Valys-vervoer - 2009Z09334

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 juni 2009. De minister zal worden verzocht ruim voor het zomerreces te antwoorden

Reactie op de brief van het Flevoziekenhuis over de financiële steunverlening aan de IJsselmeerziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009 Reactie op de brief van het Flevoziekenhuis over de financiële steunverlening aan de IJsselmeerziekenhuizen - 27295-146

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering amendement van Van Gerven (nr. 33) subsidieverlening Erfocentrum

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009 Uitvoering amendement van Van Gerven (nr. 33) subsidieverlening Erfocentrum - 31700-XVI-144

Besluit: Betrokken bij VSO (inbreng 14 mei 2009)

Mededeling m.b.t. uitstel beantwoording van vragen, zoals gesteld door de commissie in de vorm van een schriftelijk overleg inzake de VWA- rapportage ´Zo doende 2007`

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009 Mededeling m.b.t. uitstel beantwoording van vragen, zoals gesteld door de commissie in de vorm van een schriftelijk overleg inzake de VWA- rapportage ´Zo doende 2007` - 31700-XVI-146

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Verzoek om AO gehandicaptenzorg (2e termijn) 20 mei 2009 te combineren met nog te verzenden voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 mei 2009 Verzoek om AO gehandicaptenzorg (2e termijn) 20 mei 2009 te combineren met nog te verzenden voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging - 24170-94

Besluit: Is reeds behandeld via een emailprocedure; een commissiemeerderheid opteert

Beantwoording van vragen van de commissie in het kader van het schriftelijk overleg inzake het ministerieel plan bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009 Beantwoording van vragen van de commissie in het kader van het schriftelijk overleg inzake het ministerieel plan bloedvoorziening - 29447-8

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening

Doorzending IVO rapport “Nieuwe verslavingen in zicht” naar de adviescommissie Drugsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Doorzending IVO rapport “Nieuwe verslavingen in zicht” naar de adviescommissie Drugsbeleid - 24077-234

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Regionaal overleg acute zorg (ROAZ), stand van zaken rapportage

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Regionaal overleg acute zorg (ROAZ), stand van zaken rapportage - 29247-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport Commissie grensarbeiders II

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Rapport Commissie grensarbeiders II - 26834-23

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009

Toezeggingen gedaan tijdens notaoverleg over de nota voeding en gezondheid van 23 maart jl. en reactie op moties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Toezeggingen gedaan tijdens notaoverleg over de nota voeding en gezondheid van 23 maart jl. en reactie op moties - 31532-14

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel beantwoording commissievragen inzake het Nederlandse drugsbeleid tijdens de CND bijeenkomst in Wenen (24077, nr. 229)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009 Uitstel beantwoording vragen commissie VWS inzake het Nederlandse drugsbeleid tijdens de CND bijeenkomst in Wenen (24 077, nr. 229) - 24077-233

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Visiedocument bekostiging mondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 mei 2009 Visiedocument bekostiging mondzorg - 31700-XVI-142

Besluit: Betrekken bij begrotingsoverleg/agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Mondzorg

Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 mei 2009 Resultaten doorlichting subsidies en overzicht subsidies 2009 - 31700-XVI-141

Besluit: Agenderen voor begrotingsoverleg 2010

Advies Raad van State omtrent fusietoezicht

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 6 mei 2009 Advies Raad van State omtrent fusietoezicht - 29247-90

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisaangelegenheden/Corporate governance zorgsector

31700 XVI VSO modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 6 mei 2009 31700 XVI VSO modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG - 2009Z08485

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (tweede termijn) Arbeidsmarktbeleid.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van Obama

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 4 mei 2009 Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van president Obama - 31700-XVI-143

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Evaluatie Embryowet
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer een stand-van-zaken-brief te zenden met daarin een update van het beleid m.b.t. stamcelonderzoek.

Beleidsdoorlichting LNV (begrotingsartikel 25) en VWS (onderdeel begrotingsartikel 41)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 april 2009 Beleidsdoorlichting LNV (begrotingsartikel 25) en VWS (onderdeel begrotingsartikel 41) - 31104-2

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen

Advies RVZ over de farmaceutische industrie en geneesmiddelengebruik

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 april 2009 Advies RVZ over de farmaceutische industrie en geneesmiddelengebruik - 29477-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 juni 2009

Beantwoording vrg cie VWS over het stimuleren van kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 28 april 2009 Beantwoording vrg cie VWS over het stimuleren van kleinschalig wonen voor mensen met dementie - 25424-87

Besluit: mevr. Leijten zal een plenair VSO aanvragen.

Beantwoording vrg Cie VWS over de Taakopdracht Taskforce verbetering afbakening Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 28 april 2009 Beantwoording vrg Cie VWS over de Taakopdracht Taskforce verbetering afbakening Wtcg - 31706-32

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de voortgangsrapportage Wtcg. Op een later moment zal worden bepaald welke bewindspersonen zullen worden uitgenodigd.
Gerelateerde kamerstukken: 31706-32

Werkafspraken geneesmiddelenreclame

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 24 april 2009 Werkafspraken geneesmiddelenreclame - 29477-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 juni 2009

Afschrift van brief aan de vier grote gemeenten inzake maatregelen wanbetalers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 april 2009 Afschrift van brief aan de vier grote gemeenten inzake maatregelen wanbetalers -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

31700 XVI Aanbieding beantwoording VSO over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 april 2009 Aanbieding beantwoording VSO over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis - 31700-XVI-140

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezeggingen algemeen overleg rookvrije horeca 10 maart 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 23 april 2009 Toezeggingen algemeen overleg rookvrije horeca 10 maart 2009 - 22894-220

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding evaluatierapport inzake het persoons gebonden budget in de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 april 2009 Aanbieding evaluatierapport inzake het persoons gebonden budget in de Zorgverzekeringswet - 29689-257

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 23 juni 2009

Uitvoering amendement Van Gerven m.b.t. subsidieverlening Erfocentrum

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 april 2009 Uitvoering amendement Van Gerven m.b.t. subsidieverlening Erfocentrum - 31700-XVI-139

Besluit: Betrokken bij VSO (inbreng 14 mei 2009)

Reactie van de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de drie rapporten van de NZa over monitor Huisartsenzorg 2008, kostenonderzoek huisartsenzorg en visie ‘functionele bekostiging’: vier niet-complexe

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 22 april 2009 Reactie van de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de drie rapporten van de NZa over monitor Huisartsenzorg 2008, kostenonderzoek huisartsenzorg en visie ‘functionele bekostiging’: vier niet-complexe chronische zorgvormen. Tevens aanbieding van deze drie rapporten.

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg van 2,5 uur

Stand van zaken uitvoering moties Geneesmiddelenbeleid, moties 29 477 nrs. 76, 77 en

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 21 april 2009 Stand van zaken uitvoering moties Geneesmiddelenbeleid (moties 29 477 nrs. 76, 77 en 78) - 29477-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 juni 2009

Beantwoording vragen inzake zak- en kleedgeldgerechtigden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 april 2009 Beantwoording vragen inzake nadere informatie over zak- en kleedgeldgerechtigden - 29689-258

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over lopende AWBZ-dossiers

Aanvullende vragen inzake het Uitvoeringsbesluit WTZi

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 20 april 2009 Aanvullende vragen inzake het Uitvoeringsbesluit WTZi - 2009Z07579

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel reactie op de motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een nadere uitwerking van de toekomst van de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 20 april 2009 Uitstel reactie op de motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een nadere uitwerking van de toekomst van de AWBZ - 30597-65

Besluit: Reeds behandeld in procedurevergadering van 22 april. De staatssecretaris is verzocht de Kamer z.s.m. te informeren over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie i.v.m. een voor het zomerreces te houden algemeen overleg (inmiddels vastgesteld op 17 juni 2009). Er zullen 2 a.o.'s van elk 3 uur worden gehouden over 1. lopende AWBZ-dossiers 2. de toekomst van de AWBZ. Voor het zomerreces zullen a.o.'s worden gehouden over de pakketmaatregelen AWBZ en over Zorgzwaartefinanciering

Philadelphia Zorg, stand van zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 20 april 2009 Philadelphia Zorg, stand van zaken - 31700-XVI-138

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Philadelphia op 23 april 2009

Aanbieding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie) ‘Kraamzorg in ontwikkeling; weinig risico’s in de kraamzorg, kwetsbaar in de keten’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 april 2009 Aanbieding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie) ‘Kraamzorg in ontwikkeling; weinig risico’s in de kraamzorg, kwetsbaar in de keten’ - 29323-64

Besluit: Agenderen voor t.z.t te houden algemeen overleg Ketenzorg verloskunde

Aanbieding beantwoording vrg Cie VWS inzake de nieuwe verdeelsleutel voor de specifieke uitkering maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en verslavingsbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 april 2009 Aanbieding beantwoording vrg Cie VWS inzake de nieuwe verdeelsleutel voor de specifieke uitkering maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en verslavingsbeleid - 29325-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang op 10 juni 2009

EU-voorstellen m.b.t. orgaandonatie- en transplantatie

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J.C. Bont-van Tilburg - 14 mei 2009 Beantwoording aan Eerste en Tweede Kamer inzake richtlijn van het EC inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2008)818) - 2009Z09051

Besluit: Zie hierboven.

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 13 mei 2009 COSAC-rapport over de interparlementaire subsidiariteitstoets van de ontwerprichtlijn orgaandonatie - 2009Z08831

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO EU-Gezondheidsraad op 3 juni a.s.
Besluit: Een definitief subsidiariteits- en proportionaliteitsstandpunt formuleren (op basis van input uit de hoorzitting over EU orgaandonatie op 9 april jl., het AO EU VWS dossiers met minister Klink op 15 april jl. en de antwoorden van de Europese Commissie) en naar de Europese Commissie sturen. Mevr. van Miltenburg (VVD) zal wederom als rapporteur optreden en zal een concept aan de commissie voorleggen ter bespreking in de volgende procedurevergadering.