Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 december 2008

Gepubliceerd: 19 december 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A00105
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8efc54e7-392a-43a9-8d4a-b23fed6e0076&title=Besluitenlijst%20OCW-p.v.%2018-12-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 27451, 27923, 31568, 31325, 31135, 31289, 31325, 30599, 31567, 24724, 28330, 30420, 30420

Inhoud


Bij mededelingen: Rondetafelgesprek inzake Kinderopvang

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - E.C.E. de Kler () - 19 december 2008 Vaststelling van deelnemerslijst Rondetafelgesprek Kinderopvang en afbakening onderwerpen gesprek vindt plaats in volgende procedurevergadering - 2008Z10043

Besluit: Tijdens p.v. 15-1-2009 wordt deelnemerslijst vastgesteld en gespreksonderwerp afgebakend.

Bij mededelingen: Nederlandse parlementaire vertegenwoording voor Unesco

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - E.C.E. de Kler () - 18 december 2008 Nederlandse parlementaire vertegenwoordiging Unesco - 2008Z09957

Besluit: Unesco informeren dat het lid Leerdam wordt voorgedragen namens het Nederlandse parlement

Bij mededelingen: Verzoek lid Langkamp over reactie op rapport Unicef inzake kinderopvang in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M.C. Langkamp (SP) - 18 december 2008 Verzoek van het lid Langkamp om reactie van staatssecretaris Dijksma en minister Rouvoet op rapport Unicef inzake kinderopvang in Nederland - 2008Z09889

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om reactie op Unicef-rapport

Bij mededelingen: Verzoek overzicht wetsvoorstellen vóór zomerreces

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 18 december 2008 Overzicht OCW-wetsvoorstellen voor zomerreces 2009 - 2008Z09944

Besluit: Verzoek overbrengen aan bewindspersonen

Antwoorden vragen, gesteld tijdens de behandeling in de eerste termijn van de begroting OCW (31 700 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2008 Antwoorden vragen, gesteld tijdens de behandeling in de eerste termijn van de begroting OCW (31 700 VIII) - 2008Z09139

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Afschrift reactie op brief Stichting van de Arbeid i.v.m. knelpunten bij het gebruik van stagecontracten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2008 Afschrift reactie op brief Stichting van de Arbeid i.v.m. knelpunten bij het gebruik van stagecontracten - 2008Z09095

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitv motie Pechtold over de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden (31200 VIII nr. 107)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2008 Uitv motie Pechtold over de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden (31200 VIII nr. 107) - 31700-VIII-115

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toekomstige positie onderwijsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008 Toekomstige positie onderwijsrecht - 31700-VIII-116

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Het Ervaringscertificaat in uitvoering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2008

Besluit: Agenderen voor dossier Leven lang leren

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Camp van de W.G.J.M. - 11 december 2008 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-VIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 november 2008 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-VIII

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek om uitleg over de toekenningsbrief tegemoetkoming schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2008 Reactie op verzoek om uitleg over de toekenningsbrief tegemoetkoming schoolboeken - 31289-47

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek Van der Ham inzake uitv motie over internationalisering Nederlandse middelbaar en beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008 Reactie op verzoek Van der Ham inzake uitv motie over internationalisering Nederlandse middelbaar en beroepsonderwijs - 27451-98

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008 Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs - 31700-VIII-81

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken lerarenregister

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 december 2008 Stand van zaken lerarenregister - 27923-70

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009

Inspectierapport BES- eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 december 2008 Inspectierapport BES- eilanden - 31568-6

Besluit: Agenderen voor gesprek met onderwijsinspecteurs over het inspectierapport ‘Het onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstuk 31 568, nr. 6)
Besluit: Vervolgens vertegenwoordigers van eilandbestuurders en scholen verzoeken om de Kamer te informeren over hun visie op het inspectierapport inzake het onderwijs in de BES-eilanden en het verloop van het verbeterplan dat n.a.v. daarvan is opgesteld (31 568, nr. 6)

Reisvoorziening voor minderjarige bol-deelnemers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Reisvoorziening voor minderjarige bol-deelnemers - 31325-30

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Onderwijsraadadvies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Aanbieding Onderwijsraadadvies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs - 31135-17

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de brief van de minister over de menselijke maat

Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs - 31289-46

Besluit: Staatssecretaris Dijksma wordt verzocht om, in aanvulling op op de uitwerking van de motie-van Dijk (31 200VIII, nr. 91) voor het voortgezet onderwijs zoals verwoord in brief van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van 4 december jl., de Kamer vóór 15 februari 2009 ook schriftelijk te informeren over de uitwerking van de motie voor het primair onderwijs.
Besluit: Eerste inventarisatie wordt gemaakt van onderwerpen en onderzoeksvragen voor een uitgebreidere staf/BOR-notitie over de bekostigingssystematiek, mede in relatie tot demografische ontwikkelingen (krimp), menselijke maat, en ongunstige bekostigingsprikkels.

Schoolkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Schoolkosten - 31325-29

Besluit: Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart attenderen op haar toezegging om kenbaar te maken hoe wordt omgegaan met knelpunten inzake onregelmatigheden met de ouderbijdragen op scholen, zoals vermeld op het overzicht dat het lid

Enquêterecht in bve-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Enquêterecht in bve-sector - 30599-22

Besluit: Agenderen voor dossier goed bestuur

Uitvoering motie Spies en Spekman over € 50 mln. uit het educatiebudget voor taal en rekenen in het mbo (31567, nr. 20)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 december 2008 Uitvoering motie Spies en Spekman over € 50 mln. uit het educatiebudget voor taal en rekenen in het mbo (31567, nr. 20) - 31567-25

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2009.
Noot: Tijdens de begrotingsbehandeling is een brief toegezegd waarin wordt gerapporteerd over de beschikbare middelen voor de uitvoering van de motie Spies/Spekman voor de impuls taal en rekenen in het mbo
Gerelateerde kamerstukken: 31567-25

Midterm Review: het Beste Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

Besluit: Aangekondigde adviesaanvraag aan Onderwijsraad inzake mogelijkheden voor uitstel van school- en studiekeuze voor bepaalde groepen leerlingen afwachten (toegezegd tijdens OCW-begrotingsbehandeling 2009)

Toezeggingen over voorlichting, lenen en doorlenen (studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba) AO 8 oktober 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Toezeggingen over voorlichting, lenen en doorlenen (studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba) AO 8 oktober 2008 - 24724-84

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 8 december jl. over de onderwijsbegroting, onderdeel hoger onderwijs

Amendement (Voorjaarsnota) € 50 miljoen voor restauraties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 december 2008 Amendement (Voorjaarsnota) € 50 miljoen voor restauraties - 31700-VIII-118

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bibliotheekvernieuwing 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008 Bibliotheekvernieuwing 2009-2012 - 28330-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 12 februari 2009, van 16.00-17.30 uur

Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2008 Wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep - 31804

Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de Nederlandse Staatscourant (commentaar leveren uiterlijk 12 januari 2009)
Besluit: Technische briefing organiseren in de week van 12 januari 2009.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 28 januari te 12.00 uur
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport wordt nagezonden

Advies van de Raad voor cultuur inzake de ontwerp-Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 december 2008 Advies van de Raad voor cultuur inzake de ontwerp-Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 - 31700-VIII-77

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2009 en vervalt uiterlijk met ingang van 1 januari 2013. Ambtelijk wordt nagegaan wat de stand van zaken is betreffende de Modernisering van de Monumentenwet (o.a. tijdpad).

Vijfde rapportage VN-Vrouwenverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008 Vijfde rapportage VN-Vrouwenverdrag - 30420-130

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 17 december jl. over het emancipatiebeleid

Reactie op Monitor Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008 Reactie op Monitor Netwerk VN-Vrouwenverdrag - 30420-129

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 17 december jl. over het emancipatiebeleid.