Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 oktober 2008

Gepubliceerd: 22 oktober 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A00174
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=576ad80e-c1e2-4f65-8002-73c700d71d0b&title=Besluitenlijst%20commissie%20SZW%2021-10-2008%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26448, 30545, 30413, 29407, 31706, 29544, 30413, 31311, 31706, 31706, 29544

Inhoud


Uitnodiging werkbezoekaan Locaties voor Werk en Inkomen (LWI's) in Delft en Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 16 oktober 2008 Uitnodiging werkbezoekaan Locaties voor Werk en Inkomen (LWI's) in Delft en Rotterdam - 2008Z04470

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

EU-stafnotitie ontwerprichtlijn zwangere werkneemsters

Zaak: Overig - griffier, D.F. Huisinga - 17 oktober 2008 EU-stafnotitie ontwerprichtlijn zwangere werkneemsters - 2008Z04559

Besluit: N.a.v. de bespreking in de procedurevergadering stelt de staf voor de eerstvolgende procedurevergadering een concept antwoordbrief aan de TCGS op.

Sluiting vestigingen UWV/CWI

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 17 oktober 2008 Sluiting vestigingen UWV/CWI - 26448-384

Besluit: Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel WERKbedrijf (31 514)
Besluit: De regering wordt verzocht een reactie te geven op de ontvangen brieven omtrent de overgang van pensioenfonds bij de fusie van UWV en CWI

Uitvoering motie Karabulut c.s. (30545, nr. 60)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 9 oktober 2008 Uitvoering motie Karabulut c.s. (30545, nr. 60) - 30545-63

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over WWB-onderwerpen
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de resultaten van het onderzoek van de IWI voor de begrotingsbehandeling SZW toe te zenden

Uitvoering amendement Tang/Spekman (31 474 XV, nr. 10)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 9 oktober 2008 Uitvoering amendement Tang/Spekman (31 474 XV, nr. 10) - 31700-XV-10

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoedebeleid en schuldenproblematiek op 11 november 2008

Verzamelbrief gemeenten van september-oktober 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 8 oktober 2008 Verzamelbrief gemeenten van september-oktober 2008 - 2008Z04053

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over WWB-onderwerpen

Alternatieven voor het indexatielabel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 oktober 2008 Alternatieven voor het indexatielabel - 30413-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 3 december 2008

Arbeidsparticipatie en uitkeringsafhankelijkheid Oost-Europeanen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 oktober 2008 Arbeidsparticipatie en uitkeringsafhankelijkheid Oost-Europeanen - 29407-96

Besluit: Betrekken bij de behandeling van nog te ontvangen voorstellen omtrent al dan niet verlengen overgangstermijn Roemenië en Bulgarije
Besluit: Ambtelijk informeren over tijdstip van toezending door de regering van de voorstellen omtrent vrij verkeer van werknemers uit Roemenië en Bulgarije

Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 oktober 2008 Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 31706-10

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 over de resultaten van het Najaarsoverleg en Koopkracht
Gerelateerde kamerstukken: 31706-10

Reactie op verzoek Ulenbelt m.b.t. uitleg over het ontslagrecht

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 oktober 2008 Reactie op verzoek Ulenbelt m.b.t. uitleg over het ontslagrecht - 29544-176

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht

Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 oktober 2008 Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl - 31700-XV-5

Besluit: Betrokken bij plenair debat over resultaten najaarsoverleg en koopkracht

Jaarrekeningregels pensioen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 oktober 2008 Jaarrekeningregels pensioen - 30413-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 3 december 2008 over pensioen-onderwerpen

Pensioenopbouw door zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 oktober 2008 Pensioenopbouw door zelfstandigen - 31311-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 3 december 2008 over pensioen-onderwerpen

Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 oktober 2008 Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - 31706-7

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht
Noot: • zie ook punt
Gerelateerde kamerstukken: 31706-7

Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 september 2008 Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag - 31706-8

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht
Besluit: De regering verzoeken de Kamer voor de begrotingsbehandeling SZW per brief te informeren over de gevolgen van de financiele crisis voor de koopkracht. Daarbij wordt verzocht in het bijzonder aandacht te besteden aan de positie van gepensioneerden
Gerelateerde kamerstukken: 31706-8

Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie - 29544-175

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW

Aanvulling toelichting inzake Najaarsoverleg 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 september 2008 Aanvulling toelichting inzake Najaarsoverleg 2008 - 31200-XV-93

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht

Reactie op verzoek Ulenbelt inzake toelichting inzake Najaarsoverleg 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 september 2008 Reactie op verzoek Ulenbelt inzake toelichting inzake Najaarsoverleg 2008 - 31200-XV-92

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 9 oktober 2008 inzake resultaten Najaarsoverleg en Koopkracht
Noot: Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder - 31707

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces

Zaak: Brief Kamer - minister-president, Balkenende J.P. - 14 oktober 2008 Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer - 2008Z04396

Besluit: Ter informatie.
Noot: Zie bijlage I

Zaak: Brief Kamer - minister-president, Balkenende J.P. - 14 oktober 2008 Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer en Eerste Kamer - 2008Z04397

Besluit: Ter informatie.

Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 22 augustus 2008 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand - 31559

Besluit: Ter informatie.
Noot: De nota van wijziging regelt het herstel van onderdeel E van wetsvoorstel 31 441(wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) in verband met de decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen)

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 24 juni 2008 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering - 31514

Besluit: Reeds door middel van een schriftelijke procedure aangemeld voor plenaire behandeling

Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 29 augustus 2008 Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) - 31567

Besluit: Reeds door middel van een schriftelijke procedure aangemeld voor plenaire behandeling
Besluit: De regering wordt verzocht zo spoedig mogelijk informatie te verschaffen omtrent de voortgang rond de besluitvorming over de bestuurlijke afspraken op het terrein van educatie