Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 februari 2009

Gepubliceerd: 18 februari 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A01937
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4ad9b568-9d22-4abc-aef7-734da2ec0ab6&title=Besluitenlijst%20proc.%20verg.%20SZW%2017%20februari%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 29817, 24515, 30545, 29544, 29817, 26448, 31371, 30413, 31371, 31226, 31514, 26448, 26448, 31811, 31811, 31780, 31775, 31775, 31774

Inhoud


Fiche: Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 27 januari 2009 Fiche: Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen - 22112-789

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg d.d. 5 maart 2009
Noot: De commissie OCW heeft in de procedurevergadering van 12 februari 2009 besloten de commissie SZW te verzoeken de behandeling over te nemen en bovenstaande brief te agenderen voor het Europa-overleg op d.d. 5 maart 2009

Fiche: Verordening inzake globaliseringsfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 11 februari 2009 Fiche: Verordening inzake globaliseringsfonds - 22112-804

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg d.d. 5 maart 2009

Kabinetsreactie commissie fundamentele herbezinning Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 13 februari 2009 Kabinetsreactie commissie fundamentele herbezinning Wsw - 29817-40

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek over Wsw op 19 maart 2009, 14.00-18.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (april 2009)
Noot: • Voor het rondetafelgesprek zal in ieder geval een deel worden gereserveeerd voor vertegenwoordigers van commissie De Vries • Gelegenheid tot het indienen van suggesties voor uit te nodigen organisaties/bedrijven bestaat tot uiterlijk 24 februari 2009, te 16.00 uur. Ter bespreking in eerstvolgende procedurevergadering (3 maart 2009)
Noot: Reactie staatssecretaris zal worden gevraagd t.a.v. brief FNV c.s. over de Wsw-problematiek, d.d. 9 februari 2009 - 2009Z02900

Verzamelbrief aan gemeenten (februari 2009)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 9 februari 2009 Verzamelbrief aan gemeenten (februari 2009) - 2009Z02141

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Startnotitie wettelijk kader buitengerechtelijke schuldhulpverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 6 februari 2009 Startnotitie wettelijk kader buitengerechtelijke schuldhulpverlening - 24515-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Schuldhulpverlening op 26 maart 2009, 14.00-16.00 uur

Handhaving en Bestuurlijk Akkoord SZW - VNG

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 3 februari 2009 Handhaving en Bestuurlijk Akkoord SZW - VNG - 30545-69

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg d.d. 5 februari over handhaving

IWI-rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 3 februari 2009 IWI-rapport 'Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB' - 29544-186

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over re-integratie

Aanbevelingen over Advies herbezinning Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 2 februari 2009 Aanbevelingen over Advies herbezinning Wsw - 29817-39

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft procedurele brief; het kabinetsstandpunt volgt eind februari. Zie tevens agendapunt 21.

Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 februari 2009 Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke gevallen een voormalig pleegkind gelijk te stellen aan een eigen kind binnen de sociale zekerheid - 31700-XV-54

Besluit: Wetsvoorstel afwachten
Noot: Griffier zal informeren wanneer wetsvoorstel te verwachten is

Eindoordeel automatisering Wia

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 februari 2009 Eindoordeel automatisering Wia - 26448-393

Besluit: agenderen voor tz.t. te plannen algemeen overleg SUB/WALVIS
Noot: Zie tevens agendapunt

Werktijdverkorting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 februari 2009 Werktijdverkorting - 31371-112

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg op 10 februari (vervolg) over WTV-regeling en massaontslagen

Stand van zaken t.a.v. het advies van de Stichting van de Arbeid inzake fase II van de API

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 februari 2009 Stand van zaken t.a.v. het advies van de StvdA inzake fase II van de API - 30413-120

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft procedurele brief; het advies van de STvdA is pas begin maart gereed. De voorbereiding van noodzakelijke wetgeving loopt geen vertraging op.

Reactie verzoek cie over de door de kredietcrisis geteisterde pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 februari 2009 Reactie verzoek cie over het door de kredietcrisis geteisterde pensioenfondsen -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 19 maart 2009, 10.00-13.00 uur

Werktijdverkorting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 februari 2009 Werktijdverkorting - 31371-109

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg op 5 februari en 10 februari (vervolg) over WTV-regeling en massaontslagen

Pensioenregister

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 februari 2009 Pensioenregister - 31226-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 19 maart 2009, 10.00-13.00 uur

Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 3 februari 2009 Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI - 31514-30

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 11 februari 2009

Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 februari 2009 Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) - 26448-391

Besluit: Agenderen voor t.z.t te plannen algemeen overleg over re-integratie

Automatisering Wia

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2008 Automatisering Wia - 26448-389

Besluit: agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over SUB/WALVIS

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 februari 2009 Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de

Besluit: Aanmelden voor hoofdlijnendebat

Verzamelwet SZW-wetgeving 2009

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 december 2008 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) - 31811

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 februari 2009 Nota van wijziging - 31811-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 februari 2009 Nota n.a.v. Verslag - 31811-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 november 2008 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning - 31780

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 februari 2009 Nota nav verslag inzake Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning - 31780-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008 Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) - 31775

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 februari 2009 Nota van wijziging - 31775-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 februari 2009 Nota n.a.v. het verslag - 31775-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan - 31774

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 februari 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31774-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel