Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 januari 2009

Gepubliceerd: 30 januari 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02263
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a2d4e244-6cf4-491b-8fc4-2dd84dd0c1dc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2029-1-2009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29240, 31289, 27017, 31325, 27451, 29388, 31288, 31790, 29838, 31777, 21501, 27017

Inhoud


CPB-studie over voortijdig schoolverlaten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - I.Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) - 29 januari 2009 Studie van het Centraal Planbureau 'Did the 2006 covenants reduce school dropout in the Netherlands?' - 2009Z01557

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsreactie

Veiligheid op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 22 januari 2009 Veiligheid in en om het onderwijs - 29240-30

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 februari 2009 om 12.00 uur

Inspectierapport inzake onderwijs op de BES-eilanden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J.Dijk van (CDA) - 29 januari 2009 Onderwijsinspectierapport inzake onderwijs op de BES-eilanden, Kamerstuk 31 568, nr. 6 - 2009Z01513

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken over inzet middelen uit begroting NAAZ voor prioriteitsgebieden; brief is reeds verzonden via commissie NAAZ aan staatssecretaris Bijleveld en staatssecretarissen OCW.

WRR-rapport 'Vertrouwen in de school'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - I.Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) - 29 januari 2009 WRR-rapport Vertrouwen in de school; over de uitval van overbelaste jongeren. -

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om beleidsreactie

Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 4 december 2008 Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs - 31289-46

Besluit: Technische briefing organiseren
Noot: Besloten is, in aansluiting op eerdere eerdere besluitvorming in de procedurevergadering van 18-12-2008, allereerst om een ambtelijke technische briefing te verzoeken (in aanwezigheid van een expert op gebied van demografische ontwikkelingen), wellicht opgevolgd door een rondetafelgesprek en een schrifelijk overleg, waarbij de volgende vragen centraal staan: 1. In hoeverre zijn de samenstelling en de resultaten van de veldraadpleging inzake bekostiging ook representatief voor kleinere scholen? 2. Welke feitelijke belemmeringen legt de huidige systematiek van materiële en personele componenten in de lumpsumbedragen op aan de scholen? 3. In hoeverre zou verdere vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek in de praktijk leiden tot een vermindering van administratieve en uitvoeringslasten? 4. In hoeverre zou modernisering van de bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs beleidsarm moeten zijn en moeten leiden tot minimale herverdelingseffecten? Leidt dat de facto dan niet uitsluitend tot een herlabeling van de middelen? 5. Wanneer kan Kamer de resultaten verwachten van de door de staatssecretaris aangekondigde analyse naar beïnvloeding van de menselijke maat door elementen in de huidige bekostiging, met hieraan gekoppeld voorstellen hoe hiermee om te gaan? 6. In hoeverre zouden de vaste voeten per school in de bekostiging betrokken kunnen worden in de analyse over demografische krimp? Is een modernisering van bekostiging, waarin vaste voeten wegvallen, niet ongunstig voor kleinere scholen en daarmee contrair aan streven naar menselijke maat èn contrair aan te verwachten demografische krimp?

Ongelukken op scholen bij het vak lichamelijke opvoeding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 20 januari 2009 Ongelukken op scholen bij het vak lichamelijke opvoeding - 2009Z00861

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar seksuele diversiteit op verschillende schooltypen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 20 januari 2009 Onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar seksuele diversiteit op verschillende schooltypen - 27017-47

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het inspectieonderzoek zal in april 2009 worden afgerond, waarna z.s.m. de beleidsreactie zal volgen.

Brief van de Besturenraad inzake Onderwijsraadadvies ‘De verbindende schoolcultuur’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 20 januari 2009 Brief van de Besturenraad inzake Onderwijsraadadvies ‘De verbindende schoolcultuur’ - 2009Z00828

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 10 februari a.s. over de verbindende schoolcultuur.

Brochure 'Uw bijdrage aan de schoolkosten'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 20 januari 2009 Brochure 'Uw bijdrage aan de schoolkosten' - 31325-31

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezending voortgangsrapportage invoering competentiegerichte kwalificatiestructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 januari 2009 Toezending voortgangsrapportage invoering competentiegerichte kwalificatiestructuur - 27451-103

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 januari 2009 Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs - 29388-17

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de toegezegde informatie over de resultaten van het overleg en de eventueel te treffen vervolgacties en maatregelen.

Tegemoetkoming leraren n.a.v. van het schrijven van mw. S.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 januari 2009 Tegemoetkoming leraren n.a.v. van het schrijven van mw. S. - 2009Z00676

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Mededeling over de benoeming van twee ambassadeurs gemengde scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 14 januari 2009 Mededeling over de benoeming van twee ambassadeurs gemengde scholen -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Publicatie Kennis in Kaart

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 13 januari 2009 Publicatie Kennis in Kaart - 31288-49

Besluit: T.z.t agenderen voor het wetgevingsoverleg over de financiële verantwoording.

Afschrift antwoord op brief inzake het examenprogramma economie vwo/havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 13 januari 2009 Afschrift antwoord op brief inzake het examenprogramma economie vwo/havo - 2009Z00327

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de gevraagde reactie op brief van Heertje van de brievenlijst van heden
Noot: Zie ook brief parlisnr. 2009Z00667

Nota van wijziging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 januari 2009 Nota van wijziging - 31790-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Studiefinanciering
Gerelateerde kamerstukken: 31790-5

Aanbieding rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 17 januari 2009 Aanbieding rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming - 29838-14

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg, in aanwezigheid van staatssecretaris EZ

Uitstel toezending onderzoek financiële toegankelijkheid kunstbeoefening

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 20 januari 2009 Uitstel toezending onderzoek financiële toegankelijkheid kunstbeoefening - 31700-VIII-141

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Toegezegd wordt het onderzoek in maart naar de Kamer te zenden.

Afschrift brief Landelijke Federatie Het Behouden Huis inzake vrijstelling vennootschapsbelasting

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 januari 2009 Afschrift brief Landelijke Federatie Het Behouden Huis inzake vrijstelling vennootschapsbelasting - 2009Z00679

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van brief n.a.v. het bezwaar van Dansgroep Krisztina de Châtel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 16 januari 2009 Afschrift van brief n.a.v. het bezwaar van Dansgroep Krisztina de Châtel. - 2009Z00668

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Innovatie (dagblad)pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 januari 2009 Innovatie (dagblad)pers - 31777-12

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Herziening omroepmededeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 12 januari 2009 Herziening omroepmededeling - 21501-34-111

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 12 februari a.s. over de OJC-Raad, indien het onderwerp Omroepmededeling is opgenomen in de geannoteerde agenda van de OJC-raad van februari. Zonodig AO naar de avond verplaatsen, ivm terugreis minister van werkbezoek buitenland.
Noot: Als de Omroepmededeling niet aan bod komt tijdens de OJC-Raad te Brussel, hoeft de minister niet te worden uitgenodigd. Bovenstaande brief van de minister zal dan betrokken worden bij de behandeling van de eerstvolgende herziening van de omroepmededeling, die Eurocommissaris Kroes heeft toegegezegd voor het voorjaar van 2009.

Afschrift van brief aan de gemeente Almere inzake de matchingsregeling cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 9 januari 2009 Afschrift van brief aan de gemeente Almere inzake de matchingsregeling cultuurparticipatie - 2009Z00225

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport Mediaconcentraties 2007

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 9 januari 2009 Rapport Mediaconcentraties 2007 - 31700-VIII-139

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Acceptatie van homoseksuele gerichtheid in levenbeschouwelijke kring

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 8 januari 2009 Acceptatie van homoseksuele gerichtheid in levenbeschouwelijke kring - 27017-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het homo-emancipatiebeleid
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het advies van de Raad van State over de 'enkele feit'-constructie en de kabinetsreactie hierop, ruimschoots vóór het in juni geplande AO over homo-emancipatiebeleid aan de Kamer te doen toekomen.