Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 januari 2009

Gepubliceerd: 21 januari 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A01934
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0c93f8c-19ff-4b5b-9788-3a3bee46f5d9&title=Besluitenlijst%20SZW%2020%20januari%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 29544, 24515, 29817, 17050, 31749, 31749, 31749, 28294, 31371, 31371, 31371, 30982, 29544, 29689, 31371, 25883, 31311, 30413, 31371, 31767, 31767

Inhoud


Verzoek reactie bericht Parool pensioenfondsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - P.Ulenbelt (SP) - 21 januari 2009 Verzoek reactie bericht Parool inzake steun pensioenfondsen in ruil voor verhoging pensioenleeftijd - 2009Z00952

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Bezoek Finse parlement

Zaak: Brief derden - Ambassade van Finland (NL) te Den Haag - 19 januari 2009 Informatie omtrent gewenste onderwerpen t.b.v. bezoek van commissie Sociale- en Gezondheidszaken van het Finse Parlement aan Nederland d.d. 21 en 22 april 2009 - 2009Z00936

Besluit: Agenderen voor gesprek op 21 april 2009, 17.00-18.00 uur
Noot: Convocatie ter inventarisatie deelnemers wordt rondgezonden

EU-stafnotitie Prioriteiten Tsjechisch voorzitterschap op SZW-gebied

Zaak: Overig - griffier - 16 januari 2009 EU-stafnotitie Prioriteiten Tsjechisch voorzitterschap op SZW-gebied - 2009Z00600

Besluit: Ter informatie.

Verslag 17 december en geannoteerde agenda Informele Raad van 22 en 23 januari

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 13 januari 2009 Verslag 17 december en geannoteerde agenda Informele Raad van 22 en 23 januari - 21501-31-161

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg op 5 maart 2009
Besluit: Het Europa-overleg van 21 januari 2009 wordt geannuleerd

Nulmeting Bestuurlijk Akkoord Participatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 12 januari 2009 Nulmeting Bestuurlijk Akkoord Participatie - 29544-185

Besluit: Agenderen voor t.z.t te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid en WWB-onderwerpen op 21 januari 2009

Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30 december 2008 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening - 24515-145

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een procedurele brief; startnotitie zal in januari 2009 aan de Kamer worden aangeboden.

Kabinetsreactie rapport commissie fundamentele herbezinning Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 24 december 2008 Kabinetsreactie rapport commissie fundamentele herbezinning Wsw - 29817-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een procedurele brief; de kabinetsreactie op het rapport van de commissie fundamentele herbezinning Wsw zal eind februari 2009 aan de Kamer worden aangeboden

Verzoek om kabinetsreactie op rapporten met betrekking tot handhaving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23 december 2008 Verzoek om kabinetsreactie op rapporten met betrekking tot handhaving - 17050-367

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris over handhaving op 5 februari 2009, 14.00-17.00 uur

Beantw vr cie over het rapport AR inzake 'Aanpak harde kern jeugdwerklozen'

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer - 3 december 2008 Aanbieding antwoorden Regering op feitelijke vragen van de Cie RU over het rapport Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren - 31749-3

Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de griffier voorstel doen voor thematische behandeling aanpak jeugdwerkloosheid en probleemjongeren

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer - 6 november 2008 Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren - 31749-1

Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de griffier voorstel doen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 9 december 2008 Beantw vr cie over het rapport AR inzake 'Aanpak harde kern jeugdwerklozen' - 31749-5

Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de griffier voorstel doen voor thematische behandeling aanpak jeugdwerkloosheid en probleemjongeren

Toezeggingen debat najaarsnota 2008 pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 14 januari 2009 Toezeggingen debat najaarsnota 2008 pensioenen - 28294-35

Besluit: Agenderen voor t.z.t te plannen algemeen overleg over pensioenen

Reactie n.a.v. verzoek van het lid Ulenbelt inzake werktijdverkortingsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 14 januari 2009 Reactie n.a.v. verzoek van het lid Ulenbelt inzake werktijdverkortingsregeling - 31371-85

Besluit: Na afloop van het plenaire debat over de verslechterde economische situatie bespreken in de extra procedurevergadering op 27 januari 2009 of nader overleg met de minister wenselijk is over werktijdverkorting

Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 15 januari 2009 Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 - 31700-XV-53

Besluit: Agenderen voor Kennismaking- en planningsoverleg op 28 januari 2009
Noot: Voor het kennismakingsdeel zal 30 tot 45 minuten worden uitgetrokken

Informatie deeltijdval

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 12 januari 2009 Informatie deeltijdval - 31700-XV-52

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

WTV-regeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 6 januari 2009 WTV-regeling - 31371-82

Besluit: Na afloop van het debat over de verslechterde economische situatie bespreken in de extra procedurevergadering op 27 januari 2009 of nader overleg met de minister wenselijk is over werktijdverkorting
Noot: Zie agendapunten 3, 8, 11 en

WTV-regeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30 december 2008 WTV-regeling - 31371-81

Besluit: Na afloop van het plenaire debat over de verslechterde economische situatie bespreken in de extra procedurevergadering op 27 januari 2009 of nader overleg met de minister wenselijk is over werktijdverkorting
Noot: Zie agendapunten 3, 8, 13 en

Nadere kabinetsreactie beleidsdoorlichting Arbeidverhoudingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30 december 2008 Nadere kabinetsreactie beleidsdoorlichting Arbeidverhoudingen - 30982-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over CAO's en arbeidsverhoudingen

Najaarsrapportage cao-afspraken 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 24 december 2008 Najaarsrapportage cao-afspraken 2008 - 29544-184

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over CAO's en arbeidsverhoudingen

Nadere informatie zak- en kleedgeld

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23 december 2008 Nadere informatie zak- en kleedgeld - 29689-245

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

WTV-regeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23 december 2008 WTV-regeling - 31371-80

Besluit: Na afloop van het debat over de verslechterde economische situatie bespreken in de extra procedurevergadering op 27 januari 2009 of nader overleg met de minister wenselijk is over werktijdverkorting
Noot: Zie ook agendapunten 3, 12 , 13 en

Verzamelbrief Arbo-onderwerpen: reactie op Gezondheidsraadadviezen stralingsdosimetrie en luchtwegallergie en SER-adviesaanvraag ARIE

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 19 december 2008 Verzamelbrief Arbo-onderwerpen: reactie op Gezondheidsraadadviezen stralingsdosimetrie en luchtwegallergie en SER-adviesaanvraag ARIE - 25883-138

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 24 juni 2009, 10.00-13.00 uur

Reactie op motie van Hijum REA-scholingsinstituten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 18 december 2008 Reactie op motie van Hijum REA-scholingsinstituten - 31700-XV-50

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een procedurele brief; eerst zal het kabinet de implicaties van de in de motie beoogde overdracht in kaart brengen. Daarna wordt de Kamer geinformeerd.

Maximum premie WGA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 18 december 2008 Maximum premie WGA - 31311-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over onderzoek motieven zelfstandig ondernemerschap d.d. 12 februari 2008

Toezegging AO pensioen 3 december 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 18 december 2008 Toezegging AO pensioen 3 december 2008 - 30413-118

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over pensioen-onderwerpen

WTV-regeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 december 2008 WTV-regeling - 31371-78

Besluit: Na afloop van het plenaire debat over de verslechterde economische situatie bespreken in een extra procedurevergadering op 27 januari 2009 of nader overleg met de minister wenselijk is over werktijdverkorting
Noot: Zie ook agendapunten 8, 12, 13 en

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 11 november 2008 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen - 31767

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 16 januari 2009 Nota van wijziging - 31767-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 16 januari 2009 Nota naar aanleding van het verslag - 31767-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 30 december 2008 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag - 31833

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2009 te 14.00 uur