Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 april 2009

Gepubliceerd: 2 april 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02126
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=652ec0b3-5e0f-4219-9fbe-a913051d479c&title=Besluitenlijst%20p.v.%20OCW%202%20april%202009%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31325, 30853, 31524, 27923, 31790, 26695, 26695, 31288, 31289, 31790, 27017, 31495, 31804, 31804, 31804, 31495, 28989, 27406, 30420

Inhoud


Passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 2 april 2009 Instrumenten voor zorgvuldige bewaking van de beleidsprocessen uit Commissie Dijsselbloem toepassen op passend onderwijs - 2009Z06239

Besluit: Het lid Dibi zal de commissie een voorstel voorleggen voor toepassing van de instrumenten ter bewaking van zorgvuldige beleidsprocessen op de invoering van

Evaluatie Toetsingskader

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 2 april 2009 Verzoek aan BOR om een evaluatie uit te voeren naar het toetsingskader dat onlangs is toegepast op de invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in het mbo. - 2009Z06236

Besluit: BOR om evaluatie verzoeken

Verzoek GL om AO te houden met minister van OCW over de uitwerking van het crisisakkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 26 maart 2009 Mogelijke gevolgen van uitwerking crisisakkoord voor onderwijs - 2009Z05664

Besluit: Na rondetafelgesprek besluiten de individuele fracties desgewenst of een debat of AO wordt gehouden.

Reactie van het Presidium op het voorstel van het lid Halsema om een serie hoorzittingen te houden waarin de samenleving aan het woord komt over de aanpak van de crisis

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van het Presidium, Verbeet G.A. (PvdA) - 13 maart 2009 Reactie Presidium op voorstel Halsema (GroenLinks) over serie hoorzittingen waarin de samenleving aan het woord komt over de aanpak van de crisis - 2009Z04599

Besluit: Presidium voorstellen om voor toekomstige verzoeken om vakcommissie-overstijgende rondetafelgesprekken een adequate oplossing te vinden, zo nodig na raadpleging van de Commissie voor de Werkwijze.

Verzoek om petitieaanbieding te organiseren voor een (gratis) digitaal lespakket

Zaak: Brief derden - Glaser Public Affairs te Den Haag - 1 april 2009 Verzoek tot aanbieding lesprogramma 'ikvanbinnen' d.d. 16 april 2009 - 2009Z06128

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 16 april (voorafgaand aan AO open leermiddelen)

Verzoek van het LAKS om een petititeaanbieding op 7 april om 13.30 uur i.v.m. hun 25-jarig bestaan

Zaak: Brief derden - Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) te Amsterdam - 31 maart 2009 Verzoek om mogelijkheid tot aanbieden taart i.h.k.v. het 25 jarig bestaan van LAKS d.d. 7 april 2009 - 2009Z05905

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 7 april 2009 om 13.30 uur

Antwoorden op vragen t.b.v. een VSO over de Informele Raad in Praag van 23 maart 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 maart 2009 Aanbieding beantwoording inzake een VSO over de Informele Raad in Praag van 23 maart 2009 - 21501-34-118

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag informele gezinsministersbijeenkomst 4-5 februari te Praag

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 maart 2009 Verslag informele gezinsministersbijeenkomst 4-5 februari te Praag - 21501-34-117

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 april 2009 om 10.00 uur

Convenant Sponsoring

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 maart 2009 Het nieuwe Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013" - 31700-VIII-150

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang invoering gratis schoolboeken en reactie op 'onderzoek ouderbijdrage 2008' van de SP

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2009 Voortgang invoering gratis schoolboeken - 31325-32

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag en het Jaarverslag.

Afschrift brief inzake afhandeling klacht over een voetnoot opgenomen in de memorie van toelichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 maart 2009 Afschrift brief inzake afhandeling klacht over een voetnoot opgenomen in de memorie van toelichting - 2009Z05575

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie op onderzoek beleefde regeldruk onder docenten in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 maart 2009 Beleidsreactie op onderzoek beleefde regeldruk onder docenten in het onderwijs - 30853-15

Besluit: Het lid Depla zal bij de commissies OCW en JenG een voorstel inbrengen voor een conferentie over 'Regeldruk in onderwijs en jeugdzorg'

Reactie op bevindingen Kameronderzoek naar competentiegericht onderwijs (cgo) en andere onderzoeken mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 maart 2009 Reactie op bevindingen Kameronderzoek naar competentiegericht onderwijs (cgo) en andere onderzoeken mbo - 31524-3

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 15 april a.s. over competentiegericht onderwijs in het mbo.
Noot: Let wel, dit notaoverleg is gepland op een woensdag (i.v.m. afwezigheid van aantal leden op de omliggende maandagen).

De ontwikkeling en invoering van de educatieve minor in vakbacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 maart 2009 De ontwikkeling en invoering van de educatieve minor in vakbacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. - 27923-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór het meireces over lerarenopleidingen en leraren.

Voorhangbesluit ivm verlagen van de drempel en invoeren van impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 maart 2009 Antwoorden op vragen t.b.v. een VSO over de Wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verlagen van de drempel en het invoeren van impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden - 2009Z05285

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Dit betreft een schriftelijk overleg over het bekostigingsbesluit Impulsgebieden. Via een schriftelijke procedurevergadering is vastgesteld dat er geen behoefte aan bestond om het voorhang-besluit te stuiten. Daarnaast is er een schriftelijk overleg gevoerd over de beleidsbrief Impulsgebieden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 43), waarop de reactie van de staatssecretaris binnenkort wordt verwacht.

Vierde nota van wijziging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009 Vierde nota van wijziging - 31790-16

Besluit: Betrokken bij de stemmingen inzake wetsvoorstel wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden (Kamerstuk 31709)
Gerelateerde kamerstukken: 31790-16

Voortgang integrale aanpak schoolverzuim

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2009 Voortgang integrale aanpak schoolverzuim - 26695-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Schoolverzuim
Noot: De Kamer is nog in afwachting van het kabinetsstandpunt bij het WRR-advies

Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 februari 2009 Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden - 31700-VIII-144

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Schoolverlatersonderzoek Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2009 Schoolverlatersonderzoek Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) - 26695-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Schoolverzuim.
Noot: In afwachting van kabinetsreactie op WRR-rapport.

Brief VO Platform te Den Haag aan minister van OCW over subsidieregeling risicoregio's onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 maart 2009 Brief VO Platform te Den Haag aan minister van OCW over subsidieregeling risicoregio's onderwijsarbeidsmarkt - 2009Z04936

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de Brief aan Stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Breda e.o. over gratis schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2009 Afschrift van de Brief aan Stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Breda e.o. - 2009Z04899

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Invoeringstraject studiekeuzegesprekken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 maart 2009 Invoeringstraject studiekeuzegesprekken - 31288-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Adviesaanvraag Onderwijsraad over vroegselectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2009 Adviesaanvraag Onderwijsraad over vroegselectie - 31289-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschaffen van de leefdtijdsgrens van 30 jaar in de Wet en de invoering van vijf jokerjaren voor zittende groep debiteuren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009 Afschaffen van de leefdtijdsgrens van 30 jaar in de Wet en de invoering van vijf jokerjaren voor zittende groep debiteuren - 31790-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behanderling van het wv. wijz. WSF ivm verhoging collegeld (Kamerstuk 31 790)
Gerelateerde kamerstukken: 31790-15

‘Bekostigde Iederwijs Scholen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009 ‘Bekostigde Iederwijs Scholen’ - 31700-VIII-149

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken handreiking discriminatievrije school

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 maart 2009 Stand van zaken handreiking discriminatievrije school - 27017-49

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in april te komen met een beleidsreactie op het nog te ontvangen advies van de Onderwijsraad

Voorkeurslocatie Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 maart 2009 Voorkeurslocatie Nationaal Historisch Museum - 31495-4

Besluit: Technische briefing organiseren. Zie ook agendapunt 8.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Zie ook agenapunt 8.

Financiering lokale omroep; voorhangprocedure (Mediawet 2008)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 maart 2009 Financiering lokale omroep; voorhangprocedure (Mediawet 2008) - 31804-62

Besluit: Betrokken bij Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Kamerstuk 31804)
Gerelateerde kamerstukken: 31804-62

Financiering lokale publieke omroep. Brief n.a.v. het verzoek van het lid Van der Ham

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 maart 2009 Financiering lokale publieke omroep. Brief n.a.v. het verzoek van het lid Van der Ham - 31804-54

Besluit: Betrokken bij Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Kamerstuk 31804)
Gerelateerde kamerstukken: 31804-54

Tweede nota van wijziging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 maart 2009 Tweede nota van wijziging - 31804-18

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel wijz. Mediawet in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Kamerstuk 31804)
Gerelateerde kamerstukken: 31804-18

Stand van zaken Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009 Stand van zaken Nationaal Historisch Museum - 31495-3

Besluit: Technische briefing organiseren in april. Zie ook agendapunt 12.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Zie ook agendapunt 12.

Kunstvakonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 maart 2009 Kunstvakonderwijs - 28989-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Reactie op evaluatie van het Programma voor de Creatieve industrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 maart 2009 Reactie op evaluatie van het Programma voor de Creatieve industrie - 27406-141

Besluit: Agenderen voor het AO van 23 september a.s. over het rapport 'Ups and downs" (over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming). Voorgesteld wordt dit AO te hernoemen tot AO over de creatieve industrie, waarbij de minister van OCW en de minister en staatssecretaris van EZ eveneens worden uitgenodigd.

Afhandeling moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 ( Emancipatie )

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 maart 2009 Afhandeling moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 ( Emancipatie ) - 30420-133

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport "Trends in en rondom het peuterspeelzaalwerk"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel "Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie"
Noot: Toegezegd wordt dit wetsvoorstel in het voorjaar naar de Kamer te zenden.

Wet kinderopvang en tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 maart 2009 Wet kinderopvang en tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie - 2009Z04748

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.