Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 september 2009

Gepubliceerd: 14 september 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie
Activiteitnummer: 2008A02294
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0b9eda51-93db-4f51-aad8-7fef32cb3fe7&title=Herziene%20besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Justitie%209%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32010, 22112, 22112, 22112, 22112, 23490, 21109, 23490, 22112, 22112, 23490, 19637, 23490, 29754, 24077, 19637, 24587, 24587, 31018, 24587, 19637, 24587, 29452, 19637, 19637, 19637, 24587, 30573, 30517, 30517, 30517, 28684, 24587, 28684, 29270, 24587, 24587, 19637, 24557, 29279, 28684, 24557, 19637, 30315, 29754, 30517, 30388, 31001, 29452, 31386, 28684, 28684, 31810, 30435, 31241, 31083, 31835, 31758, 31758

Inhoud


Eu-stafnotitie "Subsidiariteitstoets op het voorstel voor een kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, Mittendorff F.H. - 4 september 2009 Eu-stafnotitie "Subsidiariteitstoets op het voorstel voor een kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures" - 2009Z15769

Besluit: Conform voorstel besloten.
Noot: Zie agendapunt 82.

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport van de werkgroep Auteursrecht

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 4 september 2009 Voorstel opzet rondetafelgesprekken over het rapport van de werkgroep Auteursrecht - 2009Z15831

Besluit: Conform voorstel besloten.

Achterstand implementatie EU-richtlijnen/kaderbesluiten in nationale wetgeving / Justitie / 2e kwartaal 2009

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, M. Halma - 19 augustus 2009 Achterstand implementatie EU-richtlijnen/kaderbesluiten in nationale wetgeving / Justitie / 2e kwartaal 2009 - 2009Z14852

Besluit: Conform advies besloten.
Noot: Zie afgendapunt 72.

Richtsnoeren Europese Commissie over het vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden (RL 2004/38/EG)

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, M. Halma - 16 juli 2009 Richtsnoeren Europese Commissie over het vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden (RL 2004/38/EG) - 2009Z14017

Besluit: Conform voorstel besloten.
Noot: Zie agendapunt 77.

Verzoek schriftelijke procedure Apeldoorn rapportages.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Heerts A.J.M. (PvdA) - 9 september 2009 Verzoek schriftelijke procedure Apeldoorn rapportages. - 2009Z16147

Besluit: Er zal een schriftelijke procedure worden gehouden over de vraag of deze stukken voor kennisgeving zullen worden aangenomen dan wel behandeld zullen worden.

Verzoek om een algemeen overleg over de beveiliging van Schiphol

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Heerts A.J.M. (PvdA) - 9 september 2009 Verzoek om een algemeen overleg over de beveiliging van Schiphol te houden. - 2009Z16145

Besluit: Algemeen overleg voeren, waarvoor ook de pas ontvangen brief over ladingsdiefstal zal worden geagendeerd.

Rappel brief over misbruik van mensenhandel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Krom de P. (VVD) - 9 september 2009 Rappel brief over misbruik van mensenhandel - 2009Z16142

Besluit: De griffier zal nagaan wanneer het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de Kamer zal bereiken.

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 10 september 2009.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Kuiken A.H. (PvdA) - 9 september 2009 Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 10 september 2009 - 2009Z16140

Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum 11 september 2009 10.00 uur.
Noot: De antwoorden dienen uiterlijk dinsdag 15 september bij de Kamer te zijn.

Brief met het verzoek om advies inzake de Subsidiariteitstoets over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 4 september 2009 Brief met het verzoek om advies inzake de Subsidiariteitstoets over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken - 32010-2

Besluit: Voor het voorstel bestaat voldoende rechtsgrondslag en er zijn geen bezwaren ten aanzien van de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.

Verzoek algemeen overleg over interlandelijke adoptie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Langkamp M.C. (SP) - 3 september 2009 Verzoek algemeen overleg over interlandelijke adoptie - 2009Z15732

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Verzoek algemeen overleg over vrijheid van meningsuiting en de rol van het OM

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Ham van der B. (D66) - 19 augustus 2009 Verzoek algemeen overleg over vrijheid van meningsuiting en de rol van het OM - 2009Z14854

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Rappel brief over werkdruk kinderrechters

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Langkamp M.C. (SP) - 19 augustus 2009 Rappel brief over werkdruk kinderrechters - 2009Z14850

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd inzake de werkdruk van kinderrechters.

Behandeling begroting 2010

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 juli 2009 Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 - 2009Z13206

Besluit: - Inbreng feitelijke vragen 1 oktober 2009; - Begrotingsonderzoek in week 44 (27-29 oktober).
Noot: Begrotingsbehandeling Justitie zal in week 45 plaatsvinden.

BNC-fiche: Mededeling inzake het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Mededeling inzake het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden - 22112-906

Besluit: Kabinetsreactie vragen.

BNC-fiche: Mededeling inzake aanscherping chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Mededeling inzake aanscherping chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie - 22112-901

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 26 november 2009.

BNC-fiche: Mededeling inzake follow-up Europese Pact Immigratie en Asiel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Mededeling inzake follow-up Europese Pact Immigratie en Asiel - 22112-900

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

BNC-fiche: Verordening betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Verordening betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen - 22112-899

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de informele JBZ-Raad, 16-17 juli 2009

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 5 augustus 2009 Verslag van de informele JBZ-Raad, 16-17 juli 2009 - 23490-565

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 21 juli 2009 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009 - 21109-192

Besluit: De implementatie van Richtlijn 2007/36/EG (uitoefening bepaalde rechten van aandeelhouders en beursgenoteerde vennootschappen), die een achterstand heeft opgelopen, zal in het wetgevingsoverleg over wetsvoorstellen inzake ondernemningsrecht worden behandeld. Dit wetgevingsoverleg zal op 26 oktober 2009 plaatsvinden.

Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad, 16 en 17 juli 2009

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 juli 2009 Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad, 16 en 17 juli 2009 - 23490-564

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling inzake evaluatie Haags Programma en Actieplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 juli 2009 Fiche: Mededeling inzake evaluatie Haags Programma en Actieplan - 22112-891

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek over het Stockholm Programma op 9 september 2009.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Stockholm Programma op 7 oktober 2009.

Fiche: Mededeling inzake vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 juli 2009 Fiche: Mededeling inzake vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger -

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek over het Stockholm Programma op 9 september 2009.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Stockholm Programma op 7 oktober 2009.

Uitstel toezending kabinetsreactie op Groenboek herziening Brussel I verordening

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 juli 2009 Uitstel toezending Kabinetsreactie op Groenboek herziening Brussel I verordening - 22112-889

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarlijkse stand van zaken JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 juli 2009 Jaarlijkse stand van zaken JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma) - 23490-562

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervolg arrest Hof van Justitie EG inzake Kwalificatierichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 29 juni 2009 Vervolg arrest Hof van Justitie EG inzake Kwalificatierichtlijn - 19637-1292

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Toezegging evaluatieverslagen netwerk van ‘Immigratie Liaison Officers’ (ILO’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 22 juni 2009 Toezegging evaluatieverslagen netwerk van ‘Immigratie Liaison Officers’ (ILO’s) - 23490-559

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alléén voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt

Tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 juni 2009 Tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding - 29754-162

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Rapporten drugsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 2 juli 2009 Rapporten drugsbeleid - 24077-237

Besluit: Betrekken bij de behandeling het te zijner tijd te ontvangen kabinetsstandpunt op hoofdlijnen.

Afschrift van de brief met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het EU-Asielpakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 2 september 2009 Afschrift van de brief met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het EU-Asielpakket - 2009Z15589

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden van 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 1 september 2009 Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden van 2009 - 19637-1299

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.
Besluit: De antwoorden op de commissievragen over vreemdelingenbewaring dienen voor dit overleg bij de Kamer te zijn.
Noot: Het streven is de antwoorden nog voor 1 oktober 2009 bij de Kamer in te dienen.

Doorlichting Inspectie voor de Sanctietoepassing fpc Dr. S. van Mesdag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 24 augustus 2009 Doorlichting Inspectie voor de Sanctietoepassing fpc Dr. S. van Mesdag - 24587-360

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen.

Rapport inzake het themaonderzoek ‘Rechtspositie arrestanten gevangeniswezen’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17 augustus 2009 Rapport inzake het themaonderzoek ‘Rechtspositie arrestanten gevangeniswezen’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) - 24587-359

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd houden algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Stand van zaken uitvoering afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 juli 2009 Stand van zaken uitvoering afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet - 31018-52

Besluit: Algemeen overleg voeren, bij voorkeur half november.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer voor zover mogelijk een update te doen toekomen.

Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 8 juli 2009 Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem - 24587-354

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Uitvoering van de motie-Spekman Perspectief (Kamerstukken II 2008/09, 19637, nr. 1211)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 7 juli 2009 Uitvoering van de motie-Spekman Perspectief (Kamerstuk 19637, nr. 1211) - 19637-1294

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek van de commissie van Justitie inzake de acties zomerreces in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 in het zomerreces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 2 juli 2009 Acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 in het zomerreces - 24587-353

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Modernisering gevangeniswezen/Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 (tweede termijn) op 10 september 2009.

Bericht over reactie op het advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) door de Commissie Van der Winkel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 2 juli 2009 Uitstel reactie op het advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) door de Commissie Van der Winkel - 31700-VI-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Het bevorderen van interculturalisatie in de tbs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 1 juli 2009 Het bevorderen van interculturalisatie in de tbs - 29452-117

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen.

Sri Lanka

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 1 juli 2009 De situatie in Sri Lanka - 19637-1296

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg inzake vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 2 juli 2009

Reactie op het ‘migratiefactsheet’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 1 juli 2009 Reactie op het ‘migratiefactsheet’ - 19637-1295

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over vreemdelingen -en asielbeleid op 2 juli 2009.

Verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van Justitie aan Zuid-Europa, mei 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 1 juli 2009 Verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van Justitie aan Zuid-Europa, mei 2009 - 19637-1293

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Lijst van vragen en antwoorden over het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 30 juni 2009 Beantwoording vragen commissie Justitie over het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 - 24587-345

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over Modernisering gevangeniswezen/Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 op 1 juli 2009 en de voortzetting daarvan op 10 september 2009.

Diverse toezeggingen inzake het vreemdelingenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 30 juni 2009 Diverse toezeggingen inzake het vreemdelingenbeleid - 30573-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Tapstatistieken tweede helft 2007 en 2008

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 september 2009 Tapstatistieken over het jaar 2008 - 30517-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tapstatistieken.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 september 2009 Verslag schriftelijk overleg inzake tapstatistieken tweede helft 2007 - 30517-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over tapstatistieken.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin - 27 mei 2008 Tapstatistieken tweede helft 2007 - 30517-6

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Vijfde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 augustus 2009 Vijfde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). - 31700-VI-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het bericht in Trouw van 8 april 2009 dat het geweld bij het uitgaan in Amsterdam fors is toegenomen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 augustus 2009 Reactie op het bericht in Trouw van 8 april 2009 dat het geweld bij het uitgaan in Amsterdam fors is toegenomen - 28684-237

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording commissievragen over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa over (bescherming van) mensenrechten in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 augustus 2009 Uitstel beantwoording commissievragen over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa over (bescherming van) mensenrechten in Nederland - 2009Z14680

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 augustus 2009 Aanbieding Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere - 24587-357

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Aangifte Winkeldiefstallen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 augustus 2009 Aangifte Winkeldiefstallen - 28684-236

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de beveiliging van Schiphol.
Noot: Zie agendapunt 90.

Inspectierapport "Doorlichting Reclassering Nederland Den Haag"

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 augustus 2009 Aanbieden inspectierapport "Doorlichting Reclassering Nederland Den Haag" - 29270-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het experiment reclasseringsbudget op

IGZ-rapprt “Medische diensten in penitentiaire inrichtingen: achter de tralies nu veiliger zorg, maar verbeteringen nog nodig”

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 31 juli 2009 IGZ-rapprt “Medische diensten in penitentiaire inrichtingen: achter de tralies nu veiliger zorg, maar verbeteringen nog nodig” - 24587-355

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Overdracht berichtgeving over criminele Antillianen in Zoetermeer op verzoek van vaste commissie voor Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 31 juli 2009 Overdracht berichtgeving over criminele Antillianen in Zoetermeer op verzoek van vaste commissie voor Justitie - 2009Z14474

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie jeugdzorg over de uitvoering van het verlofbeleid in normaal beveiligde justitiële jeugd(behandel)inrichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 3 augustus 2009 Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie jeugdzorg over de uitvoering van het verlofbeleid in normaal beveiligde justitiële jeugd(behandel)inrichtingen - 24587-356

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen.

Benutting van het quotum voor uitgenodigde vluchtelingen en over de invulling van de hervestigingsmissies

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 4 augustus 2009 Benutting van het quotum voor uitgenodigde vluchtelingen en over de invulling van de hervestigingsmissies - 19637-1297

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Aanbod van en de vraag naar poker, de risico’s van poker, de spelers

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 4 augustus 2009 Aanbod van en de vraag naar poker, de risico’s van poker, de spelers (doelgroep) en handhaving - 24557-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kansspelen.

Adviezen Raad voor de rechtspraak en College van procureurs-generaal inzake herziening van de gerechtelijke kaart

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 5 augustus 2009 Adviezen Raad voor de rechtspraak en College van procureurs-generaal inzake herziening van de gerechtelijke kaart - 29279-94

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de herziening van de gerechtelijke kaart.
Noot: Het definitieve kabinetsstandpunt over de gerechtelijke kaart zal de Kamer vermoedelijk begin november bereiken.

Hangjongeren in de Diamantbuurt

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Roemer E.G.M. (SP) - 31 augustus 2009 Casus Diamantbuurt - 2009Z15313

Besluit: De minister zal worden verzocht ten behoeve van dit algemeen overleg de toezegging, zoals gedaan tijdens het mondelinge vragenuur, alsnog gestand te doen.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juli 2009 Hangjongeren in de Diamantbuurt - 28684-235

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Veiligheid begint bij voorkomen.

Ontvoering van een zevenjarig meisje uit Ede

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juli 2009 Ontvoering van een zevenjarig meisje uit Ede - 31700-VI-158

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; nadere informatie afwachten.
Noot: Er wordt onderzoek verricht door de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Deventer moordzaak

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juli 2009 Deventer moordzaak - 31700-VI-157

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Gedrags- en reclamecode kansspelen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 27 juli 2009 Evaluatie Gedrags- en reclamecode kansspelen - 24557-99

Besluit: Algemeen overleg over kansspelen voeren en onderhavige brief daarvoor agenderen.
Noot: Zie ook agendapunt 36.

Verslag Bilderbergconferentie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 14 juli 2009

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Nepal

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 juli 2009 Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Nepal - 19637-1298

Besluit: Algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid voeren, bij voorkeur in oktober.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer een stand van zaken met betrekking tot de heroverweging van asielzoekers centraal Irak te doen toekomen.

Kaderdocument Grenstoezicht

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 juli 2009 Kaderdocument Grenstoezicht - 30315-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding.

Voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 juli 2009 Voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak - 31700-VI-155

Besluit: Agenderen voor het begrotingsonderzoek.

Rapport van de commissie-Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen"

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 juli 2009 Rapport van de commissie-Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen" - 29754-164

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding.
Noot: Zie agendapunt 64.

Voortgangsrapportages en procesaudit programma Versterking Opsporing en Vervolging

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 juli 2009 Voortgangsrapportages en procesaudit programma Versterking Opsporing en Vervolging - 31700-VI-152

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Voortgang invoering van een systeem van nummerherkenning voor advocaten

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 juli 2009 Voortgang invoering van een systeem van nummerherkenning voor advocaten - 30517-12

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; nadere informatie afwachten.

Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 juli 2009 Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld - 30388-34

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Rijksrechercheonderzoek schrijfproeven Deventer moordzaak

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 juli 2009 Rijksrechercheonderzoek schrijfproeven Deventer moordzaak - 31700-VI-153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van gedragsbeïnvloedende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 1 juli 2009 Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van gedragsbeïnvloedende maatregelen - 31001-71

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij voorkomen.

Bestuurlijke informatievoorziening en pilot Zoet

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009 Bestuurlijke informatievoorziening en pilot Zoet - 29452-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over tbs-onderwerpen.
Besluit: Algemeen overleg over tbs-onderwerpen plannen.

Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 2008

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009 Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 2008 - 31700-VI-151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpak financieel wanbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009 Aanpak financieel wanbeleid - 31386-17

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31058).

Voortgang van de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 juni 2009 Voortgang van de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime - 28684-232

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de tweede
Noot: De bestrijding van cybercrime maakt deel uit van de voortgangsrapportage Veiligheid begint bij voorkomen die de Kamer rond 24 oktober 2009 zal ontvangen.

Verzending tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen aan de Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 juni 2009 Verzending tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen aan de Tweede Kamer - 28684-231

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamer zal de tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen rond 24 oktober 2009 ontvangen.

Toekomst van het forensisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 juni 2009 Toekomst van het forensisch onderzoek - 31700-VI-150

Besluit: Agenderen voor het begrotingsonderzoek.

Kabinetsreactie op het amendement de Roon inzake het wetsvoorstel tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (31 810, nr. 9)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 juni 2009 Kabinetsreactie op het amendement de Roon inzake het wetsvoorstel tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (31 810, nr. 9) - 31810-10

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstellen 31808 en 3181. 0 (Verdrag van Lanzarote).

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 27 augustus 2009 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven - 32038

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009.

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 27 augustus 2009 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam - 32039

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009.

Intrekking Wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen (30 435)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 augustus 2009 Intrekking Wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen (30 435) - 30435-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 augustus 2009 Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283) - 32028-(R1889)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 oktober 2009.

Ontwerp-Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juli 2009 Ontwerp-Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte - 31241-9

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 juli 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) - 31083-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 juli 2009 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) - 32021

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009.

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 juli 2009 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming - 32015

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 oktober 2009.

Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 juli 2009 Nota van wijziging - 31835-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 juli 2009 Nota van wijziging - 31758-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 juli 2009 Nota naar aanleiding van het verslag inzake - 31758-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 31 oktober 2008 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) - 31758

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 3 juli 2009 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming - 32003

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2009.
Besluit: Rondetafelgesprek houden, bij voorkeur op 8 oktober 2009; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure - 31994

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 oktober 2009.

Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 19 januari 2009 Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46) - 31838-(R1874)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 oktober 2009.