Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 juni 2009

Gepubliceerd: 25 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2008A01888
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=23e371e6-9844-4127-9279-74af8fba9498&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%2023%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 29838, 27879, 27879, 31239, 26488, 31349, 31371, 30991, 31239, 31479

Inhoud


Gesprek met de voorzitter en leden van MKB Nederland

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 18 juni 2009 Gesprek met de voorzitter en leden van MKB Nederland - 2009Z11727

Besluit: Agenderen voor het gesprek met MKB Nederland, bij voorkeur begin oktober.
Besluit: In de volgende procedurevergadering zal een concreet en met MKB Nederland afgestemd datumvoorstel worden voorgelegd.

Programma werkbezoek aan innovatieve bedrijven in Twente d.d. 22 juni 2009

Zaak: Brief derden - Kummel & Partners te Goor - 7 juni 2009 Programma werkbezoek aan innovatieve bedrijven in Twente d.d. 22 juni 2009 - 2009Z11304

Besluit: In overleg met de leden die hebben deelgenomen aan het werkbezoek wordt een aantal vragen geformuleerd, deze worden in de volgende procedurevergadering aan de commissie voorgelegd.

Verzoek uitnodigen staatssecretaris van Justitie bij ao Kennisinfrastructuur en Kenniswerkers op 25 juni 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Ham van der B. (D66) - 25 juni 2009 Verzoek uitnodigen staatssecretaris van Justitie bij ao Kennisinfrastructuur en Kenniswerkers op 25 juni 2009 - 2009Z12367

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Aanbesteding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 juni 2009 Vertrouwelijke brief inzake Aanbesteding - 2009Z11803

Besluit: Besloten technische briefing plannen.

Toevoeging brief kabinetsvise non trade concerns aan AO MVO op 1 juli 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Vendrik C.C.M. (GroenLinks) - 17 juni 2009 Verzoek uitnodigen minister OS bij ao Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 1 juli 2009 - 2009Z11556

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MVO op 1 juli 2009 waarvoor ook de minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal worden uitgenodigd.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 juni 2009 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2009 - 21501-30-207

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 september 2009.

Aanbieding Rapport Verbetering Incasso Auteursrecht en Naburige Rechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 16 juni 2009 Rapport Verbetering Incasso Auteursrecht en Naburige Rechten - 29838-20

Besluit: De commissie Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanvullende bescherming van de consument bij verkoop op afstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 15 juni 2009 Aanvullende bescherming van de consument bij verkoop op afstand - 27879-23

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecom op 1 juli 2009, mits dat met een half uur kan worden verlengd.

Zevende aanvullend protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie, met bijbehorende Akten, Boekarest, 5 oktober 2004

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 5 juni 2009 Zevende aanvullend protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie, met bijbehorende Akten, Boekarest, 5 oktober 2004 - 31970-(R1882)-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van de Consumentenmonitor 2009 (de tweede consumentenmonitor)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 juni 2009 Aanbieding van de Consumentenmonitor 2009 (de tweede consumentenmonitor) - 27879-22

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecom op 1 juli 2009, mits het algemeen overleg verlengd kan worden met een half uur.

Randstad 380 kV verbinding Beverwijk-Zoetermeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 juni 2009 Randstad 380 kV verbinding Beverwijk-Zoetermeer - 2009Z11293

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op Motie Samsom c.s. inzake Net op Zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 juni 2009 Reactie op Motie Samsom c.s. en aanbieding rapport Net op Zee - 31239-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kort na het zomerreces (zie ook agendapunt 9)
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg een nader overzicht te doen toekomen van de totale kosten van de aanleg van een netwerk in zee, uitgesplitst naar de tijdvakken tot 2020 en van 2020-2035. Hierbij wordt de minister verzocht in te gaan op belangrijke aspecten als balancering, netstabiliteit en voorzieningszekerheid.

Reactie op verzoek Pechtold over werkgelegenheidseffecten JSF-programma

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 juni 2009 Reactie op verzoek Pechtold over werkgelegenheidseffecten JSF-programma - 26488-185

Besluit: De commissie Defensie verzoeken de behandeling over te nemen

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); Singapore, 27 maart 2006

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 mei 2009 Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); Singapore, 27 maart 2006 - 31969-(R1881)-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Moties gas- en zoutwinning Noordwest-Friesland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 juni 2009 Moties gas- en zoutwinning Noordwest-Friesland - 31349-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kort na het zomerreces (zie ook agendapunt 12)

Kredietverlening aan het bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 10 juni 2009 Kredietverlening aan het bedrijfsleven - 31371-212

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Beantw vrg Cie EZ inzake de beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid (30 991 nr. 5)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 10 juni 2009 Beantw vrg Cie EZ inzake de beleidsdoorlichting Ondernemerschapsbeleid (30 991 nr. 5) - 30991-8

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 15 juni jl.

Antwoorden op vragen over het jaarverslag 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 juni 2009 Antwoorden op vragen over het jaarverslag 2008 - 31924-XIII-7

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 15 juni jl.

Antwoorden op vragen over het rapport bij het jaarverslag 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 juni 2009 Antwoorden op vragen over het rapport bij het jaarverslag 2008 - 31924-XIII-6

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 15 juni jl.

Antwoorden op vragen over het rapport bij het jaarverslag 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 juni 2009 Antwoorden op vragen over het rapport bij het jaarverslag 2008 - 31924-D-7

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 15 juni jl.

Antwoorden op vragen over het Jaarverslag Fonds economische

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 juni 2009 Antwoorden op vragen over het Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008 - 31924-D-6

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 15 juni jl.

Juridische aspecten rond aanvragen SDE 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 9 juni 2009 Juridische aspecten rond aanvragen Stimulering duurzame energieproductie (SDE) 2009 - 31239-65

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens het vervolg van het AO diverse energieonderwerpen d.d. 3 juni 2009.

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven, van der - 28 mei 2008 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag - 31479

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 juni 2009 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31479-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31479-8