Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 oktober 2008

Gepubliceerd: 23 oktober 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A00135
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82e57928-0690-4d6c-bf5b-7b9ced911de4&title=Besluitenlijst%20VWS%20d.d.%2022%20oktober%202008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22894, 29517, 29538, 29282, 30597, 30234, 30597, 27295, 29835, 29689, 31706, 22894, 30168, 23235, 27428, 31729


Rondvraag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 22 oktober 2008 medische opvang asielzoekers - 2008Z04805

Besluit: er zal wederom worden gerappelleerd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 22 oktober 2008 Hoorzitting vaccinatie baarmoederhalskanker - 2008Z04804

Besluit: aanhouden in afwachting van bij de Regeling gevraagde brief

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A. Miltenburg van (VVD) - 22 oktober 2008 Bijzondere procedure ADHD deskundigen - 2008Z04803

Besluit: in het kader van de bijzondere procedure zal mevr. Van Miltenburg de ADHD-deskundige ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A. Miltenburg van (VVD) - 22 oktober 2008 algemeen overleg hulpmiddelenbeleid - 2008Z04802

Besluit: het algemeen overleg, vastgesteld op 29 oktober, wordt tot nader order uitgesteld

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M. Agema (PVV) - 16 oktober 2008 LPZ-meeting 2008 - 2008Z04522

Besluit: aanhouden in afwachting van antwoorden op feitelijke vragen 167-169 over de VWS-begroting

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 oktober 2008 Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker - 22894-191

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Territoriale congruentie GGD'en aan de Veiligheidsregio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 oktober 2008 Territoriale congruentie GGD'en aan de Veiligheidsregio's - 29517-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Eerste SCP tussenrapportage evaluatie Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 13 oktober 2008 Eerste SCP tussenrapportage evaluatie Wmo - 29538-89

Besluit: Agenderen voor komend algemeen overleg Wmo

Reactie rapport "Het grote gevaar van de zorg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 13 oktober 2008 Reactie rapport "Het grote gevaar van de zorg" - 29282-73

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Invoering vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 oktober 2008 Invoering vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ - 30597-32

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Procedurele voortgang bodemprocedure NVZ-Staat der Nederlanden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 oktober 2008

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 oktober 2008 Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs - 30234-21

Besluit: betrekken bij wetgevingsoverleg Sportbeleid op 27 oktober a.s.

Monitor Extramurale Zorg NZa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 7 oktober 2008 Monitor Extramurale Zorg NZa - 30597-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Modernisering AWBZ

Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 oktober 2008 Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen - 27295-101

Besluit: betrekken bij spoeddebat

Aanbieding onderzoeksrapport "Ambulance A1 spoed-ritten: wat is de relatie tussen responstijden en gezondheidswinst?”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 6 oktober 2008 Aanbieding onderzoeksrapport "Ambulance A1 spoed-ritten: wat is de relatie tussen responstijden en gezondheidswinst?” - 29835-54

Besluit: t.z.t. betrekken bij algemeen overleg ambulancezorg

Kabinetsreactie onderzoek CAK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 oktober 2008 Kabinetsreactie onderzoek CAK - 29689-224

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 november te 14.00 uur

Ketenuitvoerbaarheidstoets Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 3 oktober 2008 Ketenuitvoerbaarheidstoets Wtcg - 31706-9

Besluit: betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wtcg
Gerelateerde kamerstukken: 31706-9

Stappenplan rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 oktober 2008 Stappenplan rookvrije horeca - 22894-186

Besluit: betrokken bij debat
Besluit: de minister zal worden verzocht de Kamer voor de eerstvolgende procedurevergadering in te lichten over de inkomstenderving van de kleine horeca-ondernemer a.g.v. de invoering van het rookverbod en tevens de vragen van de VVD-fractie terzake te beantwoorden

Verbod dierproeven cosmetica

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 oktober 2008 Verbod dierproeven cosmetica - 30168-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (toezegging a.o. 24 september jl.)

NMa besluiten thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 2 oktober 2008 NMa besluiten thuiszorg - 23235-82

Besluit: betrokken bij algemeen overleg

Jaarverslag 2007 van de Commissie Biotechnologie bij Dieren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 september 2008 Jaarverslag 2007 van de Commissie Biotechnologie bij Dieren - 27428-113

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Prioriteiten van het Franse voorzitterschap op het terrein van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 oktober 2008 Prioriteiten van het Franse voorzitterschap op het terrein van VWS - 2008Z03889

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

ARK achtergrondstudie 'Goed bestuur in overleg'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 30 september 2008 Rapport "Goed bestuur in overleg. De praktijk van onderwijsinstellingen, woning-corporaties, zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden" - 31729-1

Besluit: Aanhouden tot na de begrotingsbehandeling