Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 juni 2009

Gepubliceerd: 11 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02151
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49f69808-6bc4-480e-9fdc-c058e7704bc3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2011%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 27923, 29544, 27406, 31973, 26643, 27406, 31293, 24724, 31524, 28760, 31289, 31524, 27923, 31293, 31868, 31876, 31482, 31777, 31495, 31883, 31874, 31874, 31874, 31874

Inhoud


Enkele feit-constructie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juni 2009 Mededeling dat de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State over de enkele-feitconstructie rond 2 juli a.s. naar de Kamer zal worden gezonden - 2009Z10968

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 2 juli a.s. om 14.30 uur
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de toegezegde beleidsreactie niet op 2 juli maar op 30 juni a.s. aan de Kamer te doen toekomen, opdat deze betrokken kan worden bij de voorbereiding op het AO op 2 juli a.s.

Glossy folder

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 11 juni 2009 Glossy folder - 2009Z11016

Besluit: Minister verzoeken om reactie te geven over de glossy folder aangeboden aan de minister, waarmee de studentenorganisaties aandacht vragen voor het gebrek aan acties om de beroepskeuze- en studiebegeleiding te verbeteren.

Jaarverslag 2008 Onderwijsinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 juni 2009 Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs - 31700-VIII-187

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderwijsverslag en het Jaarverslag 2008 op 22 juni a.s.

AO Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juni 2009 Aanbieding drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken - 31700-VIII-188

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Passend onderwijs op 25 juni a.s.

Werkprogramma Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 25 mei 2009 Voorstel van tweetal routes om het werkprogramma aan te bieden - 2009Z09950

Besluit: Brief van minister waarin hij het werkprogramma aanbiedt afwachten.

Stand van zaken implemantatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2009 (21109-191)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 28 april 2009 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2009 - 21109-191

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stapelen en doorstromen; brief van de staatssecretaris van Bijsterveldt (is nagezonden)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 juni 2009 Stapelen en doorstromen: geen talent verloren! - 2009Z10864

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na het zomerreces. In dit overleg zullen zowel de stukken over Vroegselectie (beleidsreactie ICIS-rapport) en Stapelen en doorstromen worden geagendeerd. Voor dit overleg worden de minister en de staatssecretaris VO uitgenodigd.

Engels op de pabo; brief van de staatssecretaris van Bijsterveldt (is nagezonden)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 juni 2009 Stand van zaken Engels op de pabo - 31700-VIII-186

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenopleidingen na het zomerreces

Educatieve minor: brief van de staatssecretaris van Bijsterveldt (is nagezonden)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 juni 2009 Ontwikkeling en invoering van de educatieve minor in vakbacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs - 27923-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leraren op 10 juni a.s.

Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport Onderwijsvrijheid en onderwijstoezicht in het radicaal vernieuwend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 juni 2009 Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 22 juni a.s. over het Jaarverslag 2008 en het Onderwijsverslag 2008.

Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school"

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 4 juni 2009 Kabinetsreactie op het WRR rapport "Vertrouwen in de school" - 29544-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 24 juni a.s. over schoolverzuim.
Besluit: Agenderen voor de procedurevergadering van 25 juni a.s. om te beoordelen of het kabinetsstandpunt voldoende is behandeld.

Afschrift van brief inzake de ov-studentenkaart

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 juni 2009 Afschrift van brief inzake de ov-studentenkaart - 2009Z10500

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van brief inzake m.b.t. onmogelijkheid tot doubleren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 juni 2009 Afschrift van brief inzake m.b.t. onmogelijkheid tot doubleren - 2009Z10496

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het jaarverslag en het Onderwijsverslag van 22 juni a.s.
Noot: Het betreft hier de problematiek van het laatste examenjaar van de tweede fase oude stijl.

Openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 juli 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 4 juni 2009 Openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 juli 2009 - 2009Z10478

Besluit: Ter informatie.
Noot: Toezeggingen zonder termijnstellingen worden ook in dit overzicht opgenomen. De leden nemen zich voor tijdens een AO de termijnstelling helder geformuleerd te krijgen.

Maatschappelijke Innovatie Agenda Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 juni 2009 Maatschappelijke Innovatie Agenda Onderwijs - 27406-146

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 december 2008 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht - 31828

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009 Voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) - 31973-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 17 juni om 12.00 uur
Noot: De regering verzoeken de antwoorden uiterlijk 24 juni naar de Kamer te zenden.

Aanbieding Voorhang Besluit van 29 april 2009 houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband met de canon van Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009 Aanbieding Voorhang Besluit van 29 april 2009 houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband met de canon van Nederland - 31972

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg nog vóór het zomerreces, 2 uur.

Kabinetsreactie op het advies van ICTRegie over de ICT-onderzoeksinfrastructuur voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 mei 2009 Kabinetsreactie op het advies van ICTRegie over de ICT-onderzoeksinfrastructuur voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland - 26643-140

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderzoeksinfrastructuren (na het zomerreces)
Noot: Was aangehouden in de pv van 28/5. Een overzicht van het dossier Wetenschappelijk Onderzoek was bij de agenda bijgevoegd. Besloten wordt dit dossier t.z.t. te agenderen voor behandeling Wetenschapsbudget.

Kabinetsreactie op het advies Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009 Kabinetsreactie op het advies Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten - 27406-145

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Nagegaan wordt wat er in het AO Concurrentievermogen is besproken over Grootschalige

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 mei 2009 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-VIII

Besluit: Limiet inbreng feitelijke vragen voor het verslag is reeds vastgesteld op 11 juni 12.00 uur; antwoorden regering uiterlijk 24 juni a.s. om 12.00 uur.

Stand van zaken toezegging mbt Onderwijs in vreemde talen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juni 2009 Stand van zaken toezegging mbt Onderwijs in vreemde talen - 31700-VIII-191

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór 1 september a.s. de Kamer schriftelijk te informeren of het Early Bird-project en het project Engels in het basisonderwijs in Rotterdam zich houden aan de wettelijke verplichting inzake Engels in het bao.

31293 Verslag schriftelijk overleg inzake de voortgang van de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 mei 2009 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgang van de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs - 31293-41

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aansluiting kinderbijslag en studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009 Aansluiting kinderbijslag en studiefinanciering - 24724-86

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk voor het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk voor het mbo - 31524-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 24 juni a.s. inzake Schoolverzuim.

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 - 28760-20

Besluit: Aanhouden tot ontvangst aangekondigde onderzoeken (najaar 2009) in dossier Laaggeletterdheid
Besluit: Toevoegen aan dossier Doorlopende leerlijnen

Voortgang Kwaliteitsaanpak G4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 mei 2009 Voortgang Kwaliteitsaanpak G4: uitkomsten van het bestuurlijk overleg met de grote steden, het onderwijsveld en de onderwijsinspectie om samen met gemeenten en lokale schoolbesturen te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in de vier grote gemeenten - 31289-59

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 3 juni jl. inzake kwaliteit onderwijs in regionaal en stedelijk gebied.

Overschrijding van de vastgestelde termijn ten aanzien van een aantal toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009 Overschrijding van de vastgestelde termijn ten aanzien van een aantal toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs. - 31700-VIII-192

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie op inspectierapport over de kwaliteit van de leerlingenzorg in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 mei 2009 Beleidsreactie op inspectierapport over de kwaliteit van de leerlingenzorg in het mbo - 31524-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 24 juni a.s. inzake schoolverzuim.
Besluit: Tevens agenderen voor de procedurevergadering van 25 juni a.s. om te bezien of onderhavig document voldoende is behandeld (zie ook agendapunt inzake het kabinetsstandpunt bij het WRR-rapport 'Vertrouwen in de school')
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering

Aanbieding advies Onderwijsraad "kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 mei 2009 Aanbieding advies Onderwijsraad "kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren" - 27923-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over lerarenopleidingen

Positie openbaar onderwijs in de sector PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 mei 2009 Positie openbaar onderwijs in de sector Primair Onderwijs - 31293-40

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kort na het zomerreces.

Derde nota van wijziging 31868 nr.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 mei 2009 Derde nota van wijziging 31868 nr. 11 - 31868-11

Besluit: Betrokken bij wetsvoorstel 31868 assistentenopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Gerelateerde kamerstukken: 31868-11

Maatregelen vereenvoudiging BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 juni 2009 Maatregelen vereenvoudiging BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) - 31700-VIII-189

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Modernisering Monumentenbeleid op 8 oktober 2009

31876 (NvW) Mediawet 2008 en Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 juni 2009 Nota van wijziging - 31876-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31876-14

Uitstel brief cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 mei 2009 Uitstel brief cultuurparticipatie - 31482-35

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Organiseren van een (rondetafel)gesprek
Noot: Het lid Leerdam heeft de vorige p.v. verzocht om een gesprek met het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voorgesteld wordt dit gesprek te plannen na ontvangst van de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over het beleidsplan van het Fonds voor Cultuurparticipatie, die in september wordt verwacht.
Noot: Het lid Leerdam heeft de vorige p.v. verzocht om een gesprek met het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voorgesteld wordt dit gesprek te plannen na ontvangst van de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over het beleidsplan van het Fonds voor Cultuurparticipatie, die in september wordt verwacht. Nader overleg met het lid Leerdam wijst uit dat hij uiterlijk begin september dit gesprek wenst te voeren.

Stand van zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009 Stand van zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de publieke omroep - 31700-VIII-193

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording door de minister van vragen van het lid Remkes over extra journalisten op dertig krantenredacties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 27 april 2009 Uitstel toezending van adviezen van de Tijdelijke commissie Innovatie en Toekomst Pers - 31777-14

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de beleidsreactie op het advies van de Commissie Brinkman spoedig na verschijnen van het advies aan de Kamer te doen toekomen, opdat nog vóór het zomerreces een AO kan worden gepland. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan wordt de minister verzocht om geen onomkeerbare stappen te ondernemen vóórdat het overleg met de Kamer is gevoerd (kort na het zomerreces).

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, Remkes J.W. (VVD) - 14 mei 2009 Extra journalisten op dertig krantenredacties - 2009Z08923

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de beleidsreactie op advies van de Commissie Brinkman over Innovatie en toekomst pers.

Overwegingen keuze nieuwe locatie Nationaal Historisch Museum en advies Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 mei 2009 Overwegingen keuze nieuwe locatie Nationaal Historisch Museum en advies Raad voor Cultuur - 31495-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Nationaal Historisch Museum, dat n.a.v. van de nog te ontvangen brief van de minister wordt verschoven naar 17 juni a.s. om 14.30 uur.

Afschrift antwoord aan Interprovinciaal Overleg over Fonds Cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 mei 2009 Afschrift antwoord aan Interprovinciaal Overleg over Fonds Cultuurparticipatie - 2009Z09633

Besluit: Toevoegen aan dossier Cultuurparticipatie

Voorhang besluit verlaging ouderbijdrage peuterspeelzalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 juni 2009 Antwoorden opvragen van de commissie inzake wijz. van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde de ouderbijdrage voor ouders van doelgroepkinderen in peuterspeelzalen in lijn te brengen met de ouderbijdrage voor kinderopvang. - 2009Z10518

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 11 juni over voor- en vroegschoolse educatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 maart 2009 Voorhang besluit verlaging ouderbijdrage peuterspeelzalen - 31883-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voor- en vroegschoolse educatie (vve) van heden.

31874 nr. 25, derde nota van wijziging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juni 2009 31874 nr. 25, derde nota van wijziging - 31874-25

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Kinderopvang (31874).
Gerelateerde kamerstukken: 31874-25

Antw vr Van Gent inzake het verkrijgen van inzichten in de geschatte uitgaven voor gastouderopvang, buitenschoolse opvang en kinderopvang in de afgelopen jaren, alsmede de geraamde uitgaven per categorie voor dit jaar en de komende jaren, zowel bij ongewijzigd beleid als na invoering van de maatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juni 2009 Antw vr Van Gent inzake het verkrijgen van inzichten in de geschatte uitgaven voor gastouderopvang, buitenschoolse opvang en kinderopvang in de afgelopen jaren, alsmede de geraamde uitgaven per categorie voor dit jaar en de komende jaren, zowel bij ongewijzigd beleid als na invoering van de maatregelen - 31874-18

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel kinderopvang (Kamerstuk 31874).
Gerelateerde kamerstukken: 31874-18

31 874 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 mei 2009 Tweede nota van wijziging - 31874-13

Besluit: Is betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-13

31 874 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 mei 2009 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31874-12

Besluit: Is betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel was reeds aangemeld voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-12