Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2008

Gepubliceerd: 8 oktober 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2008A00173
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c4d0a2bc-e73f-42db-8085-04de7346cb77&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%20van%207%20oktober%202008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30545, 31597, 31598, 29461, 22112, 30545, 31226, 31706, 31706, 26448, 26485, 29544, 31718

Inhoud


Motie- Karabulut c.s. over compensatie van alleenstaande ouders met inwonende studerende kinderen boven de achttien jaar

Zaak: Motie - Tweede Kamerlid, Karabulut S. - 24 september 2008 Motie- Karabulut c.s. over compensatie van alleenstaande ouders met inwonende studerende kinderen boven de achttien jaar - 30545-60

Besluit: De regering verzoeken nader in te gaan op de voorgenomen uitvoering van de motie

Werkprogramma 2009 – 2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. - 12 september 2008 Werkprogramma 2009-2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven - 31597-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Evaluatie verantwoordingsstukken 2007

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. - 12 september 2008 Evaluatie verantwoordingsstukken 2007 - 31598-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Handhaving afspraken over educatie inburgeraars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 juli 2008 handhaving afspraken over educatie inburgeraars - 29461-48

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Participatiebudget (31 567)

Beschikking inzake verdrag arbeid in de visserij van de IAO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 september 2008 Beschikking inzake verdrag arbeid in de visserij van de IAO - 22112-704

Besluit: Agenderen voor Europa-overleg op 10 december 2008

Nadere informatie inzake wetsvoorstel participatiebudget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 25 september 2008

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel participatiebudget (kamerstuk 31567)

Reactie op vragen Karabulut tijdens AO 11 sept. inzake Contracten UWV met Fourstar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 24 september 2008 Reactie op vragen Karabulut tijdens AO 11 sept. inzake Contracten UWV met Fourstar - 30545-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 20 november 2008

Oordeel CGB over doorberekenen uitvoeringkosten aan deelnemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 oktober 2008 Oordeel CGB over doorberekenen uitvoeringkosten aan deelnemers - 31226-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 3 december 2008

Koopkracht Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 oktober 2008 Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten - 31706-7

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 september 2008 Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag - 31706-8

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tussenrapportage Resultaten onderzoek Wia-systeem

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 september 2008 Tussenrapportage Resultaten onderzoek Wia-systeem - 26448-383

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Walvis/SUB op 19 november 2008
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 oktober te 14.00 uur.

Toezegging over beleggingen van pensioenfondsen in private equity

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 september 2008 Toezegging over beleggingen van pensioenfondsen in private equity - 26485-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioen-onderwerpen op 3 december 2008

Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 september 2008 Plan van aanpak vervolg advies Commissie Arbeidsparticipatie - 29544-175

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; uitkomsten Najaarsoverleg afwachten

Aanvulling toelichting inzake Najaarsoverleg 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 september 2008 Aanvulling toelichting inzake Najaarsoverleg 2008 - 31200-XV-93

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; uitkomsten Najaarsoverleg afwachten

Reactie op verzoek Ulenbelt inzake toelichting inzake Najaarsoverleg 2008

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 september 2008 Reactie op verzoek Ulenbelt inzake toelichting inzake Najaarsoverleg 2008 - 31200-XV-92

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; uitkomsten Najaarsoverleg afwachten

Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. -

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Nota naar aanleiding van het Verslag ontvangen op 6 oktober 2008

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 september 2008 Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimuleringarbeidsparticipatie) - 31577

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Nota naar aanleiding van het Verslag ontvangen op 6 oktober 2008

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb - 27 juni 2008 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) - 31519

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Nota naar aanleiding van het Verslag ontvangen op 3 oktober 2008

Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 22 augustus 2008 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand - 31559

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk

Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner - 27 juni 2008 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten - 31520

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk
Noot: Nota naar leiding van het Verslag ontvangen op 2 oktober 2008

Verdrag inzake de herziening Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 28 augustus 2008 Verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien), 1952; Genève, 15 juni 2000 - 31725-(R1867)

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een verdrag ter stilzwijgende goedkeuring

Verdrag Japan inzake sociale zekerheid

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 19 september 2008 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid; ’s-Gravenhage, 21 februari 2008 - 31718-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 september 2008 Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken - 31713

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober te 14.00 uur
Noot: Beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 april 2009