Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 december 2008

Gepubliceerd: 5 december 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A02045
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1ae3bf1f-0273-4475-a753-ae6a3646347d&title=Besluitenlijst%20VWS%2004-12-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22894, 29689, 29689, 25268, 30597, 28345, 21501, 29447, 22894, 31706, 31704, 29323, 26631, 22894, 29282, 29282, 29689, 29689, 27529, 27529, 30597, 22894

Inhoud


Rondvraag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M.C. Langkamp (SP) - 4 december 2008 Spoed algemeen overleg financiering verpleging specialistische kinderdagverblijven - 2008Z08571

Besluit: Op 11 december 2008 15.30-17.00 uur zal er zal een spoed algemeen overleg worden gehouden over financiering verpleging specialistische kinderdagverblijven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - E. Veen (PvdA) - 4 december 2008 NZA-advies prijsbeheersingsinstrument DBC's - 2008Z08569

Besluit: De minister wordt gerappelleerd inzake toezending van het NZa-advies inclusief kabinetsstandpunt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A. Miltenburg van (VVD) - 4 december 2008 Schriftelijke reactie zorgpolis voor orgaandonatie - 2008Z08570

Besluit: Fracties kunnen vragen t.b.v. een commissiebrief bij de griffier inzenden. De minister wordt verzocht in zijn reactie tevens de inmiddels door mevr. Schippers ingezonden vragen te beantwoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A.C. Kant (SP) - 3 december 2008 Reactie minister op uitvoering amendement Kant (31 316, nr. 10) - 2008Z08449

Besluit: Verzoek wordt niet gehonoreerd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - C.A. Vietsch (CDA) - 3 december 2008 toezending standpunt inzake het aanbestedingsplichting zijn van het Amphia ziekenhuis Breda - 2008Z08352

Besluit: Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak wordt de minister verzocht de Kamer nader te informeren conform toezegging brief 28 augustus 2007 (30 800, XVI, nr. 179)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - R. Leijten (SP) - 3 december 2008 Toezegging voornemen om kilometervergoeding voor sport af te schaffen - 2008Z08366

Besluit: De staatssecretaris wordt gerappelleerd aan haar toezegging tijdens het notaoverleg Sport d.d. 27 oktober 2008 om de Kamer vóór het eind van het jaar te informeren inzake de oplossing voor het vervoer van teamsporters met een handicap

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - R. Leijten (SP) - 3 december 2008 Voortgang van de verbetering van de brandveiligheid in zorginstellingen - 2008Z08363

Besluit: De SP-fractie wordt in overweging gegeven individuele schriftelijke vragen terzake te stellen, in aanvulling op de inmiddels beantwoorde vragen van de leden Agema en Madlener

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 27 november 2008 Schriftelijk overleg inzake "niet-reanimeer-penning" - 2008Z07845

Besluit: Mevrouw Wiegman zal in overweging worden gegeven schriftelijke vragen terzake te stellen

Vaststelling prioriteiten Parlislijst nog te plannen a.o.'s

Zaak: Overig - griffier, A.J.M. Teunissen - 27 november 2008 Vaststelling prioriteiten Parlislijst nog te plannen a.o.'s - 2008Z07917

Besluit: De lijst wordt met enkele aanpassingen vastgesteld
Noot: De aangepaste lijst zal worden rondgezonden, alsmede in Parlis worden opgenomen

Buitenlands werkbezoek commissie VWS

Zaak: Overig - griffier, A.J.M. Teunissen - 27 november 2008 Buitenlands werkbezoek commissie VWS - 2008Z07914

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Ter vergadering zijn reeds de volgende onderwerpen aangeleverd: • Nieuwe Behandelwet (opvolger Wet BOPZ): in de brief van de minister van Justitie d.d. 23 juni 2008 (25 763, nr. 10) wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen VWS en Justitie geduid t.a.v. het medio 2009 in te dienen wetsvoorstel • Kwaliteitsborging in relatie tot Inspectietoezicht en Richtlijnen medische beroepsbeoefenaren Fracties zullen onderwerpen nader onderling afstemmen.

Intrekking voorstel van Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen 31314 (R1843), brief d.d. 26-11-2008

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink - 21 december 2007 Regels inzake het verlenen van medische zorg aan Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen (Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen) - 31314-(R1843)

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Handhaving rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008 Handhaving rookvrije horeca - 22894-200

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg rookverbod horeca d.d. 27-11-2008

Reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008 Reactie op het inspectierapport Toezicht Operatief Proces, deel 2 - 31700-XVI-92

Besluit: Agenderen voor t.z.t. algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

CLP verordening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008 CLP verordening - 31700-XVI-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanwijzing ex Wmg ter introductie dyslexiezorg, brief d.d. 25-11-2008.

Zaak: Brief Kamer - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 25 november 2008 Aanwijzing ex Wmg ter introductie dyslexiezorg - 29689-230

Besluit: De voorhang wordt voor kennisgeving aangenomen
Besluit: Verslag schriftelijk overleg over declaratieproblematiek personen zonder BIG-registratie d.m.v. de zogenoemde verlengde armconstructie op 11 december 2008 te 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. -

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen op vrijdag 5 december 2008, uiterlijk te 12.00 uur

Beantwoording v.s.o. Risicovereveningssysteem 2009, brief d.d. 25-11-2008

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 september 2008 Risicovereveningssysteem 2009 - 29689-222

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoord vraag van mevrouw Wiegman - van Meppelen Scheppink over de rapportage inzake de millenniumontwikkelingsdoelstellingen die aan bod is gekomen tijdens de begrotingsbehandeling van VWS over 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 25 november 2008 Antwoord vraag van mevrouw Wiegman - van Meppelen Scheppink over de rapportage inzake de millenniumontwikkelingsdoelstellingen die aan bod is gekomen tijdens de begrotingsbehandeling van VWS over 2009 - 31700-XVI-93

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van bevindingen DNB aangaande de Suo in 2005

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 21 november 2008 Verslag van bevindingen DNB aangaande de Suo in 2005 - 25268-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de monitor extramurale AWBZ zorg 2007 – 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 21 november 2008 Reactie op de monitor extramurale AWBZ zorg 2007 – 2008 - 30597-40

Besluit: Agenderen voor t.z.t algemeen overleg Modernisering AWBZ

Voorcalculatie tarieven 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 20 november 2008 Voorcalculatie tarieven 2009 - 2008Z07412

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 20 november 2008 Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 28345-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg maatschappelijke opvang

Voorbereiding op de informele EU sportministersbijeenkomst in Biarritz, 27-28 november 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 19 november 2008 Voorbereiding op de informele EU sportministersbijeenkomst in Biarritz, 27-28 november 2008 - 21501-27-6

Besluit: betrokken bij algemeen overleg

Ministerieel plan bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 november 2008 Ministerieel plan bloedvoorziening - 29447-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 januari 2009 te 14.00 uur

Vaccin tegen het humaan papillomavirus voor het Rijksvaccinatieprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 november 2008 Vaccin tegen het humaan papillomavirus voor het Rijksvaccinatieprogramma - 22894-198

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg HPV-vaccinatie op 9 december 2008

Antwoord op vragen, gesteld tijdens het debat inzake de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten op 12 november j.l.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 november 2008 Antwoord op vragen, gesteld tijdens het debat inzake de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten op 12 november j.l. - 31706-21

Besluit: betrokken bij plenair debat

Btw-vrijstelling t.b.v. CAM-artsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008 Btw-vrijstelling t.b.v. CAM-artsen - 31704-68

Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer op korte termijn te informeren over de resultaten van het overleg, het stappenplan, het tijdpad en de mogelijke oplossingsrichting(en)

VWS programma vermindering regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Administratieve lasten

Reactie op moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 Begroting VWS m.b.t dierproeven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008 Reactie op moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 Begroting VWS m.b.t dierproeven - 31700-XVI-90

Besluit: betrokken bij stemmingen
Besluit: De minister wordt verzocht de VWA-rapportage 'Zodoende' over de dierproeven die in 2007 zijn uitgevoerd, zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden

Uitvoering hielprik

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008 Uitvoering hielprik - 29323-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tweede voortgangsrapportage invoering zorgzwaartebekostiging in 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 november 2008 Tweede voortgangsrapportage invoering zorgzwaartebekostiging in 2008 - 26631-282

Besluit: betrokken bij algemeen overleg ZZP

Rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008 Rookvrije horeca - 22894-199

Besluit: betrokken bij algemeen overleg Rookverbod horeca

Samenvatting beleidsplan 2008-2012 van Ned. ver. van Maag-Darm-Leverartsen (MDL artsen).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008 Samenvatting beleidsplan 2008-2012 van Ned. ver. van Maag-Darm-Leverartsen (MDL artsen). - 29282-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording v.s.o. Voorhangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt, brief d.d. 17-11-2008 (31700-XVI-87)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. -

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 27 november 2008

Beantwoording v.s.o. Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden, brief d.d. 17-11-2008 (29282-77)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 augustus 2008 Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden - 29282-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Samenvattend rapport Uitvoering ZVW 2007 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008 Samenvatten Rapport Uitvoering ZVW 2007 van de NZa - 29689-228

Besluit: betrokken bij algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 27 november 2008

Moderniseren Tuchtrecht voor de gezondheidszorg (Wet BIG)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008 Moderniseren Tuchtrecht voor de gezondheidszorg (Wet BIG) - 31700-XVI-89

Besluit: inbreng t.b.v. een schriftelijk overleg woensdag 21 januari 2009

Reactie op de brief van de heer S. Hoogerhuis te Arnhem van 23 juli 2008 aangaande een brief aan Zorgverzekeraar Menzis betreffende de Zvw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 november 2008 Reactie op de brief van de heer S. H. te A. van 23 juli 2008 aangaande een brief aan Zorgverzekeraar Menzis betreffende de Zvw - 2008Z06855

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording v.s.o. Nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst CO en GGZ Nederland, medische opvang asielzoekers, brief d.d. 14-11-2008 (29689-229)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 26 februari 2008 Nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst CO en GGZ Nederland, medische opvang asielzoekers - 29689-179

Besluit: Voortouw commissie Justitie. De vkc Justitie heeft reeds een a.o. gepland over dit aanhangige dossier op dinsdag 16 december 2008

Beantwoording v.s.o. inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie, brief d.d. 14-11-2008 (31700-XVI-88)

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Smeets P.E. - 14 november 2008 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie - 31700-XVI-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op persverklaring van het CBP m.b.t. het EPD

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 november 2008 Reactie op persverklaring van het CBP m.b.t. het EPD - 27529-44

Besluit: betrekken bij aanhangig wetsvoorstel

Reactie IGZ rapport Informatiebeveiliging ziekenhuizen voldoet niet aan de norm

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 november 2008 Reactie IGZ rapport Informatiebeveiliging ziekenhuizen voldoet niet aan de norm - 27529-43

Besluit: Desgewenst betrokken bij v.a.o.

Eindevaluatie Groot Project modernisering AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 november 2008 Eindevaluatie Groot Project modernisering AWBZ - 30597-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: Onderwerpen voor een BOR-notitie zullen per mail worden geïnventariseerd. Mevr. Van Miltenburg draagt ter vergadering het AZR aan

Omzetdaling in de horeca door het rookverbod

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 november 2008 Omzetdaling in de horeca door het rookverbod - 22894-197

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Rookverbod horeca op 27 november 2008

Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 2009 (VWS-onderdeel)

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J.C. Bont-van Tilburg - 27 november 2008

Besluit: Conform advies: - prioritair EU-voorstel: Solidariteit in de gezondheidszorg - subsidiariteitsdossier: grensoverschrijdende aspecten van kinderimmunisatie Het dossier Geneesmiddelen ressorteert onder het programma 2008.