Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 april 2009

Gepubliceerd: 17 april 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02138
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40bac905-a911-42a5-8271-700645051028&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2016%20april%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31293, 27923, 31289, 27451, 31288, 31070, 31293, 31829, 31288, 27923, 29338, 31289, 31135, 29240, 31289, 31889, 31293, 31482, 31482, 31482, 30420

Inhoud


Brief inzake bekostiging mbo

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Depla G.C.F.M. (PvdA) - 16 april 2009 Brief inzake bekostiging mbo (stond op agenda notaoverleg CGO) aanhouden - 2009Z07291

Besluit: De staatssecretaris op de hoogte stellen dat deze brief wordt aangehouden tot nader overleg over bekostiging mbo
Noot: Half mei / eind mei wordt nadere informatie verwacht over plan van aanpak jeugdwerkloosheid en de rol van mbo hierbij.

Uitvoeringstoets Passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 2 april 2009 Instrumenten voor zorgvuldige bewaking van de beleidsprocessen uit Commissie Dijsselbloem toepassen op passend onderwijs - 2009Z06239

Besluit: De griffier zal inventariseren welke leden willen participeren in de werkgroep die mede door het BOR zal worden ondersteund. De werkgroep zal een voorstel indienen bij de commissie ter doorgeleiding naar het Presidium.

Evaluatie toetsingskader

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 2 april 2009 Verzoek aan BOR om een evaluatie uit te voeren naar het toetsingskader dat onlangs is toegepast op de invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in het mbo. - 2009Z06236

Besluit: v.k.a., met dank aan het BOR. Aandachtspunten betrekken bij een volgend gebruik van Toetsingskader en Uitvoeringstoets.

Ontwikkelingen rond onderzoekschool ISIS (Islam Studies)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 april 2009 Ontwikkelingen rond oprichting van de onderzoekschool ISIS - 31700-VIII-155

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Schriftelijk overleg inzake de Jaarverslagen primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 april 2009 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Jaarverslagen primair onderwijs - 31293-35

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Evaluatie project Wijs Grijs in het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 april 2009 Evaluatie van het project Wijs Grijs in het Onderwijs - 27923-77

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vermogenspositie van besturen vo en onderzoek naar de huisvesting voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 april 2009 Aanbieding beantwoording vragen commissie OCW inzake het Inspectierapport over de vermogenspositie van besturen in het voortgezet onderwijs ultimo 2006 en over het onderzoek naar de huisvesting voortgezet onderwijs - 31289-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, conform eerdere afspraken te plannen na ontvangst van de beleidsreactie op advies van de Commissie Don (te verwachten na het zomerreces).

Internationaliseringsagenda MBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 april 2009 Toezeggingen n.a.v. AO 4 maart j.l. inzake beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: Internationaliseringsagenda MBO - 27451-111

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding tussenrapportage onderzoek bindend studieadvies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 april 2009 Aanbieding tussenrapportage onderzoek bindend studieadvies - 31288-52

Besluit: Aanhouden in afwachting van de eind van dit jaar te ontvangen eindrapportage van de Inspectie, waarin ook de kwalitatieve aspecten van de uitvoeringspraktijk zijn onderzocht.

Nadere informatie gevolgen crisismaatregelen onderwijssectoren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 april 2009 Nadere informatie gevolgen crisismaatregelen onderwijssectoren - 31070-51

Besluit: Betrokken bij spoeddebat van 8 april jl. over de gevolgen van het crisispakket voor het onderwijs.

Besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal in verband met het instellen van het College voor examens en enkele technische verbeteringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 april 2009 Besluit van 9 maart 2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal in verband met het instellen van het College voor examens en enkele technische verbeteringen - 2009Z06613

Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vaststellen op 13 mei 2009 om 12.00 uur. Tevens is besloten dat het niet nodig was het besluit te stuiten.

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 april 2009 Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs - 31700-VIII-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 21 april a.s. over de kabinetsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'onderwijs en open leermiddelen'.

Beleidsreactie TIMSS onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 april 2009 Beleidsreactie TIMSS onderzoek - 31293-34

Besluit: Toevoegen aan het dossier toetsen, in afwachting van de binnenkort te ontvangen beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Partners in onderwijsopbrengst'.

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 april 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31829-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 december 2008 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding - 31829

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 april 2009 Het vertrek van basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen - 31700-VIII-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit onderwijs in regionaal en stedelijk gebied, dat na het meireces gepland gaat worden.

De door de Hogeschool Zuyd aan studenten in rekening gebrachte kosten (vervolg op antw vr Jasper Van Dijk)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009 De door de Hogeschool Zuyd aan studenten in rekening gebrachte kosten (vervolg op antw vr Jasper Van Dijk) - 31288-53

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op brief onderwijswerkgevers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 april 2009 Reactie op de brief van onderwijswerkgevers over maatregelen van het kabinet ten behoeve van het onderwijs tijdens de kredietcrisis - 27923-76

Besluit: Betrokken bij spoeddebat van 8 april jl. over de gevolgen van het crisispakket voor het onderwijs.

Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 februari 2009

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering moties en amendementen bij de begroting 2009 en openstaande toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 maart 2009 Uitvoering moties en amendementen bij de begroting 2009 en openstaande toezeggingen - 31700-VIII-151

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de commissie aan te geven hoe zij de motie inzake fincancieel onderzoek Passend onderwijs precies uit gaat voeren, waarbij de commissie de verwachting uitspreekt dat niet wordt volstaan met een onderzoek gekoppeld aan de pilots.
Besluit: Verzoek aan de staf cie OCW om de commissie regelmatig te attenderen op het aflopen van deadlines op verzending van stukken aan de Kamer. Initiatief nemen tot rappeleren ligt bij de leden.
Noot: Bij elke agenda procedurevergadering zal een overzicht worden gevoegd met openstaande toezeggingen, waarvan de deadline (bijna) is verlopen.

Aanbieding Onderzoek Totale Onderzoek Financiering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 april 2009 Aanbieding Onderzoek Totale Onderzoek Financiering 2007-2013, overzicht van de (voorgenomen) uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van de verschillende departementen - 29338-78

Besluit: Betrekken bij dossier Wetenschappelijk onderzoek en t.z.t. algemeen overleg plannen

Zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 31 maart 2009 Zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs - 31289-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit onderwijs in regionaal en stedelijk gebied, dat na het meireces gepland gaat worden.
Noot: - Voor de planning van het AO is gewacht op deze brief. Zie ook het dossier (in parlis nr. 2008A00894). - Verzocht is een AO te plannen in twee blokken: blok primair onderwijs, blok voortgezet onderwijs; duur: 2 x 2 uur.

Inzage concept-amvb bij wetsvoorstel "goed bestuur" (kamerstuk 31828)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 31 maart 2009

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel 'Goed bestuur' (kamerstuk 31828).
Noot: Op 7 april jl. heeft de technische briefing over de concept regelingen plaatsgevonden.

Regeling criteria fusie en splitsing in de bve-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 30 maart 2009 Regeling criteria fusie en splitsing in de bve-sector - 31135-22

Besluit: Agenderen voor kort algemeen overleg volgende week
Noot: planning 1,5 uur.

Aanbieding beantwoording inzake Veiligheid op school

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 maart 2009 Beantwoording vragen inzake Veiligheid op school - 29240-31

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 9 april jl. over veiligheid in en om het onderwijs.

Beleidsreactie onderwijstijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 maart 2009 Beleidsreactie onderwijstijd - 31289-56

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg inzake Onderwijstijd.
Noot: Zie ook het dossier onderwijstijd (in parlis nr. 2008A01848) planning 3,5 uur.

Reactie op de motie van de leden Van Dijk en Besselink naar aanleiding van het interpellatiedebat op 12 maart 2009 (31 889)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 maart 2009 Reactie op de motie van de leden Van Dijk en Besselink naar aanleiding van het interpellatiedebat op 12 maart 2009 (31 889) - 31889-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 mei om 14.00 uur

Pilot nieuw vervangingstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 27 maart 2009 Pilot nieuw vervangingstelsel - 31293-33

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van brief aan BenW van Urk over windmolens nabij Urk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 april 2009 Afschrift van brief aan BenW van Urk over windmolens nabij Urk - 2009Z06656

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van de Erfgoedbalans 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009 Aanbieding van de Erfgoedbalans 2009 - 31482-30

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Modernisering Monumentenbeleid
Noot: planning 2,5 uur; later dit jaar.

Evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 april 2009 Evaluatie van het Brim (Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten). - 31700-VIII-152

Besluit: Is betrokken bij het algemeen overleg van 8 april jl. over de evaluatie van het Brim.

Aanbieding van het rapport betaalbaarheid cursusactiviteiten bij Centra voor de kunsten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009 Aanbieding van het rapport betaalbaarheid cursusactiviteiten bij Centra voor de kunsten - 31482-31

Besluit: Van AO Kunstvakonderwijs d.d. 10 juni a.s. een verzamel-AO maken, getiteld AO inzake Kunstvakonderwijs en Cursusactiviteiten Centra voor de kunsten

Beantwoording vragen van de commissie OCW inzake het annuleren van de ondertekening van de cultuurconvenanten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009 Beantwoording vragen van de commissie OCW inzake het annuleren van de ondertekening van de cultuurconvenanten - 31482-32

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op onderzoek naar seksualisering in de samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 april 2009 Aanbieding van en een reactie op twee onderzoeken naar seksualisering in de samenleving - 30420-135

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: planning 2,5 uur.

Wet kinderopvang en tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009 Wet kinderopvang en tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie - 2009Z04748

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Is aangehouden in de procedurevergadering van 2 april jl.