Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 februari 2009

Gepubliceerd: 13 februari 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A02100
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=178afc26-f743-47e4-83ee-d0eda77f3d26&title=Besluitenlijst%20pv%20cie%20OCW%20d.d.%2012%20februari%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 22112, 22112, 31266, 31266, 31289, 31135, 31293, 31289, 31524, 29388, 31288, 31135, 27451, 29240, 31535, 31482, 25434, 30420

Inhoud


Toekomst Openbaar onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Kraneveldt-van der Veen M. (PvdA) - 12 februari 2009 Toekomst Openbaar onderwijs - 2009Z02492

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op de positie van openbaar onderwijs binnen de sector van primair onderwijs

OV-jaarkaart voor mbo

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 12 februari 2009 Stand van zaken onderhandelingen over OV-jaarkaart voor mbo-deelnemers - 2009Z02503

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken onderhandelingen betreffende OV-jaarkaart voor het MBO

Kinderopvang

Zaak: Brief derden - E. Barents-Pool te - 16 januari 2009 Verzoek om reactie op brief m.b.t. de Wet kinderopvang en de kwetsbare groep van sociaal medisch geïndiceerden d.d. 25 november 2008 - 2009Z00651

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie de Kamer te doen toekomen
Noot: Voortouw van deze brief is overgedragen van cie JenG naar cie OCW

Stand van zaken brief over het Nationaal Historisch Museum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Leeuwen van H. (SP) - 12 februari 2009 Stand van zaken brief te komen over het Nationaal Historisch Museum - 2009Z02381

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken over het Nationaal Historisch Museum de Kamer te doen toekomen

Geann. agenda EU-raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 februari 2009 Geann. agenda EU-raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur - 21501-34-112

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van heden over OJC-Raad

Fiche: Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 januari 2009 Fiche: Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen - 22112-789

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen: agenderen voor AO WSBVC-Raad van 5 maart (SZW).

Fiche: Mededeling inzake Onderwijs en Opleiding na 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 januari 2009 Fiche: Mededeling inzake Onderwijs en Opleiding na 2010 - 22112-788

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van heden over de OJC-Raad

22112 Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek onderwijs en migratie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 januari 2009 antw vr VSO over de kabinetsreactie op het Groenboek onderwijs en migratie - 22112-777

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 februari 2009 Nota van wijziging - 31266-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31266-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 februari 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31266-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31266-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart, van - 8 november 2007 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) - 31266

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Het betref hier de nota n.a.v. het verslag en de nota van wijziging (wordt nagezonden)

Kabinetsreactie over kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 5 februari 2009 Kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten - 31289-50

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en nagaan wanneer kabinetsreactie op WRR-rapport te verwachten is (Inmiddels is ambtelijk vernomen: voorjaar 2009).

Kabinetsreactie op het toekomen op het SCP-rapport ‘De school bestuurd’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 februari 2009 Maatschappelijke opdracht van de school - 31135-19

Besluit: Betrokken bij AO Verbindende schoolcultuur op 10 februari 2009

Jaarverslagen in het Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 februari 2009 Jaarverslagen in het Primair Onderwijs - 31293-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 maart 2009 om 14.00 tezamen met agendapunt

Vermogenspositie voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 februari 2009 Vermogenspositie voortgezet onderwijs - 31289-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 maart 2009 om 14.00 tezamen met agendapunt
Noot: Het Onderzoeksrapport van de inspectie(waarin de afdeling rekenschap van de Auditdienst inmiddels is opgegaan) is bij de brief bijgevoegd.

Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van wetsvoorstellen en AMVB's

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 februari 2009 Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van wetsvoorstellen en AMVB's - 2009Z01765

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Procedureafspraken parlementair onderzoek invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in het mbo

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bochove van B.J. (CDA) - 11 februari 2009 Aanbieding rapporten in het kader van het onderzoek naar invoerting van competentiegericht onderwijs in het MBO - 31524-2

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie op het onderzoeksrapport en tevens reactie op het rapport mbo 2010 uiterlijk in de eerste week van maart naar de Kamer te zenden
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het onderzoek naar de Invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in mbo, te houden vóór 1 april
Besluit: De brief inzake modernisering van bekostiging van mbo, overhevelen van veeg-AO d.d. 4 maart a.s. naar het nog te plannen AO inzake competentiegerichte kwalificatiedossiers in mbo.
Noot: Betreft Kamerstuk 27451, nr. 101

Criteria 'residentieel, intensief en kleinschalig' onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 januari 2009 Criteria 'residentieel, intensief en kleinschalig' onderwijs - 29388-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag bij nog te ontvangen wetsvoorstel Accreditatie

Beantw. schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 14 januari 2009 Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen - 31700-VIII-140

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: De eerste resultaten zijn op zijn vroegst in de zomer van 2009 beschikbaar

Intrekking wetsvoorstel (30387, financiering in het ho)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 januari 2009 Intrekking wetsvoorstel (30387, financiering in het ho) - 2009Z01179

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tussenevaluatie Associate degree

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 januari 2009 Tussenevaluatie Associate degree - 31288-50

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de in maart/april 2009 toegezegde beleidsreactie
Noot: Het Rondetafelgesprek vindt plaats op 11 februari 2009.

De menselijke maat in het onderwijs: toepassing 'nee tenzij'-uitgangspunt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 januari 2009 De menselijke maat in het onderwijs: toepassing 'nee tenzij'-uitgangspunt - 31135-18

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om niet tot uitvoering van de in de brief genoemde regeling over te gaan, alvorens de Kamer van de inhoud kennis heeft kunnen nemen en desgewenst een overleg met u hierover heeft kunnen voeren.

Voortgangsrapportage over de invoering van het competentiegerichte onderwijs in het mbo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 januari 2009 Voortgangsrapportage over de invoering van het competentiegerichte onderwijs in het mbo. - 27451-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het onderzoek naar de Invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in mbo, te houden vóór 1 april
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie op het onderzoeksrapport en tevens reactie op het rapport mbo 2010 uiterlijk in de eerste week van maart naar de Kamer te zenden
Noot: zie agendapunt

Veiligheid in en om het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 22 januari 2009 Veiligheid in en om het onderwijs - 29240-30

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met staatssecretarissen OCW
Noot: De limiet inbreng feitelijke vragen is vastgesteld op 11 februari jl.

Uitwerkingsbrief Een Cultuur van Ontwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 januari 2009 Uitwerkingsbrief Een Cultuur van Ontwerpen - 31535-4

Besluit: De commissie WWI verzoeken de behandeling over te nemen en te agenderen voor het AO Welstandstoezicht op 26 maart 2009

Annulering ondertekening cultuurconvenanten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2009 Annulering ondertekening cultuurconvenanten - 31482-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 maart 2009 om 14.00 uur

Filmbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2009 Filmbeleid - 25434-43

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om ruimschoots voor het AO inzake het rapport "ups and downs" het vermelde onderzoek en de beleidsreactie aan de Kamer te doen toekomen.

Brief Vereniging voor Ondernemers in Archeologie (VOiA) over wijze van vergunningverlening

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 januari 2009 Brief VOiA over wijze van vergunningverlening - 2009Z01219

Besluit: Desgewenst betrokken bij het AO van 29 januari jl. inzake kwaliteit van het archeologisch onderzoek

Informatie over de percentageregeling beeldende kunst Rijksgebouwen, n.a.v. de motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen (31 700 VIII, nr. 23)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 december 2008 Informatie over de percentageregeling beeldende kunst Rijksgebouwen, n.a.v. de motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen (31 700 VIII, nr. 23) - 31700-XI-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 inzake emancipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 januari 2009 uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 inzake emancipatie - 30420-131

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen