Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 mei 2009

Gepubliceerd: 27 mei 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2008A01884
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ec5fe3f0-0d88-4a6f-a14b-efa29612fc9d&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%2026%20mei%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26485, 22112, 27406, 21501, 21501, 22054, 31574, 27406, 31239, 31904, 31901, 31901, 31371

Inhoud


Uitnodiging voor rondetafelbijeenkomst 'Never again: the Shape of a new global Financial Architecture' d.d. 28 mei 2009

Zaak: Brief derden - Friends of Europe te Brussel - 7 mei 2009 Uitnodiging voor rondetafelbijeenkomst 'Never again: the Shape of a new global Financial Architecture' d.d. 28 mei 2009 - 2009Z08660

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitvoering gewijzigde motie Jansen (28982, nr. 69)(fictief rekenvoorbeeld)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 18 mei 2009

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg diverse energieonderwerpen d.d. 19 mei jl.

Onderzoekvoorstel juridische maatregelen marktwerking benzinestations

Zaak: Brief Kamer - Tweede Kamerlid, Hoopen ten J. (CDA) - 20 mei 2009 Onderzoekvoorstel juridische maatregelen marktwerking benzinestations - 2009Z09407

Besluit: De commissie gaat akkoord met het onderzoeksvoorstel dat zal worden doorgeleid naar het Presidium.
Noot: Zie bijlage.

Onderzoeksvoorstel WKK

Zaak: Brief Kamer - Tweede Kamerlid, Vendrik C.C.M. (GroenLinks) - 18 mei 2009 Onderzoeksvoorstel Warmtekrachtkoppeling (WKK) - 2009Z09257

Besluit: De commissie gaat akkoord met het onderzoeksvoorstel dat zal worden doorgeleid naar het Presidium.

Aanbieding rapport "De Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) - Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies"

Zaak: Brief regering - minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 22 april 2009 Aanbieding rapport "De Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) - Onderzoek naar de juridische, technische en economische haalbaarheid en een inventarisatie van opinies" - 26485-67

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het zomerreces.
Noot: Zie ook agendapunt

Fiche: Richtlijn inzake vrijstelling verplichting jaarrekening van micro-entiteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 7 april 2009 Fiche: Richtlijn inzake vrijstelling verplichting jaarrekening van micro-entiteiten - 22112-844

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 27 mei 2009

Toezegging kennisinvesteringsagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 6 mei 2009 Toezegging kennisinvesteringsagenda - 27406-143

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg raad voor het Concurrentievermogen op 27 mei

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen en de Ruimtevaartraad van 28 en 29 mei a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009 Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen en de Ruimtevaartraad van 28 en 29 mei a.s. - 21501-30-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 27 mei 2009

Beantwoording vrg cie EZ inzake de concept-kabinetsreactie op het Groenboek over collectief verhaal voor consumenten (22 112, nr. 849

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 mei 2009 Beantwoording vrg cie EZ inzake de concept-kabinetsreactie op het Groenboek over collectief verhaal voor consumenten (22 112, nr. 849 - 2009Z09446

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg raad voor het Concurrentievermogen op 27 mei 2009.

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 tot en met 5 mei 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 mei 2009 Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 tot en met 5 mei 2009 - 21501-30-204

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 27 mei 2009.

Toezending brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor Jaarverslaggeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 mei 2009 Toezending brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor Jaarverslaggeving - 2009Z09363

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het zomerreces.
Noot: Zie ook agendapunt 24.

22054 Beantwoording vrg Cie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 mei 2009 Antwoorden vragen commissie inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2008 - 22054-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met de staatssecretaris van EZ en de minister van BuZa op 3 juni 2009 van 19.00 - 22.00 uur. De stukken die in de loop van de tijd m.b.t. wapenexportbeleid aan de orde zijn geweest worden aan de agenda van het algemeen overleg toegevoegd.

SEV III: Nadere onderbouwing van de beperkingen ten aanzien van ondergrondse 380 kV verbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 mei 2009 SEV III: Nadere onderbouwing van de beperkingen ten aanzien van ondergrondse 380 kV verbindingen - 31574-9

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Inzet middelen versterking kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet kenniswerkers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 mei 2009 Inzet middelen versterking kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet kenniswerkers - 27406-144

Besluit: Er wordt vóór het zomerreces een algemeen overleg Kenniswerkers gepland met de minister van Economische Zaken . Door middel van een mail zal worden geïnventariseerd of ook de aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierbij wenselijk is.

Stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 mei 2009 Stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie) - 31239-55

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over diverse energieonderwerpen d.d. 19 mei jl.

Afschrift van brief aan aandeelhouders Essent inzake beoordeling splitsingsplan d.d. 20 april 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 mei 2009 Afschrift van brief aan aandeelhouders Essent inzake beoordeling splitsingsplan

Besluit: Betrokken bij het spoeddebat over de verkoop van Essent aan RWE d.d. 14 mei 2009.

Reactie verzoek commissie mogelijkheid en wenselijkheid van splitsing van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet 1998 (31 904)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009 Verkenning van de mogelijkheid tot splitsing van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet (31 904) - 31904-5

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag van de Wijziging van de Gas-en Elektriciteitswet (was 2 juni 2009) wordt uitgesteld naar donderdag 4 juni 2009 om 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31904-5

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 15 mei 2009 Stafnotitie over de mogelijkheden tot het splitsen van verzamelwetgeving - 2009Z09140

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 ( 31 904).

Beantwoording vrg cie EZ over het rapport Tariefregulering energienetbeheer (31 901, nrs. 1-2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 28 april 2009 Beantwoording vrg cie EZ over het rapport Tariefregulering energienetbeheer (31 901, nrs. 1-2) - 31901-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (31 904).
Noot: Zie ook agendapunt 10 en 12.

Uitstel beantwoording vragen van de Commissie EZ inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer “Tariefregulering energienetbeheer”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 29 april 2009 Uitstel beantwoording vragen van de Commissie EZ inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer “Tariefregulering energienetbeheer” - 31901-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (31 904).
Noot: De antwoorden zijn ontvangen op maandag 25 mei 2009. Zie ook agendapunten 11 en 12.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende vaststelling van de voorraadheffing op aardolieproducten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nadere informatie inzake de benzineprijzen in Nederland in relatie tot de ons omringende lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 mei 2009 Nadere informatie inzake de benzineprijzen in Nederland in relatie tot de ons omringende lidstaten - 31700-XIII-60

Besluit: Aanhouden tot na de ontvangst van het onderzoek door de minister, alsmede de ontvangst van de antwoorden van de vragen van de commissie inzake de benzineveiling (extern uitbesteed).
Noot: Zie ook agendapunt 26.

G 20 London Summit over vrije wereldhandel en protectionisme rapportages

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 mei 2009 G 20 London Summit over vrije wereldhandel en protectionisme rapportages - 31371-172

Besluit: Betrekken bij (het nog te plannen) plenaire debat over de steunmaatregelen G20 en protectionisme.

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2008

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009 Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2008 - 31924-XIII-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei te 12 uur

Rapport bij het Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009 Rapport bij het Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008 - 31924-D-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei te 12 uur

Slotwet Fonds economische structuurversterking 2008

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van he verslag vaststellen op 28 mei te 12.00 uur.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2008

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009 Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2008 - 31924-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op 28 mei te 12/00 uur

Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009 Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008 - 31924-D-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei 2009 te 12 uur.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2008 - 31924-XIII-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 mei te 12 uur