Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 maart 2009

Gepubliceerd: 6 maart 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02102
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d68a0aa2-239e-45fd-96c7-bdf36dc9d030&title=Besluitenlijst%20pv%20d.d.%205%20maart%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 31293, 31790, 31289, 31878, 31332, 29281, 31293, 31289, 27451, 31293, 31293, 26695, 31804, 31804, 28989, 28989, 31322, 31322, 31322

Inhoud


Leven Lang Leren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 6 maart 2009 Verzoek stand van zaken na één jaar Atcieplan Leven Lang Leren - 2009Z04098

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken op open brief van de Open Universiteit inzake minimale resultaten na één jaar Actieplan Leven Lang Leren

Behandeling wetsvoorstel Medezeggenschap in mbo (31 266)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 6 maart 2009 Brieven uit het veld inzake plenaire behandeling wetsvoorstel Medezeggenschap mbo - 2009Z04100

Besluit: Griffier laat aan betrokkenen in het veld weten dat verzoek om uitstel behandeling wetsvoorstel wordt gehonoreerd, maar tot 1 juni in plaats van 1 juli a.s. Tevens wordt een rondetafelgesprek met betrokkenen georganiseerd, waarvoor in ieder geval de MBO-Raad, de vakbonden, het Platform Medezeggenschapsraden en JOB voor worden uitgenodigd.

Fiche: Beschikking inzake MEDIA Mundus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 februari 2009 Fiche: Beschikking inzake MEDIA Mundus - 22112-809

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Europa-overleg OJC-Raad, met inbrengdatum 28 april 2009.

Bekostiging primair onderwijs in relatie tot demografische ontwikkelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 februari 2009 Bekostiging primair onderwijs in relatie tot demografische ontwikkelingen - 31293-30

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken onderzoekschool ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 februari 2009 Stand van zaken onderzoekschool ISIS (Institute for the Study of Islam in the Modern World) - 31700-VIII-145

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een meer inhoudelijke brief inzake de stand van zaken onderzoekschool ISIS. De leden zullen uiterlijk 11 maart 2009 hun vragen inleveren bij de griffier.

Functiemix

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 februari 2009 Functiemix - 2009Z03370

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Derde nota van wijziging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 februari 2009 Derde nota van wijziging - 31790-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31790-9

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 februari 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs - 31868

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag bij het wetsvoorstel vaststellen op dinsdag 7 april a.s. te 14.00 uur.
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is nagezonden (en is daarna via Parlis gekoppeld aan bovenstaand Kamerstuknummer, zodat het ook daar terug te vinden is).

Reactie op brief inzake het nieuwe examenprogramma economie voor vwo/havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 februari 2009 Reactie op brief inzake het nieuwe examenprogramma economie voor vwo/havo - 2009Z03288

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport onderzoek huisvesting voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 februari 2009 Rapport onderzoek huisvesting voortgezet onderwijs - 31289-53

Besluit: Agenderen voor reeds gepland schriftelijk overleg over vermogenspositie voortgezet onderwijs op 12 maart a.s.
Noot: In de brief van 4 februari 2009 over de vermogenspositie voortgezet onderwijs is een nieuw onderzoek naar de onderwijshuisvesting aangekondigd.

Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 februari 2009 Voorhang Besluit van 27 januari 2009, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO - 31878-1

Besluit: Schriftelijk overleg met limiet inbreng op donderdag 19 maart te 12.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 19 februari 2009 Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling - 31700-VIII-143

Besluit: Schriftelijk overleg met limiet inbreng op donderdag 19 maart te 12.00 uur

Voortgang doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 februari 2009 Voortgang doorlopende leerlijnen taal en rekenen - 31332-7

Besluit: Ministerie verzoeken een demonstratie te laten verzorgen van concrete referentieniveaus in PO, VO en MBO.
Besluit: Rondetafelgesprek organiseren met met ned-/wisk-docenten uit het PO, VO en MBO, aansluitend aan de demonstratie van de referentieniveaus
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 februari 2009 Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden - 31700-VIII-144

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Tevens lijst met openstaande toezeggingen toevoegen aan de agenda.

Titulatuur hbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 februari 2009 Titulatuur hbo - 29281-12

Besluit: Aangekondigd advies (verwacht voor 1 april 2009) afwachten.

Afschrift brief mw. O inzake functioneren QANU en NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de visiterende instantie Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 februari 2009 Afschrift brief mw. O inzake functioneren QANU en NVAO - 2009Z02763

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang invoering persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 februari 2009 Voortgang invoering persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs - 31293-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 3 april 2009 te 16.00 uur

Kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 februari 2009 Kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten - 31289-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit van het onderwijs in stedelijke en plattelandsgebieden.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten.
Noot: Is aangehouden in vorige p.v. met verzoek na te gaan wanneer de reactie op WRR-rapport te verwachten is. (Inmiddels is ambtelijk vernomen: voorjaar 2009). (wordt tevens geagendeerd voor het AO Voortijdig schoolverlaten).
Noot: Is tevens geagendeerd voor AO Kwaliteit van onderwijs in stedelijke en plattelandsgebieden.

Afschrift antwoord op de brief provincie Limburg i.v.m. met het fusievoornemen van het voorgezet onderwijs in Parkstad Limburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 februari 2009 Afschrift antwoord op de brief provincie Limburg i.v.m. met het fusievoornemen van het voorgezet onderwijs in Parkstad Limburg - 2009Z02529

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie verplicht sectorvak in het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 februari 2009 Reactie verplicht sectorvak in het vmbo - 2009Z02457

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezichtkader BVE 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 februari 2009 Toezichtkader BVE 2009 - 27451-105

Besluit: Is betrokken bij het verzamel-algemeen overleg over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Actieplan zeer zwakke basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 februari 2009 Actieplan zeer zwakke basisscholen - 31293-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit van het onderwijs in stedelijke en plattelandsgebieden. Tevens zullen de agendapunten 18 en 23 hierbij betrokken worden.

Kwaliteit onderwijs noordelijke provincies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 februari 2009 Kwaliteit onderwijs noordelijke provincies - 31293-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteit van het onderwijs in stedelijke en plattelandsgebieden. Tevens zullen de agendapunten 19 en 23 hierbij betrokken

Cijfers 2007-2008 Voortijdig Schoolverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 februari 2009 Cijfers 2007-2008 Voortijdig Schoolverlaten - 26695-61

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg. Tevens wordt agendapunt 23 hierbij betrokken, evenals de nog te ontvangen kabinetsreactie op het WRR-rapport "Vertrouwen in de school. Over de uitval van overbelaste jongeren."

Reactie op verzoek om vergoeding voor schoolboeken of tegemoetkoming in de studiekosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2009 Reactie op verzoek om vergoeding voor schoolboeken of tegemoetkoming in de studiekosten - 2009Z02263

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van Educatief Nederland 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2009 Stand van Educatief Nederland 2009 - 31700-VIII-142

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de kabinetsreactie.

Afschrift van brief aan de Eerste Kamer inzake de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging WEB inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (30 599)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 februari 2009 Afschrift van brief aan de Eertse Kamer inzake wetsvoorstel medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (31 266) - 2009Z02079

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel medezeggenschap BVE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 februari 2009 Afschrift van brief aan de Eerste Kamer inzake de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging WEB inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (30 599) - 2009Z02078

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (kamerstuk 31266)

Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 maart 2009 Aanbieding nota van wijziging - 31804-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31804-8

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 maart 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31804-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31804-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008 Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep - 31804

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling binnen twee weken

De financiële problemen bij Kosmopolis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 februari 2009 De financiële problemen bij Kosmopolis - 28989-95

Besluit: De stafnotitie van BOR afwachten. Vervolgens bepalen of AO of SO nodig is, waarbij tevens de aangekondigde brief over culturele diversiteit, die de Kamer in maart zal ontvangen, kan worden betrokken.
Noot: Er komt een notitie van BOR in vervolg op de eerdere kritische BOR-notitie ten tijde van de oprichting van Stichting Kosmopolis.

Matchingsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 februari 2009 Matchingsregeling - 28989-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift brief inzake passietafel Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 februari 2009 Afschrift brief inzake passietafel Rijksmuseum - 2009Z02479

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie advies bibliotheekvernieuwing 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO Bibliotheekvernieuwing op 26 maart 2009
Noot: AO is uitgesteld vanwege ingelaste ministerraad.

Rapport SIOD gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 februari 2009 Rapport SIOD gastouderopvang en kinderopvangtoeslag - 31322-56

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het inmiddels ontvangen wetsvoorstel kinderopvang

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 februari 2009 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang - 31874

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 18 maart a.s. te 17.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op maandag 20 april 2009

Afschrift brief aan ondernemers in de kinderopvang over veiligheid bij dreiging van buitenaf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 12 februari 2009 Afschrift brief aan ondernemers in de kinderopvang over veiligheid bij dreiging van buitenaf - 2009Z02462

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van afschrift van brief aan BRAVO – Branchevereniging voor gastouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 februari 2009 Aanbieding van afschrift van brief aan BRAVO – Branchevereniging voor gastouders - 2009Z03235

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wachtlijsten Kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 februari 2009 Wachtlijsten Kinderopvang - 31322-55

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betreft uitleg berekeningssystematiek wachtlijsten)
Noot: In het voorjaar wordt nadere informatie over de wachtlijsten verwacht.

Voorhang ontwerpbesluit tot verlenging van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 februari 2009 Voorhang ontwerpbesluit tot verlenging van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang - 31322-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In de nota van toelichting bij dit besluit wordt verwezen naar de tussentijdse evaluatie, die de Kamer op 23-12-2008 (kamerstuk 31322, nr. 50) ontving. Destijds is besloten deze bij het wetsvoorstel kinderopvang te betrekken.