Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 juli 2009

Gepubliceerd: 2 juli 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02152
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da523ed5-e97b-403f-aeba-e30929aba8b1&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20d.d.%202%20juli%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31821, 31293, 31289, 31526, 31288, 31524, 31293, 31497, 31943, 31944, 31829, 29544, 31135, 31821, 31288, 27923, 31876, 31804, 31777, 31482, 31804, 31482, 28330, 31874, 31874

Inhoud


Verzoek organisatie Red ons universitair onderwijs

Zaak: Brief derden - Comité 'Redt Ons Universitair onderWijs' (ROUW) te Utrecht - 1 juli 2009 Verzoek om rondetafelgesprek m.b.t. problematiek in het Hoger Onderwijs in Nederland - 2009Z13223

Besluit: Komt in volgende p.v. aan de orde.

Werking van de beroepspraktijkvorming (bpv), kwaliteitsborging en beschikbaarheid bpv-plaatsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 juli 2009 Werking van de beroepspraktijkvorming (bpv), kwaliteitsborging en beschikbaarheid bpv-plaatsen - 2009Z13100

Besluit: AO plannen in de tweede week na het zomerreces. De staatssecretaris is gevraagd om begin september de Kamer de stand van zaken te doen toekomen inzake de stageplaatsen (bpv-plaatsen). Dit komt op de agenda als nog te ontvangen brief.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om begin september de Kamer de stand van zaken te doen toekomen inzake de stageplaatsen (bpv-plaatsen).

Afschrift brief aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 22 juni 2009 m.b.t. brief staatssecretaris d.d. 20 april 2009 inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling

Zaak: Brief derden - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg (ASOJ) te Voorhout - 22 juni 2009 Afschrift brief aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 22 juni 2009 m.b.t. brief staatssecretaris d.d. 20 april 2009 inzake aanvraag

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om te reageren op commissiebrief met vragen.

Werkbezoek Vaste Kamercommissie OCW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 juni 2009 Werkbezoeken vaste commissie OCW in voorgaande jaren - 2009Z12298

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 1 juli 2009 werkbezoek Duitsland - 2009Z13020

Besluit: Werkbezoek organiseren van 2 dagen. In de procedurevergadering van 10 september zal enkele data worden voorgelegd.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Depla G.C.F.M. (PvdA) - 24 juni 2009 Werkbezoek Frankrijk - 2009Z12294

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verordening Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 juni 2009 Verordening Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC) - 21501-30-209

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en te betrekken bij het AO van 1 oktober a.s. inzake Raad voor Concurrentievermogen.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 7 oktober a.s. inzake Onderzoeksinfrastructuren.

Toezegging n.a.v. behandeling Wetsvoorstel versterking besturing

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 juni 2009 Toezegging n.a.v. behandeling Wetsvoorstel versterking besturing - 31821-68

Besluit: Betrokken bij de stemmingen inzake het wetsvoorstel versterking besturing (31821)
Gerelateerde kamerstukken: 31821-68

Uitvoering motie Bosma (31 700-VIII, nr. 158) inzake Engelstalig onderwijs in het Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 juni 2009 Uitvoering motie Bosma (31 700-VIII, nr. 158) inzake Engelstalig onderwijs in het Hoger Onderwijs - 31700-VIII-207

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.

Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda PO "Scholen voor morgen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 juni 2009 Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda PO "Scholen voor morgen" - 31293-44

Besluit: Agenderen voor AO Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs
Noot: Zie ook agendapunt

Kabinetsreactie op aanbieding publicatie ‘Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: Analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 juni 2009 Kabinetsreactie op aanbieding publicatie ‘Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: Analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden’ - 31700-D-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel n.a.v. toezegging tijdens AO “Kwaliteit Onderwijs in Regionaal en Stedelijk Gebied” t.a.v. het inspectierapport over het Islamitisch College Amsterdam en de beleidsreactie daarop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 juni 2009 Uitstel n.a.v. toezegging tijdens AO “Kwaliteit Onderwijs in Regionaal en Stedelijk Gebied” t.a.v. het inspectierapport over het Islamitisch College Amsterdam en de beleidsreactie daarop - 31700-VIII-205

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het inspectieonderzoek naar het Islamitisch College A'dam moet nog gaan plaatsvinden; medio oktober 2009 wordt het inspectierapport en de beleidsreactie naar de Kamer verstuurd.

Aanbieding van het Toezichtkader PO/VO 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 juni 2009 Aanbieding van het Toezichtkader PO/VO 2009 - 2009Z12581

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur)

Toezegging accreditaties pabo's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 7 oktober a.s. inzake de lerarenopleidingen.

Antwoord op burgervraag m.b.t. belemmering schoolkeuze door aanvullende eisen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 juni 2009 Antwoord op burgervraag m.b.t. belemmering schoolkeuze door aanvullende eisen - 2009Z12543

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Indicatiestelling dove kinderen met Cochleaire implantatie (CI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 juni 2009 Indicatiestelling dove kinderen met Cochleaire implantatie (CI) - 2009Z12515

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek om een afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs inzake het leerlingdossier.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 juni 2009 Reactie op verzoek om een afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs inzake het leerlingdossier - 2009Z12518

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Is identieke antwoordbrief als in bovenstaand agendapunt, die is doorgeleid naar Onderwijsraad i.v.m. verzoek-advies inzake positie van de ouder.

Afschrift van brief aan de Stichting Veilig Onderwijs inzake het leerlingdossier

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 juni 2009 Afschrift van brief aan de Stichting Veilig Onderwijs inzake het leerlingdossier - 2009Z12519

Besluit: Doorgeleiden naar de Onderwijsraad ten behoeve van het verzoek-advies over Positie van de ouders.

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 juli 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 25 juni 2009 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 juli 2009 - 2009Z12403

Besluit: Ter informatie. (Zoals eerder afgesproken bespreken we na het zomerreces alle openstaande toezeggingen tot en met augustus 2009).

Beleidsreactie op twee publicaties over schoolloopbanen van tweede generatie Turkse jongeren in internationaal vergelijkend perspectief (IMES april 2009 en NICIS mei 2009)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Beleidsreactie op twee publicaties over schoolloopbanen van tweede generatie Turkse jongeren in internationaal vergelijkend perspectief (IMES april 2009 en NICIS mei 2009) - 31289-65

Besluit: Agenderen voor AO Vroegselectie en stapelen/doorstromen op 14 oktober a.s.
Noot: Zie ook agendapunt

Stand van zaken wetsvoorstel kleine basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Stand van zaken wetsvoorstel kleine basisscholen - 31526-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel toezegging WGO Hoger onderwijs inzake evaluatie Neso-programma (Netherlands Education Support Offices)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 juni 2009 Uitstel toezegging WGO Hoger onderwijs inzake evaluatie Neso-programma (Netherlands Education Support Offices) - 31288-57

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. (De Kamer ontvangt de evaluatiebrief NESO tezamen met de kabinetsbrede Internationaliseringsagenda Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid)

Goedgekeurde Toezichtkader BVE 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 juni 2009 Goedgekeurde Toezichtkader Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE) 2009 - 31524-23

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding. - 31700-VIII-203

Besluit: In dossier Onderwijsbegeleiding, in afwachting van behandeling beleidsreactie bij nog te ontvangen Onderwijsraad-advies over Onderwijsbegeleiding.

Resultaten evaluatieonderzoek schakelklassen primair onderwijs in het schooljaar 2007-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Resultaten evaluatieonderzoek schakelklassen primair onderwijs in het schooljaar

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vroegselectie en stapelen/doorstromen

Advies commissie Dijkgraaf subsidieregeling excellentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Advies commissie Dijkgraaf subsidieregeling excellentie - 31293-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda Primair onderwijs

31965 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 1e suppletoire OCW 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 juni 2009 Antwoorden op vragen van de commissie OCW inzake de 1e suppletoire OCW 2009 - 31965-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie op het advies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ecpo)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 juni 2009 Reactie op het advies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ecpo) - 31497-14

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Passend onderwijs van 25 juni jl.

Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 juni 2009 Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren - 31700-VIII-206

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 7 oktober a.s. over lerarenopleidingen.

31943 Antwoorden op vragen van een verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal in

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 juni 2009 Beantwoording vragen commissie OCW inzake het Besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal in verband met het instellen van het College voor examens en enkele technische verbeteringen - 31943-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

31944 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 mei 2009 Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 31944

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling met het verzoek dit te agenderen vóór 13 september a.s. (zie noot)
Noot: De beslissing over het Voorhang-besluit over het instellen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (Kamerstuk 31 982) is uitgesteld tot na het zomereces om de behandeling van dit wetsvoorstel te kunnen wachten. De voorhang loopt tot 13 september a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 juni 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31944-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31944-7

Toezeggingen overleg 19 mei digitaal verzuimloket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 juni 2009 Toezeggingen gedaan op 19 mei inzake het digitaal verzuimloket - 31829-15

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg 'Vertrouwen in de school' en Schoolverzuim van 3 september a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 31829-15

Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school"

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 30 juni 2009 Stafnotitie stukkenoverzicht Onderwijs en Jeugd - 2009Z12892

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De griffier zal na het zomerreces een gesprek beleggen met enkele woordvoerders en griffier Jeugd en Gezin i.v.m. de voorbereiding van rondetafelgesprekken en afstemming behandeling beleidsstukken tussen commissies Jeugd en Gezin en OCW.

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg 'Vertrouwen in de school' en schoolverzuim op 3 september a.s.
Noot: Voorgesteld is dit AO Schoolverzuim de titel te geven AO 'Vertrouwen in de school' en schoolverzuim.

Afschrift van de beantwoording van de brief van de G27 over het WRR-rapport “Vertrouwen in de School”.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 juni 2009 Afschrift van de beantwoording van de brief van de G27 over het WRR-rapport “Vertrouwen in de School”. - 2009Z12061

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de beleidsreactie op het WRR-rapport 'Vertrouwen in de School', dat geagendeerd staat voor het AO Vertrouwen in de

Besluitvorming fusie van College Rolduc, Kerkrade en Eijkhagencollege, Landgraaf per 1-8-2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 juni 2009 Besluitvorming fusie van College Rolduc, Kerkrade en Eijkhagencollege, Landgraaf per 1 augustus 2009 - 31135-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op een toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking besturing, 18 juni 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 22 juni 2009 Reactie op een toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking besturing, 18 juni 2009 - 31821-59

Besluit: Betrokken bij de stemmingen inzake het wetsvoorstel versterking besturing (kamerstuk 31821).
Gerelateerde kamerstukken: 31821-59

Reactie op de brief van dhr D. over VMBO/HAVO/VWO onderwijs op De Berkenschutse te Heeze

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 juni 2009 Reactie op de brief van dhr D. over VMBO/HAVO/VWO onderwijs op De Berkenschutse te Heeze - 2009Z11953

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie m.b.t. bekostiging voortgezet onderwijs Mondriaan College Oss

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 juni 2009 Reactie m.b.t. bekostiging voortgezet onderwijs Mondriaan College Oss - 2009Z11946

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake examens Vespucci

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 juni 2009 Verzoek commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake examens Vespucci - 2009Z11887

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 juni 2009 Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs - 31288-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te plannen AO over de verzochte beleidsnotitie Macrodoelmatigheid (de beleidsregel is in p.v. van 2 juli 2009 voor kennisgeving aangenomen).

Wenselijkheid en effectiviteit van teruggave van collegegeld voor studenten van een lerarenopleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 juni 2009 Wenselijkheid en effectiviteit van teruggave van collegegeld voor studenten van een lerarenopleiding - 27923-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 7 oktober a.s. over lerarenopleidingen.

Reactie op ingediende amendementen bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 juni 2009 Reactie op ingediende amendementen bij het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten - 31876-27

Besluit: Betrokken bij stemmingen over het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31876-27

Informatie ter voorbereiding op spoeddebat schending Mediawet en gedragscode n.a.v. artikel NRC

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 juni 2009 Informatie ter voorbereiding op debat schending Mediawet en gedragscode n.a.v. artikel NRC - 31804-71

Besluit: Desgewenst betrokken bij spoeddebat Omroep
Gerelateerde kamerstukken: 31804-71

Afschrift van brief m.b.t. mededeling op het Feest van de Journalistiek d.d. 12 mei 2009 over overheidssubsidie aan dagbladredacties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 juni 2009 Afschrift van brief m.b.t. mededeling op het Feest van de Journalistiek d.d. 12 mei

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de beleidsreactie op het advies van de Commissie Brinkman (2009Z12520) en adressant informeren.

Advies van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (commissie-Brinkman)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 juni 2009 Advies van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (commissie-Brinkman) - 31777-15

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Innovatie en Toekomst Pers, in afwachting van de beleidsreactie.
Noot: Bij brief van 18 juni jl heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de minister verzocht om geen onomkeerbare stappen te ondernemen vóórdat het overleg met de Kamer is gevoerd. Dit zegt de minister in deze brief toe.

Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 juni 2009 Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen - 31482-38

Besluit: T.z.t. agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW 2010, onderdeel Cultuur.

Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 juni 2009 Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW - 31700-VIII-204

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW 2010, onderdeel Cultuur.

Voorhang van het Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 juni 2009 Voorhang van het Ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoor-schriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep - 31804-69

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31804-69

Voorstel ‘Eigen inkomstennormen voor de cultuurproducerende instellingen in de basisinfrastructuur’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: T.z.t. agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel Cultuur.

Vrij toegang tot musea kinderen t/m 12 jaar

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 juni 2009 Vrij toegang tot musea kinderen t/m 12 jaar - 31482-37

Besluit: T.z.t. agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake de OCW-begroting onderdeel cultuur.

Brief aan het bestuur van de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd inzake problemen tussen islamitische omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 22 juni 2009 Brief aan het bestuur van de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd inzake problemen tussen islamitische omroepen - 2009Z12015

Besluit: Betrokken bij het mondelinge vragenuur van 23 juni jl.

Voortgang ten aanzien van de uitvoering van motie 29800 VIII, nr. 239 van het voormalig lid Örgü en het lid Van Dam over een vergoeding voor openbaarmaking van programma’s van de publieke omroep via de kabel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 juni 2009 Voortgang ten aanzien van de uitvoering van motie 29800 VIII, nr. 239 van het voormalig lid Örgü en het lid Van Dam over een vergoeding voor openbaarmaking van programma’s van de publieke omroep via de kabel - 31700-VIII-202

Besluit: T.z.t. Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake de OCW-begroting 2010, onderdeel media.

Toezegging inzake de kwestie rond verlengingen en leenrecht en over eventueel beschikbare recentere gegevens betreffende de bibliobus

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 juni 2009 Toezegging inzake de kwestie rond verlengingen en leenrecht en over eventueel beschikbare recentere gegevens betreffende de bibliobus - 28330-39

Besluit: Toevoegen aan dossier Bibliotheekvernieuwing, in afwachting van het nog te ontvangen beleidsplan van het nieuwe sectorinstituut openbare bibliotheken

Uitstel toezending reactie op verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een brief van mw. A. Verkerk over de toepassing van

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 juni 2009 Uitstel toezending reactie op verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een brief van mw. A. Verkerk over de toepassing van leenvergoedingen in openbare bibliotheken - 2009Z11874

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorhang ontwerp-Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 juni 2009 Voorhang ontwerp-Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang - 31874-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 1 september a.s. te 16.00 uur. De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk maandag 7 september a.s. de antwoorden aan de Kamer te doen toekomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-46

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Harmonisatie van kindercentra en peuterspeelzalen / bundeling gemeentelijke middelen Onderwijsachterstandenbeleid en VVE )

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid - 31989

Besluit: Technische briefing na zomerreces
Besluit: Advies vragen aan BOR-rijksuitgaven inzake financiële onderbouwing
Besluit: Rondetafelgesprek met betrokken partijen: G4,G27, VNG, GGD Nederland, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, BOinK, het Landelijk Platform Peuterspeelzalen, PO-raad, AOb, AVS, CNV Onderwijs en CHMF
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op nader te bepalen datum na het zomerreces (eind september?)

Verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit Kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Beantwoording vragen commissie OCW inzake het ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang - 2009Z13094

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 juni 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegmoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang - 31874-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. (De voordracht voor het vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 13 juli 2009). Eén van de fracties overweegt VSO hedenavond.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-45