Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 december 2008

Gepubliceerd: 18 december 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02198
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5861a723-71e9-4bff-8c6c-dc196cbd2b78&title=Besluitenlijst%20OCW-p.v.%2011-12-2008%2C%20behandeld%20op%2018-12-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31293, 31289, 27406, 24724, 30079, 29281, 31288, 27451, 29546, 31135, 31497, 29544, 31786, 31788, 30420, 30420, 31322

Inhoud


Grote onderzoeksfaciliteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 november 2008 Grote onderzoeksfaciliteiten - 21501-30-197

Besluit: De commissie EZ is verzocht de behandeling over te nemen en te agenderen voor de Raad voor Concurrentievermogen van 27 november jl.

Convenant Europees aanbesteden en de educatieve boekenmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 december 2008

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009

'Aanpak Opbrengstgericht Leiderschap'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 december 2008 'Aanpak Opbrengstgericht Leiderschap' - 2008Z08453

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009

Onderadviseren en onderpresteren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 december 2008 Onderadviseren en onderpresteren - 31293-23

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009
Besluit: Opnieuw agenderen voor algemeen overleg, dat begin 2009 gepland wordt na ontvangst van de brief over toetsen.

Mogelijk onderzoek naar maatschappelijke stage en gratis schoolboeken (TIER)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2008 Mogelijk onderzoek naar maatschappelijke stage en gratis schoolboeken (TIER) - 31289-45

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009

Reactie op brief m.b.t. grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2008 Reactie op brief m.b.t. grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuren - 27406-126

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. over de begroting onderdeel hoger onderwijs en onderzoek
Besluit: Gesprek plannen tussen voorzitters en griffiers van vaste commissies OCW en EZ inzake behandeling regeringsstukken inzake onderzoek en EU-onderzoeksfaciliteiten, mede in relatie tot agendapunt 24 en 29.

Kabinetsreactie advies Onderwijsraad "Onderwijs en open leermiddelen"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2008 Kabinetsreactie advies Onderwijsraad "Onderwijs en open leermiddelen" - 31700-VIII-76

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in het voorjaar 2009

Voorgenomen sluiting servicebalies IB-Groep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 december 2008 Voorgenomen sluiting servicebalies IB-Groep - 24724-83

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009
Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. inzake begroting OCW, onderdeel hoger onderwijs

Beleidsreactie rapport 'Doorstroom en stapelen in het onderwijs'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 december 2008 Beleidsreactie rapport 'Doorstroom en stapelen in het onderwijs' - 30079-15

Besluit: Agenderen voor dossier Doorstroom en stapelen in het onderwijs

Aanbieding antw vr Cie over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 december 2008 Aanbieding antw vr Cie over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs - 29281-11

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. inzake begrotingsbehandeling 2009, onderdeel hoger onderwijs

Beleidsreactie op het advies van de Commissie Kwaliteit en Bekostiging in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 december 2008 Beleidsreactie op het advies van de Commissie Kwaliteit en Bekostiging in het hoger onderwijs - 31288-48

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. inzake begroting ocw 2009, onderdeel hoger onderwijs

De positionering van AKA in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 december 2008 De positionering van AKA in het mbo - 27451-97

Besluit: Agenderen voor dossier Arbeidsmarkt geKwalificeerde Assistent in mbo
Besluit: Agenderen voor dossier Schooluitval

Overzicht te versturen brieven voor begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 november 2008 Overzicht te versturen brieven voor begrotingsbehandeling - 31700-VIII-63

Besluit: Zie ook de besluitenlijst van de pv van 27 november jl., agendapunt 33. De staatssecretaris verzoeken het examenverslag inclusief de beleidsreactie ruimschoots vóór het AO van 21 januari over de examens te ontvangen

Loonkostensubsidie ondersteunend personeel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008 Loonkostensubsidie ondersteunend personeel.

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bureaucratiebenchmarks onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2008 Bureaucratiebenchmarks onderwijs - 29546-17

Besluit: Betrokken bij behandeling OCW-begroting 2009

De menselijke maat in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008 De menselijke maat in het onderwijs - 31135-16

Besluit: Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart verzoeken om schriftelijke toelichting hoe de fusietoets met de 'nee, tenzij'-bepaling wordt uitgewerkt voor de mbo-sector, evenals voor mogelijke fusies tussen mbo-instellingen en vo-scholen/afdelingen.
Besluit: Tevens aanhouden tot advies van Onderwijsraad inzake defuseren, en de kabinetsreactie daarop is verschenen.

Afschrif van brief aan N.B. te Z. inzake de nota financiële gevolgen van Convenant LeerKracht van Nederland voor individuele leraren PO en VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008 Afschrif van brief aan N.B. te Z. inzake de nota financiële gevolgen van Convenant LeerKracht van Nederland voor individuele leraren PO en VO - 2008Z08039

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verlenging diplomatermijn en OV-kaart

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 november 2008 Verlenging diplomatermijn en OV-kaart - 2008Z07831

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. inzake begroting ocw, onderdeel hoger onderwijs

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 november 2008 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden - 31790

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 januari 2009 te 14.00 uur
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Tweede voortgangsrapportage Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 24 november 2008 Tweede voortgangsrapportage Passend onderwijs - 31497-9

Besluit: Betrokken bij het AO van 4 december jl. inzake passend onderwijs.
Noot: 1. Notitie Kwaliteit 2. Notitie tweede voortgangsrapportage Passend onderwijs 3. Veldrapportage 4. De kwaliteit van zorg en begeleiding bao 5. Inspectierapport School Gewoon Anders Almere 6. Werkplan ECPO 7. ECPO advies ambulante begeleiding 8. Wachtlijsten sbo 9. Wachtlijsten (v)so 10. Thuiszitters Verslag oktober 2008 11. Inspectieonderzoek REC Chiron 12. PGB in het onderwijs ITS sept 08 13. ACTB Rapportage 2007-2008

Werkleeraanbod en recht op stage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 november 2008 Werkleeraanbod en recht op stage - 29544-179

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel investeren in jongeren (kamerstuk 31775)
Noot: Is reeds in de procedurevergadering van de cie. SZW aan de orde geweest.

Verbeterde versie regeling tot wijz. Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 november 2008 Aanbieding van de Regeling - 31786-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 november 2008

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Geleidende brief initiatiefnota Atsma 31788-1

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, Atsma J.J. - 20 november 2008 Geleidende brief initiatiefnota Atsma 31788-1 - 31788

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 januari 2009 te 12.00 uur. Na ontvangst kabinetsreactie en antwoorden feitelijke vragen, een overleg plannen.

Media en diversiteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 november 2008 Media en diversiteit - 31700-VIII-44

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 24 november jl. over de begroting OCW 2009, onderdeel media

Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2008 Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen - 30420-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 17 december a.s. inzake het emancipatiebeleid.

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008 Voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 17 december a.s. inzake het emancipatiebeleid

Reactie op brief MOgroep en FNV Bondgenoten van 26 november 2008 inzake kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 december 2008 Reactie op brief MOgroep en FNV Bondgenoten van 26 november 2008 inzake kinderopvang - 31322-44

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 4 december jl. inzake Kinderopvang