Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2008

Gepubliceerd: 25 september 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A00865
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e14ad280-8d25-49a0-a030-10ac65f0ec00&title=Besluitenlijst%20ocw-p.v.%2025-9-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 31332, 31332, 27923, 26695, 31135, 31135, 30079, 31289, 27923, 27923, 31482, 27017

Inhoud


Verzoek van de Doema Rusland om gesprek over cultureel erfgoed en monumenten

Zaak: Brief derden - Erfgoed Nederland te Amsterdam - 5 september 2008 Verzoek om ontvangst van Cultuurcomité van de Doema uit Rusland - 2008Z03193

Besluit: Agenderen voor lunchgesprek op woensdag 22 oktober van 13.00-14.30 uur

Mededeling digitalisering Europees cultureel erfgoed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 18 september 2008 Mededeling digitalisering Europees cultureel erfgoed - 22112-701

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 18 november inzake de OJC-Raad

Informele Cultuur- en Mediaraad van 21-22 juli 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 7 juli 2008 Informele Cultuur- en Mediaraad van 21-22 juli 2008 - 21501-34-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 18 november a.s. inzake de OJC-Raad

Advies ‘Richtpunten bij onderwijsagenda's’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 september 2008 Beleidsreactie op advies Onderwijsraad 'Richtpunten bij onderwijsagenda's'. - 31332-6

Besluit: Agenderen voor begrotingsbehandeling OCW 2009 en diverse AO's bv. het AO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 2 juni 2008 Advies ‘Richtpunten bij onderwijsagenda's’ - 31332-4

Besluit: Agenderen voor begrotingsbehandeling OCW 2009 en diverse AO's bv. het AO leraren en lerarenopleidingen van 29 oktober a.s.

Nota Werken in het Onderwijs 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Nota Werken in het Onderwijs 2009 - 27923-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober a.s. van 14.00 -17.30 over de leraren en lerarenopleidingen

Werkprogramma 2009 Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Werkprogramma 2009 Onderwijsraad - 31700-VIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 - 31700-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 10 oktober a.s. te 11.00 uur
Noot: • De limiet inbreng feitelijke vragen, onderdeel cultuur is vastgesteld op vrijdag 3 oktober a.s. te 10.00 uur; • Wetgevingsoverleg, onderdeel Cultuur maandag 27 oktober a.s. van 13.00 - 18.00 uur; • Wetgevingsoverleg onderdeel Hoger onderwijs maandag 17 november a.s. van 10.15 -15.00 uur; • Wetgevingsoverleg onderdeel Media maandag 24 november a.s. van 13.00 - 17.00 uur • Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek woensdag 3 december a.s. van 14.00 - 17.00 uur • Eerste inventarisatie van onderwerpen voor het begrotingsonderzoek voorleggen aan het BOR met verzoek tot nadere uitwerking. In een volgende procedurevergadering zal op basis hiervan een beslissing worden genomen over de te behandelen onderwerpen en mogelijke rapporteurschap(pen).

Justitiële interventies naar aanleiding van schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 september 2008 Justitiële interventies naar aanleiding van schoolverzuim - 26695-56

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over integrale aanpak schoolverzuim

Onderwijsmeter 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2008 Onderwijsmeter 2008 - 31200-VIII-210

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2009, inbreng feitelijke vragen

Ontwerp Plan van scholen 2009-2010-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 september 2008 Ontwerp Plan van scholen 2009-2010-2011 - 31135-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van heden over het Ontwerp plan van scholen

Reactie op brief CBOO inzake het openbaar basisonderwijs in Limburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 september 2008 Reactie op brief CBOO inzake het openbaar basisonderwijs in Limburg - 2008Z02337

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het openbaar onderwijs

Reactie op verzoek cie inzake ontwikkelingen Huisvesting "De Passie" in Wierden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 september 2008 Reactie op verzoek cie inzake ontwikkelingen Huisvesting "De Passie" in Wierden - 31135-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van heden inzake het Plan van Scholen

Aanbieding OESO-rapport 'Education at a Glance 2008'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 september 2008 Aanbieding OESO-rapport 'Education at a Glance 2008' - 31200-VIII-208

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2009, inbreng feitelijke vragen

Voortgangsrapportage aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 september 2008 Voortgangsrapportage aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving - 30079-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het vmbo

Gelaatsbedekkende kleding op scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 september 2008 Gelaatsbedekkende kleding op scholen - 31200-VIII-209

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Brief aan minister sturen met de vraag waarom de argumenten voor een verbod op gelaatsbedekkende kleding wel voor de onderwijsinstellingen voor PO, VO en BVE gelden, maar niet voor het hoger onderwijs.

Stand van zaken beschikkingen eerste cohort tijdelijke subsidieregeling vmbo - mbo2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 september 2008 Stand van zaken beschikkingen eerste cohort tijdelijke subsidieregeling vmbo - mbo2 - 31289-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 2 oktober a.s. inzake het vmbo

Financiële gevolgen van Convenant Leerkracht van Nederland voor individuele leraren PO en VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 september 2008 Financiële gevolgen van Convenant Leerkracht van Nederland voor individuele leraren PO en VO - 27923-66

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober a.s. van 14.00 -17.30 over de leraren en lerarenopleidingen

Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 september 2008 Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs - 27923-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 29 oktober a.s. van 14.00 -17.30 over de leraren en lerarenopleidingen

Adviesaanvrage "Onderwijs en open leermiddelen" van de Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - extnaam te wp - Adviesaanvrage "Onderwijs en open leermiddelen" van de Onderwijsraad - 31200-VIII-207

Besluit: Kabinetsreactie wordt verzocht

Godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar - 1 juli 2008 Godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs - 31200-VIII-199

Besluit: Minister WWI verzoeken om de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen en de eventuele gevolgen hiervan voor het beleid, vóór de OCW-begrotingsbehandeling aan de Kamer te doen toekomen.

Notitie beleid en activiteiten Nederlandse Taalunie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, R. la Rocca - 17 september 2008 notitie beleid en activiteiten Nederlandse Taalunie - 2008Z02644

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Notitie opgesteld door de commissiestaf, naar aanleiding van het verzoek van het lid Bosma in de rondvraag van de procedurevergadering van do 4 sept. jl.

Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 - 31482-16

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 oktober a.s. te 10.00 uur
Noot: • Antwoorden regering uiterlijk donderdag 23 oktober a.s. ; • Wetgevingsoverleg maandag 27 oktober a.s. van 13.00 - 18.00.

Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 september 2008 Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs - 27017-44

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de voortgang van het homo-emancipatiebeleid (met potlood gepland op woensdagmiddag 12 november a.s). Nagaan wanneer de vóór de zomer toegezegde evaluatie van de AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling) en de EU-richtlijn te verwachten is.

Verzoek ao tussenschoolse opvang

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Koser Kaya F. - 17 september 2008 verzoek ao tussenschoolse opvang - 2008Z02653

Besluit: Een AO plannen van één uur, aansluitend aan het AO harmonistatie peuterspeelzalen en kinderopvang op 9 okt. a.s. in afwachting van de te ontvangen wetsevaluatie inzake tussenschoolse opvang, in de eerste week van oktober.