Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 juni 2009

Gepubliceerd: 10 juni 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2008A01885
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bb872a12-9a30-43f6-9746-1470c3e0e63d&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%209%20juni%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22054, 21501, 31239, 29338, 28982, 31901, 31412, 31412

Inhoud


Voorstel voor ontmoeting tussen vaste commissie voor Economische Zaken en Algemeen Bestuur MKB-Nederland

Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Delft - 4 juni 2009 Voorstel voor ontmoeting tussen vaste commissie voor Economische Zaken en Algemeen Bestuur MKB-Nederland - 2009Z10505

Besluit: Aan de uitnodiging voor een gesprek tussen de leden en de vertegenwoordigers van het MKB in de Tweede Kamer, wordt in principe graag gehoor gegegeven. Wel zal het MKB worden verzocht een opzet voor het gesprek uit te werken en helder aan te geven welke thema's aan de orde zullen komen en hierbij de focus te leggen op de hoofdpunten van het EZ-beleid. Na ontvangst hiervan komt dit voorstel, tevens voorzien van een financiële onderbouwing, opnieuw aan de orde in de procedurevergadering.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Batavia Stad te Lelystad

Zaak: Brief derden - Winkelman en Van Hessen te Den Haag - 3 juni 2009 Uitnodiging voor werkbezoek aan Batavia Stad te Lelystad - 2009Z10422

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek om mogelijkheid tot aanbieden petitie m.b.t. het vrijgeven van de postcodes

Zaak: Brief derden - Stichting Petities.nl te Amsterdam - 26 mei 2009 Verzoek om mogelijkheid tot aanbieden petitie m.b.t. het vrijgeven van de postcodes - 2009Z10183

Besluit: Het verzoek tot het aanbieden van een petitie op dinsdag 30 juni a.s. wordt gehonoreerd.

Problematiek op de markt voor etherdistributiediensten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Gesthuizen S.M.J.G. (SP) - 8 juni 2009 Problematiek op de etherdistributiemarkt - 2009Z10694

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een afschrift van zijn reactie op de brief. Daarnaast zal de staatssecretaris namens de commissie een aantal vragen worden voorlegd, deze zullen eerst aan de leden worden voorgelegd.

Verzoek van het lid Gesthuizen om reactie bewindspersoon vragen naar aanleiding van een bericht van de consumentenbond: SER adviseert aanpassing conceptrichtlijn Consumentenrechten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Gesthuizen S.M.J.G. (SP) - 3 juni 2009 Verzoek lid Gesthuizen bewindspersoon reactie te vragen inzake bericht Consumentenbond: SER adviseert aanpassing conceptrichtlijn Consumentenrechten - 2009Z10423

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie inzake bericht Consumentenbond.

62 Nederlandse reductievoorstellen ter vermindering van de administratieve lasten in het kader van het EU Acieprogramma voor bedrijven en als bijdrage aan het economisch herstelplan van de EU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 20 mei 2009 62 Nederlandse reductievoorstellen ter vermindering van de administratieve lasten in het kader van het EU Acieprogramma voor bedrijven en als bijdrage aan het economisch herstelplan van de EU - 21501-30-206

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 27 mei jl.

Verkoop Leopard 2A4 torens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 18 mei 2009 Verkoop Leopard 2A4 torens - 22054-147

Besluit: Agenderen voor een (nog te plannen) algemeen overleg wapenexportbeleid.

Wetgevingsoverleg Jaarverslagen ministerie EZ (rapporteurschap)

Zaak: Brief commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 8 juni 2009 BOR-notitie inzake behandeling jaarverslagen 2008 van het ministerie van EZ - 2009Z10632

Besluit: De leden nemen kennis van en stemmen in met de hoofdlijnen van de inbreng van de rapporteur.

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Telecom en Energie) d.d. 11 en 12 juni 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 juni 2009 Geannoteerde agenda VTE-Raad (Telecom en Energie) d.d. 11 en 12 juni 2009 - 21501-33-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad op 10 juni 2009.

Afschrift van brief betreffende de actualisatie van de handreiking voor gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties “Goed op weg met breedband”.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 3 juni 2009 Afschrift van brief betreffende de actualisatie van de handreiking voor gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties “Goed op weg met breedband”.

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 18 juni 2009.

Nieuwe dual-useverordening en voortgang wetsvoorstel Wet strategische diensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 2 juni 2009 Nieuwe dual-useverordening en voortgang wetsvoorstel Wet strategische diensten - 2009Z10263

Besluit: Agenderen voor een (nog te plannen) algemeen overleg wapenexportbeleid

Stand van zaken rond Econcern N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 mei 2009 Stand van zaken rond Econcern N.V. - 31239-63

Besluit: Betrokken bij tweede termijn van het algemeen overleg diverse Energieonderwerpen d.d. woensdag 3 juni 2009.

Voortgangsrapportage beleid met betrekking tot NL luchtvaartcluster

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 juni 2009 Voortgangsrapportage beleid met betrekking tot NL luchtvaartcluster - 2009Z10352

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EZ voor 2010.

Beantwoording vragen cie EZ over nanotechnologie ter voorbereiding op AO van 11 juni 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 mei 2009 Beantwoording vragen van de commissie over nanotechnologie ter voorbereiding op AO van 11 juni 2009 - 29338-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg nanotechnologie op 11 juni 2009.

Splitsingsplan Essent

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 mei 2009 Oordeel over het splitsingsplan van Essent - 28982-82

Besluit: Betrokken bij de tweede termijn van het algemeen overleg diverse Energieonderwerpen op woensdag 3 juni jl.

Beantw vr cie inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer “Tariefregulering netbeheer”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 mei 2009 Beantw vr cie inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer “Tariefregulering netbeheer” - 31901-5

Besluit: Reeds besloten in procedurevergadering van 26 mei jl.; betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet (31 904)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 mei 2009 Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-D

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2009 te 12.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 mei 2009 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 31965-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2009 te 12.00 uur

Derde nota van wijziging Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009 Derde nota van wijziging - 31412-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de Nota frequentiebeleid 2005
Gerelateerde kamerstukken: 31412-12

Nota naar aanleiding van het nader verslag Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31412-11

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 31412-11