Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 december 2008

Gepubliceerd: 17 december 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A00179
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31e62443-7141-4452-a698-1901dfcc18e4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%2016%20december%202008%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 21501, 31802, 27099, 29544, 29427, 31371, 29544, 28294, 26448

Inhoud


Nadere informatie met betrekking tot de wachtgeldregeling voor de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - P. Ulenbelt (SP) - 16 december 2008 Nadere informatie met betrekking tot de wachtgeldregeling voor de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees - 2008Z09619

Besluit: Het lid Ulenbelt zal een aantal vragen aan de commissie voorleggen ten behoeve van een door de commissie op te stellen brief over de wachtgeldregeling voor de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees

Ontslag en benoeming Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 9 december 2008 Ontslag en benoeming Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 31700-XV-47

Besluit: Agenderen voor het planningsoverleg op 28 januari 2009 ter kennismaking met de nieuw benoemde staatssecretaris

Fiche: Richtlijn uitbreiding zwangerschapsverlof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008 Fiche: Richtlijn uitbreiding zwangerschapsverlof - 22112-749

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg op 21 januari 2009

Fiche: Mededeling actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008 Fiche: Mededeling actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten - 22112-748

Besluit: Betrokken bij Europa-overleg op 11 december 2008

Fiche: Richtlijn gelijke behandeling zelfstandig werkzame mannen en vrouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008 Fiche: Richtlijn gelijke behandeling zelfstandig werkzame mannen en vrouwen - 22112-745

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg op 21 januari 2009

Verslag Raad WSBVC 2 oktober 2008/Geannoteerde agenda Raad WSBVC 17 december 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2008 Verslag Raad WSBVC 2 oktober 2008/Geannoteerde agenda Raad WSBVC 17 december 2008 - 21501-31-159

Besluit: Betrokken bij het Europa-overleg op 11 december 2008
Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief verzoeken om de stukken (brieven en fiches) die betrekking hebben op het Europa-overleg tijdig aan de Kamer toe te zenden

Kerncijfers WWB december 2008 en onderhoudstraject verdeelmodellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008 Kerncijfers WWB december 2008 en onderhoudstraject verdeelmodellen - 2008Z09304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 21 januari 2009

Digitaal Klantdossier en eenmalige gegevensuitvraag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008 Digitaal Klantdossier en eenmalige gegevensuitvraag - 2008Z09330

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 5 februari 2009

Verzamelbrief van december 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 12 december 2008 Verzamelbrief van december 2008 - 2008Z09336

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 21 januari 2009

Voortgang van het banenoffensief voor vluchtelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 11 december 2008 Voortgang van het banenoffensief voor vluchtelingen - 2008Z09180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 21 januari 2008

Brief over ANW naar aanleiding van het verzoek door uw Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 3 december 2008 Brief over ANW naar aanleiding van het verzoek door uw Kamer - 31802-4

Besluit: Betrokken bij het interpellatiedebat over de ANW op 4 december 2008

Negende voortgangsrapportage gelijke beloning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 1 december 2008 Negende voortgangsrapportage gelijke beloning - 27099-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 18 december 2008

Verbeterde informatievoorziening Regeling DAH

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 1 december 2008 Verbeterde informatievoorziening Regeling DAH - 29544-180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 18 december 2008

Jaarplannen 2009 SUWI-organisaties

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 december 2008 Jaarplannen 2009 SUWI-organisaties - 2008Z09331

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 5 februari 2009

SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 12 december 2008 SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007 - 2008Z09338

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoorden vragen 2e suppletore begroting van SZW

Zaak: Brief regering - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wit de J.M.A.M. - 11 december 2008 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-XV-4

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de najaarsnota op 17 december 2008

Reactie op verzoek Fritsma over de opvang van de voorspelde toestroom van Polen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2008 Reactie op verzoek Fritsma over de opvang van de voorspelde toestroom van Polen - 2008Z09091

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg op 11 december 2008 over vrij verkeer van werknemers uit Roemenie en Bulgarije

Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 december 2008 Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche - 2008Z09022

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg op 11 december 2008 over vrij verkeer van werknemers uit Roemenie en Bulgarije

ILO Verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 december 2008 ILO Verdragen - 29427-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Regeling werktijdverkorting (WTV)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2008 Regeling werktijdverkorting (WTV) - 31371-76

Besluit: betrokken bij plenair debat over de gevolgen van de kredietcrisis op 10 december 2008
Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rappeleren met betrekking tot zijn toezegging over de wekelijkse rapportage over de stand van zaken van de regeling. Daarnaast de minister informeren dat de commissie deze rapportages tevens in de weken van het kerstreces wenst te ontvangen

Planningsoverleg SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2008 Planningsoverleg 10 december 2008 - 31700-XV-46

Besluit: Agenderen voor het planningsoverleg op 28 januari 2008

Plannen G-4 voor jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2008 Plannen G-4 voor jongeren - 29544-182

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel investeren in jongeren (31 775)

Reactie op vragen n.a.v. mediaberichten over Optas

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2008 Reactie op vragen n.a.v. mediaberichten over Optas - 28294-34

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 3 december 2008

Automatisering Wia

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2008 Automatisering Wia - 26448-389

Besluit: Aanhouden tot de eindrapportage van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en het oordeel van de minister van SZW over de eindrapportages van de UWV en IWI is ontvangen.

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 december 2008 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) - 31811

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 januari 2009 te 14.00 uur

Voorstel van wet van de leden Sap en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

Zaak: Initiatiefwetgeving - functie - 3 december 2008 Voorstel van wet van de leden Sap en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof) - 31800

Besluit: Ter informatie.
Noot: Na ommekomst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal het wetsvoorstel ter verdere behandeling in handen van de commissie worden gesteld