Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2009

Gepubliceerd: 24 april 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02148
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=72373a93-9c5c-43c5-8dfd-59e18be907d2&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20d.d.%2023%20april%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31524, 21501, 22112, 31868, 31868, 31780, 31293, 31289, 30420, 31293

Inhoud


Onderzoek 'Kinderen in Tel 2009'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dezentjé Hamming-Bluemink I. (VVD) - 23 april 2009 Verzoek reactie op onderzoek Kinderen in Tel - 2009Z07939

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om ruimschoots voorafgaand aan het AO Schoolverzuim d.d. 24 juni a.s., een reactie te doen toekomen op het onderzoek 'Kinderen in Tel', met name wat betreft het onderdeel schoolverzuim en het investeren in schoolprogramma's om schooluitval tegen te gaan. Tevens wenst de Kamer dan te beschikken over de meest actuele cijfers betreffende schoolverzuim.
Noot: Kinderen in Tel is een project van de Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland, Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Verwey-Jonker Instituut.

Verzoek om reactie aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en minister Van der Laan op het rapport van Forum: "Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten" en het rapport van het Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 23 april 2009 Verzoek om reactie aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en minister Van der Laan op het rapport van Forum: "Bestrijding van segregatie in het onderwijs in gemeenten" en het rapport van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. - 2009Z07938

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Verzoek om reactie van staatssecretaris Van Bijsterveldt inzake uitvoering motie ministeriële regeling voor het instemmingsrecht docententeams bij de invoering van Competentiegericht onderwijs (motie 31524-7)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 23 april 2009 Verzoek om reactie van staatssecretaris Van Bijsterveldt inzake uitvoering motie ministeriële regeling voor het instemmingsrecht docententeams bij de invoering van Competentiegericht onderwijs (motie 31524-7) - 2009Z07936

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Toezending verslag OJC-Raad tijdig en binnen 10 werkdagen

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 23 april 2009 Toezending verslag OJC-Raad tijdig en binnen 10 werkdagen - 2009Z07963

Besluit: Besloten wordt de minister te verzoeken om voortaan tijdig en binnen 10 dagen na de EU-raden het verslag aan de Kamer te zenden.

Rondetafel Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede-Kamerlid, Vroonhoven-Kok van N. (CDA) - 17 april 2009 Nationaal historisch museum - 2009Z07413

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren na 27 mei a.s. waarop briefing door directeur Nationaal Historisch Museum plaatsvindt en vóór het AO op 11 juni a.s.
Noot: Voorstel genodigden: - (een afgevaardigde van) de Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum - (een afgevaardigde van) de Raad van Toezicht van het Nationaal Openlucht Museum - de burgemeester van Arnhem Vragen kunnen zijn gericht op de argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan de beslissingen van gemeente en NHM om af te wijken van de voorstellen die de Tweede Kamer eerder zijn voorgelegd.

Verslag van de Europese Raad van de Europese Unie voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur (OJC Raad) van 16 februari 2009, aangaande het onderdeel Jeugd

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 6 april 2009 Verslag van de Europese Raad van de Europese Unie voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur (OJC Raad) van 16 februari 2009, aangaande het onderdeel Jeugd - 21501-34-119

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg inzake de OJC-Raad.

Fiche: Mededeling inzake ICT-infrastructuren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 15 april 2009 Fiche: Mededeling inzake ICT-infrastructuren - 22112-848

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen tbv het AO over de Concurrentieraad.

Openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 30 april 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 16 april 2009 Openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 30 april 2009 - 2009Z07294

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer expliciet te informeren indien de door de bewindspersoon gestelde termijn voor een toezegging wordt overschreden, met vermelding van de reden van het uitstel.

A- en B-lijsten met ocw-wetsvoorstellen waarvan afhandeling voor het zomerreces 2009 door Tweede Kamer (A-lijst) dan wel beide Kamers (B-lijst) gewenst is.

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 15 april 2009 A- en B-lijsten met ocw-wetsvoorstellen waarvan afhandeling voor het zomerreces 2009 door Tweede Kamer (A-lijst) dan wel beide Kamers (B-lijst) gewenst is. - 2009Z07147

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over de eventuele consequenties van een niet tijdige afhandeling van de onderhavige wetsvoorstellen. Tevens wordt verzocht wat het tijdstip van indiening is van de wetsvoorstellen inzake de Oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs, en OV-chipkaart.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 april 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31868-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31868-5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 april 2009 Nota van wijziging - 31868-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31868-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 februari 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs - 31868

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 april 2009 Nadere uiteenzetting te geven over het verschil tussen het project EarlyBird en de pilots met vroeg vreemdetalenonderwijs - 2009Z07556

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Betrokken bij de stemmingen van dinsdag 21 april jl.
Besluit: De staatssecretaris zal worden gevraagd de Kamer te informeren over het tijdstip waarop nadere informatie over zowel de pilots, het effectenonderzoek als de uitkomsten van het inspectieonderzoek over het 'vroeg vreemde talenonderwijs'.
Noot: De staatssecretaris zal worden gevraagd wanneer de effecten van de pilots verwacht kunnen worden.

Titulatuur hbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 april 2009 Titulatuur hbo - 2009Z07548

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel versterking besturing (Kamerstuk 31 821) indien het mogelijk is dit wetsvoorstel spoedig te behandelen (anders een AO over onderhavige brief)

Moties die zijn ingediend tijdens het plenair debat Wajong dd 16 april jl. inzake op het dossier Passend onderwijs en gehandicaptenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 april 2009 Reactie op de moties die zijn ingediend tijdens het plenair debat Wajong d.d. 16 april jl. inzake op het dossier Passend onderwijs en gehandicaptenbeleid - 31780-44

Besluit: Toevoegen aan het dossier Passend onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 31780-44

Ontwikkelingen rond oprichting van de onderzoekschool ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 april 2009 Ontwikkelingen rond oprichting van de onderzoekschool ISIS - 31700-VIII-155

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Jaarverslagen primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 april 2009 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Jaarverslagen primair onderwijs - 31293-35

Besluit: Toevoegen aan het dossier bekostiging PO; AO plannen na ontvangst van de beleidsreactie op de commissie Don.

Zelfstandige exameninstellingen VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 april 2009 Zelfstandige exameninstellingen Voortgezet Onderwijs - 31289-58

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie n.a.v. de brief van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag inzake de

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 april 2009 Reactie n.a.v. de brief van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag inzake de NGO’s notes die door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn toegelicht tijdens de pre-session vergadering van het CEDAW comité op 9 februari j.l. - 30420-136

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Agenda voor- en vroegschoolse educatie (vve) inzake maatregelen om taalachterstanden in het Nederlands bij peuters en kleuters te voorkomen en te bestrijden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 april 2009 Agenda voor- en vroegschoolse educatie (vve) inzake maatregelen om taalachterstanden in het Nederlands bij peuters en kleuters te voorkomen en te bestrijden. - 31293-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: Planning 2 uur; eind mei/begin juni.