Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 oktober 2008

Gepubliceerd: 30 oktober 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A00093
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c0e72d23-4182-4050-88e4-7d691adbbf8d&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2030-10-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 31289, 30079, 31526, 31288, 30111, 26695, 31597, 31288, 30853, 31325, 24724, 31737, 30183, 31482, 28330, 31356, 21501, 30420, 31322, 31322

Inhoud


Mededeling inzake strategie voor marien en maritiem onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 oktober 2008 Mededeling inzake strategie voor marien en maritiem onderzoek - 22112-714

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en agenderen voor AO Raad voor Concurrentievermogen van 27 november a.s.

Mededeling mandaat evaluatie Europese Onderzoeksraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 oktober 2008 Mededeling mandaat evaluatie Europese Onderzoeksraad - 22112-710

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en te agenderen voor het AO Raad v Concurrentievermogen van 27 november a.s.

Mededeling inzake bevordering mobiliteit van jonge vrijwilligers in Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 september 2008 Mededeling inzake bevordering mobiliteit van jonge vrijwilligers in Europa - 22112-703

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg en tevens staatssecrataris VWS uitnodigen
Noot: De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft op 8 oktober jl. besloten het voortouw bij de behandeling van het fiche bij de commissie OCW te leggen en deze commissie te verzoeken het fiche te agenderen voor het AO OJC-raad van 18 november a.s. en de staatssecretaris VWS, als coördinerend bewindspersoon voor het vrijwilligersbeleid, voor dit AO uit te nodigen. Het fiche is pas na 12 weken verschenen!

Examinering voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 oktober 2008 Examinering voortgezet onderwijs - 31289-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Examinering voortgezet onderwijs, bij voorkeur na het kerstreces.
Noot: Het bij de agenda gevoegde dossieroverzicht wordt aan de agenda toegevoegd.

Nota van wijziging bij OCW-begroting 2009

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. -

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Bericht inzake onderzoek Thuisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 oktober 2008 Bericht inzake onderzoek Thuisonderwijs - 2008Z05014

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Publicatie Adviesgroep vmbo (antw vr Depla)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 oktober 2008 Publicatie Adviesgroep vmbo (antw vr Depla) - 30079-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Regels omtrent aantal SBU-uren om een PABO-opleiding te mogen volgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 oktober 2008 Regels omtrent aantal SBU-uren om een PABO-opleiding te mogen volgen - 2008Z04727

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift brief aan commissie Fernhout inzake de Sanctieregeling Iran

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 22 oktober 2008 Afschrift brief aan commissie Fernhout inzake de Sanctieregeling Iran - 2008Z04876

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 8 december a.s. over de OCW-begroting 2009, onderdeel Hoger onderwijs

Het huidige schrijfonderwijs op de basisschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 oktober 2008 Het huidige schrijfonderwijs op de basisschool - 2008Z04713

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 13 november a.s. inzake kwaliteit primair onderwijs
Noot: De petitieaanbieding inzake schrijfonderwijs wordt gepland op de dinsdag voorafgaand aan het AO.

Voorhang wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 oktober 2008 Voorhang wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 - 31747

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Besloten is om het besluit nog even goed te bestuderen. Zonder tegenbericht wordt het voor kennisgeving aangenomen.

Feitelijke stand van zaken rond positie Iraanse studenten in hoger onderwijs in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2008 Feitelijke stand van zaken rond positie Iraanse studenten in hoger onderwijs in Nederland - 31700-VIII-10

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 8 december a.s. over de OCW-begroting 2009, onderdeel Hoger onderwijs

Kleine scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 oktober 2008 Kleine scholen - 31526-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg op maandag 17 november 2008 van 11.00-13.30 uur (onder voorbehoud)
Noot: In dit notaoverleg wordt overleg gevoerd met de initiatiefnemer. Vervolgens zal een nota-overleg met de bewindspersoon over de beleidsreactie worden gepland.

Advies van de Commissie Kwaliteit en Bekostiging hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2008 Advies van de Commissie Kwaliteit en Bekostiging hoger onderwijs - 31288-41

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 8 december a.s. over de OCW-begroting 2009, onderdeel Hoger onderwijs
Besluit: Minister verzoeken om ruim voorschoots voor het wetgevingsoverleg de beleidsreactie aan de Kamer te doen toekomen

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer

Zaak: Brief Kamer - minister-president, Balkenende J.P. - 14 oktober 2008 Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer - 2008Z04396

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het overzicht is bijgevoegd.

Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 oktober 2008 Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling - 31700-VIII-9

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om te reageren op het overzicht van de Kamer van de nog verwachte beleidsstukken tot aan het kerstreces
Noot: De leden hebben in de procedurevergadering hun zware teleurstelling uitgesproken over het (te) laat sturen van beleidsstukken aan de Kamer waardoor een goede voorbereiding van hun inbreng wordt bemoeilijkt i.v.m. de krappe tijd om overleg te voeren met het veld en in hun fracties. Op basis van bovengenoemde brief is dan ook besloten het reeds op 17 november a.s. Wetgevingsoverleg over het onderdeel hoger onderwijs van de begroting OCW 2009 ter verplaatsen. Dit betreft ook het AO over passend onderwijs wat reeds op 4 december a.s. was gepland en verschoven gaat worden tot de eerste week na het kerstreces. Tevens wordt verzocht om het Plan van de menselijke maat vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen, evenals een brief over de 'potjescultuur' vóór het AO Kwaliteit primair onderwijs. Tenslotte is nadrukkelijk gevraagd om de beleidsreactie op het advies van de Commissie Kwaliteit en bekostiging hoger onderwijs op tijd te mogen ontvangen voor het wetgevingsoverleg hoger onderwijs.

Afschrift van antwoord op burgerbrief over de klachtenregeling in het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 13 oktober 2008 Afschrift van antwoord op burgerbrief over de klachtenregeling in het primair en voortgezet onderwijs - 2008Z04314

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Gelaatsbedekkende kleding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 oktober 2008 Gelaatsbedekkende kleding - 31700-VIII-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg gelaatsbedekkende kleding en een datum plannen voor een AO met de minister van OCW
Noot: Eerste aanleiding voor het AO vormt de uitspraak in de brief dat de beleidsvoornemens voor gelaatsbedekkende kleding niet voor het hoger onderwijs (hoeven te) gelden.

Reactie Aob-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 oktober 2008 Reactie Aob-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs - 30111-32

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel hoger onderwijs van OCW-begroting 2009, op 8 december a.s.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over topinkomens dat de cie BZK organiseert op 26 nov. a.s.

Engelse les voor kleuters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 13 oktober 2008 Engelse les voor kleuters - 2008Z04220

Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Vreemde talen in het onderwijs'

Bestuurlijke afspraken met Rotterdam over aanpak (dreigende) uitval van jongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 oktober 2008 Bestuurlijke afspraken met Rotterdam over aanpak (dreigende) uitval van jongeren - 26695-58

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling
Besluit: Betrekken bij dossier Schooluitval

werkprogramma 2009-2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. - 12 september 2008 Werkprogramma 2009-2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven - 31597-1

Besluit: De commissie OCW heeft verder geen commentaar

Stand van zaken toezeggingen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 oktober 2008 Stand van zaken toezeggingen hoger onderwijs - 31288-40

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over hoger onderwijs, dat wordt verplaatst naar 8 december a.s.

Reactie brief commissie OCW inzake ESF

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 8 oktober 2008 Reactie brief commissie OCW inzake ESF - 2008Z04082

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen (betrekken bij het AO van 12 november 2008 inzake de ESF en verzoeken de commissie OCW hiervoor uit te nodigen)

Onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2008 Onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs - 30853-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Goed bestuur (nog niet gepland)
Besluit: Agenderen voor begrotingsonderzoek op 3 december a.s.
Noot: Ter attendering: bij het begrotingsonderzoek d.d. 3 december a.s. staat o.a. het onderwerp vermindering administratieve lastendruk centraal.

Concept-Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2008 Concept-Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs - 31700-VIII-7

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 8 oktober jl. over het concept werkplan

Huidige overeenkomsten schoolboekenovereenkomsten schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 oktober 2008 Huidige overeenkomsten schoolboekenovereenkomsten schoolboeken - 31325-21

Besluit: Betrokken bij het spoeddebat van 7 oktober jl. over schoolboeken

Studiefinanciering minderjarigen in het hoger onderwijs vanaf september

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 oktober 2008 Studiefinanciering minderjarigen in het hoger onderwijs vanaf september - 24724-81

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel hoger onderwijs van OCW-begroting 2009 (op 8 december a.s.)

Voorhang regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding basisonderwijs, (v)so en samenwerkingsverband 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 oktober 2008 Voorhang regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding basisonderwijs, (v)so en samenwerkingsverband 2009 - 31737-1

Besluit: Aanhouden tot maandag 3 november 2008, 12.00 uur. Zonder nadere reacties wordt het besluit voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op advies OR "De verbindende schoolcultuur" en rapport SCO-Kohnstamm “Een kwestie van perspectief”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 oktober 2008 Reactie op advies OR "De verbindende schoolcultuur" en rapport SCO-Kohnstamm “Een kwestie van perspectief” - 30183-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Lijst van vragen en antwoorden OCW-begroting 2009, onderdeel Cultuur

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 - 31700-VIII

Besluit: Betrokken bij OCW-begroting 2009, onderdeel Cultuur

Lijst van vragen en antwoorden inzake Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2008 Subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 - 31482-16

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg, onderdeel Cultuur van de OCW-begroting 2009 d.d. 27 oktober jl.

Reactie op open brief inzake de bestemming van de opbrengst veiling BKR-kunstwerken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 oktober 2008 Reactie op open brief inzake de bestemming van de opbrengst veiling BKR-kunstwerken - 2008Z04938

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 27 oktober jl. inzake OCW-begroting 2009, onderdeel cultuur

Bibliotheekvernieuwing 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 oktober 2008 Bibliotheekvernieuwing 2009-2012 - 28330-30

Besluit: Agenderen voor kort algemeen overleg vóór het kerstreces

Uitvoering motie Odyssee

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 oktober 2008 Uitvoering motie Odyssee - 2008Z04776

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 27 oktober jl. over de OCW-begroting 2009, onderdeel Cultuur

De peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 2 juli 2008

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 24 november a.s. inzake de OCW-begroting 2009, onderdeel Media
Noot: Het betreft hier het verslag van een schriftelijk overleg

Internationale excellentie cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 oktober 2008 Internationale excellentie cultuur - 31700-VIII-17

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg bij Cultuurdeel van OCW-Begroting van 27 okt. jl.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 13 nov. a.s.
Noot: Griffier gaat na waar het voortouw inzake internationaal cultuurbeleid ligt (BuZa-OCW). AO Internationaal cultuurbeleid vindt plaats op 19 nov. a.s.

Nakomen toezegging in kamerdebat van 25 juni j.l. over informatie over visie 39f-oproepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 oktober 2008 Nakomen toezegging in kamerdebat van 25 juni j.l. over informatie over visie 39f-oproepen - 31356-44

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Herziening Mededeling van de EC betreffende staatssteun publieke omroep (Omroepmededeling)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 oktober 2008 Herziening Mededeling van de EC betreffende staatssteun publieke omroep (Omroepmededeling) - 21501-34-106

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 18 november a.s. inzake de OJC-Raad
Noot: Dit document staat niet op de agenda van de OJC-Raad, maar zou in het AO aan de orde kunnen komen.

Satellietontvangst van de Nederlandse landelijke publieke omroep in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 oktober 2008 Satellietontvangst van de Nederlandse landelijke publieke omroep in het buitenland - 2008Z04223

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 24 november a.s. inzake OCW-begroting 2009, onderdeel Media

Afschrift correspondentie Theatergroep DOX over het advies van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 oktober 2008 Afschrift correspondentie Theatergroep DOX over het advies van de Raad voor Cultuur - 2008Z04187

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg van 27 oktober jl. inzake OCW-begroting en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012

Onderzoek Coproducties 2006 en 2007

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2008 Onderzoek Coproducties 2006 en 2007 - 31700-III-10

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg d.d. 24 november 2008

De efficiencykorting op e-quality en iiav

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 30 juni 2008 De efficiencykorting op e-quality en iiav - 30420-121

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het betreft het verslag van het schriftelijk overleg.

Antwoord op burgervraag inzake gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 oktober 2008 Antwoord op burgervraag inzake gastouderopvang - 2008Z04712

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Antwoord op burgervraag inzake gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 oktober 2008 Antwoord op burgervraag inzake gastouderopvang - 2008Z04122

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Sluitende dagarrangementen en tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 7 oktober 2008 Sluitende dagarrangementen en tussenschoolse opvang - 31322-37

Besluit: Betrokken bij de AO's Harmonisatie kinderopvang en tussenschoolse opvang van 23 oktober jl.

Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Een rijk programma voor ieder kind"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 oktober 2008 Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Een rijk programma voor ieder kind" - 31322-38

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 23 oktober jl. inzake harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen