Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 juni 2009

Gepubliceerd: 25 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02264
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=37659879-010c-431b-84a6-bdeec7579c96&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20van%2025%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 31821, 31266, 27406, 31821, 31982, 27923, 31135, 29240, 29281, 29544, 31524, 31524, 31821, 31497, 31804, 31495, 28330, 31876, 30420, 27017, 31874

Inhoud


Werkbezoek Buitenland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 juni 2009 Werkbezoeken vaste commissie OCW in voorgaande jaren - 2009Z12298

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Depla G.C.F.M. (PvdA) - 24 juni 2009 Werkbezoek Frankrijk - 2009Z12294

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 24 juni 2009 Werkbezoek Vaste Kamercommissie OCW - 2009Z12288

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Het nog te verwachten Groenboek jeugdmobiliteit

Zaak: Overig - griffier, D.F. Huisinga - 17 juni 2009 EU-Stafnotitie "Rapporteur groenboek grensoverschrijdende mobiliteit van

Besluit: Jack Biskop zal optreden als rapporteur

Fiche: Fiche mededelingen over ICT-grenzen verleggen, evaluatie zesde kaderprogramma (KP6) en voortgangsrapportage zevende kaderprogramma (KP7)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 juni 2009 Fiche: Fiche mededelingen over ICT-grenzen verleggen, evaluatie zesde kaderprogramma (KP6) en voortgangsrapportage zevende kaderprogramma (KP7) - 22112-877

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en te betrekken bij het AO Raad voor Concurrentievermogen van 1 oktober a.s.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 23 juni 2009 Beknopt wetgevingsrapport inzake Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart - 2009Z12148

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 juni 2009 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart - 31981

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 september om 12.00 uur

De door de commissie gevraagde reactie op het onderzoek 'Kinderen in Tel'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 juni 2009 Reactie op onderzoek ‘Kinderen in Tel 2009’ en cijfers van schoolverzuim - 2009Z11958

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Schoolverzuim op 3 september 2009

Voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 24 juni 2009 Verslag schriftelijk overleg inzake voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) - 2009Z12275

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009 Voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezegging wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Versterking besturing van 15 juni 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 juni 2009 Toezegging wetgevingsoverleg over wetsvoorstel Versterking besturing van 15 juni 2009 - 31821-53

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. WHW versterking besturing (31821)

Advies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 juni 2009 Advies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) - 31700-VIII-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van heden over passend onderwijs

Brief van de St.-Jozefmavo over systematiek van vergoedingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 juni 2009 Brief van de St.-Jozefmavo over systematiek van vergoedingen - 2009Z11529

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tweede nota van wijziging medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 juni 2009 Tweede nota van wijziging - 31266-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Kabinetsreactie op het advies Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009 Kabinetsreactie op het advies Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten - 27406-145

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderzoeksinfrastructuren.
Noot: Was aangehouden in de vorige p.v. met verzoek om info: In het AO Raad voor Concurrentievermogen is alleen de verordening juridische status onderzoeksinfrastructuren (ERIC) aan de orde geweest, niet de Nederlandse Roadmap.

Reactie m.b.t. overgangseis 3 naar 4 VWO/Gymnasium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 juni 2009 Reactie m.b.t. overgangseis 3 naar 4 VWO/Gymnasium - 2009Z11452

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van educatief Nederland 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 juni 2009 Stand van educatief Nederland 2009 - 31700-VIII-200

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Derde Nota van wijziging (Versterking besturing)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 juni 2009 Derde Nota van wijziging - 31821-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie m.b.t. continueren van kwalitatief hoogwaardig en uitdagend bètatechnisch onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 juni 2009 Reactie m.b.t. continueren van kwalitatief hoogwaardig en uitdagend bètatechnisch onderwijs - 2009Z11254

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.

Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatie¬fonds (PF)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 12 juni 2009 Voorberichten op de jaarcijfers 2008 van Vervangingsfonds (VF) en Participatie¬fonds (PF) - 31700-VIII-199

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Voornemen instellen baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs - 31982-1

Besluit: Aanhouden tot na het zomerreces

Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek -

Besluit: T.z.t. betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2010
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Wetenschappelijk onderzoek.

Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs ( 31 700 VIII, nr. 176).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs - 31700-VIII-197

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over het jaarverslag 2008 en het Onderwijsverslag 2008.

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (31700 VIII, nr. 176).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs - 31700-VIII-198

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over het jaarverslag 2008 en het Onderwijsverslag 2008.

LPBO rapport: onderwijsberoepen in Nederland. Schets van een samenhangende kwalificatiestructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 juni 2009 LPBO rapport: onderwijsberoepen in Nederland. Schets van een samenhangende kwalificatiestructuur - 27923-83

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Ministeriële regeling fusie- en splitsingstoets BVE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 juni 2009 Ministeriële regeling inzake fusie- en splitsingstoets beroeps- en volwasseneducatie (BVE) - 31135-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Seksuele intimidatie hoger onderwijs, motie lid J.J. van Dijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Reactie op de motie van het lid J.J. van Dijk inzake seksuele intimidatie hoger onderwijs - 29240-39

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel versterking besturing van 15 juni jl.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 december 2008 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht - 31828

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur snel na het zomerreces.

Reactie op de brief van het Promovendi Netwerk Nederland inzake de Landelijke Onderzoekscholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Reactie op de brief van het Promovendi Netwerk Nederland inzake de Landelijke Onderzoekscholen - 2009Z11074

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over wetenschappelijk onderzoek.

Reactie op verzoek cie m.b.t. aanvullende titulatuur d.d. 20 april 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Reactie op verzoek cie m.b.t. aanvullende titulatuur d.d. 20 april 2009 - 29281-14

Besluit: Geagendeerd voor wetgevingsoverleg Versterking besturing d.d. 15 juni jl.

Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school"

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Schoolverzuim op 3 september 2009
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Beleidsreactie op inspectierapport over de kwaliteit van de leerlingenzorg in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 mei 2009 Beleidsreactie op inspectierapport over de kwaliteit van de leerlingenzorg in het mbo - 31524-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Schoolverzuim op 3 september 2009

31924 VIII-1 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2008 OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juni 2009 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2008 OCW - 31924-VIII-6

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over het Jaarverslag 2008.

31924 VIII-2 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2008 OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juni 2009 31924 VIII-2 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2008 OCW - 31924-VIII-7

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over het Jaarverslag 2008.

31924 VIII-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag en slotwet OCW 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag en slotwet OCW 2008 - 31924-VIII-8

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over het Jaarverslag 2008.

Topinkomens in de BVE sector naar aanleiding van berichten in de media over het Friesland College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 juni 2009 Topinkomens in de BVE sector naar aanleiding van berichten in de media over het Friesland College - 31524-21

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij interpellatiedebat aangevraagd door Jasper van Dijk

Tweede nota van wijziging (Versterking besturing)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 juni 2009 Tweede nota van wijziging (versterking besturing) - 31821-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Mededeling dat het Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen deze zomer bij de Kamer wordt ingediend

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 juni 2009 Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs - 31700-VIII-187

Besluit: In de procedurevergadering van 11 juni is reeds besloten onderhavig document te agenderen voor het Wetgevingsoverleg van 22 juni a.s. over het jaarverslag 2008 en het Onderwijsverslag 2008.

Voortgang van het programma Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juni 2009 Voortgang van het programma Passend onderwijs - 31497-12

Besluit: In de procedurevergadering van 11 juni is reeds besloten onderhavig document te agenderen voor het algemeen overleg over Passend onderwijs.

Aanbieding drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juni 2009 Aanbieding drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken - 31700-VIII-188

Besluit: In de procedurevergadering van 11 juni is reeds besloten onderhavig document te agenderen voor het algemeen overleg over Passend onderwijs.

Reactie m.b.t. het sinds januari 2009 niet uitkeren van aanvullende studiefinanciering door de IB-Groep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 juni 2009 Reactie m.b.t. het sinds januari 2009 niet uitkeren van aanvullende studiefinanciering door de IB-Groep - 2009Z10536

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift antwoordbrief aan de Gerrit Rietveld Academie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juni 2009 Afschrift antwoordbrief aan de Gerrit Rietveld Academie - 2009Z10942

Besluit: Betrokken bij Verzamel AO inzake Kunstvakonderwijs en Cursusactiviteiten Centra voor de kunsten

Voorhang ontwerp-besluit tot wijz. Mediabesluit 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 juni 2009 Voorhang van het Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoor-schriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep - 31804-69

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: CDA-fractie stelde voor dit stuk te betrekken bij het spoeddebat inzake publieke omroep.

Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 juni 2009 Stand van zaken Nationaal Historisch Museum - 31495-9

Besluit: Betrokken bij AO van 17 juni jl. over het Nationaal Historisch Museum.

Voortgangsrapportage bibliotheekvernieuwing

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Voortgangsrapportage bibliotheekvernieuwing - 28330-38

Besluit: Dossier Bibliotheekvernieuwing maken en onderhavig document hieraan toevoegen.

Uitnodiging bijwonen 35ste Algemene Vergadering Unesco

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 juni 2009 Uitnodiging bijwonen 35ste Algemene Vergadering Unesco - 2009Z10529

Besluit: Conform eerdere afspraken zal het lid Leerdam optreden als vertegenwoordiger van het Nederlands parlement in het interparlementaire UNESCO overleg en zal de commissie tevens verslag doen van zijn bezoek.

Afschrift antwoordbrief aan Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 juni 2009 Afschrift antwoordbrief aan Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur - 2009Z10788

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 28 mei 2009

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 30 juni 2009

Reactie verzoek Atsma inzake de juridische complicaties van de amendementen nrs. 12 en 13 (van de leden Van Dam en Remkes) bij het wetsvoorstel “wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 juni 2009 Reactie verzoek Atsma inzake de juridische complicaties van de amendementen nrs. 12 en 13 (van de leden Van Dam en Remkes) bij het wetsvoorstel “wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten” - 31876-23

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel.

Dubbele belasting vrouwen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 juni 2009 Combinatie betaald werk en mantelzorg - 30420-138

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het emancipatiebeleid van 6 oktober a.s.

Mededeling dat de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State over de enkele-feitconstructie rond 2 juli a.s. naar de Kamer zal worden gezonden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juni 2009 Mededeling dat de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State over de enkele-feitconstructie rond 2 juli a.s. naar de Kamer zal worden gezonden - 27017-52

Besluit: In voorgaande procedurevergadering is reeds besloten om te verzoeken de kabinetsreactie uiterlijk 30 juni a.s. aan de Kamer te sturen opdat deze kan worden betrokken bij de voorbereiding van het AO Homo-emancipatiebeleid op 2 juli a.s. Er zal opnieuw gerapelleerd worden. Tevens zal verzocht worden om een beleidsreactie op de brief van de Onderwijsalliantie (brievenlijst, nr. 25).

Aanbieding afschrift antwoord op de brief inzake grensarbeiders Nederlands-Belgisch Centrum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 juni 2009 Aanbieding afschrift antwoord op de brief inzake grensarbeiders Nederlands-Belgisch Centrum - 2009Z11345

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen en te betrekken bij het AO van 10 sepember a.s. over Grensarbeidersproblematiek.

Voorhang ontwerp besluit kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 juni 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegmoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang - 31874-45

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 26 juni om 14.00 uur