Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2008

Gepubliceerd: 25 september 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2008A00020
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a2f2871c-75e9-45c2-ab1e-ceff8ae37cba&title=Besluitenlijst%20VWS%2024-09-2008.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29325, 31447, 31706, 30597, 29247, 29247, 29689, 29247, 29247, 27428, 29323, 29248, 29248, 29538, 31466, 21501, 22894, 29282, 29282, 29689, 31463, 22112

Inhoud


Rondvraag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A. Miltenburg van (VVD) - 24 september 2008 Functioneren CAK - 2008Z03084

Besluit: de staatssecretaris zal een stand-van-zakenbrief worden gevraagd (o.a. reactie op onderzoeksresultaten en maatregelen ter verbetering van de bestaande situatie)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H. Zijlstra (VVD) - 24 september 2008 Rookverbod horeca - 2008Z03083

Besluit: de minister zal een stand-van-zakenbrief worden gevraagd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 24 september 2008 Gesprek met Coördinatiegroep Orgaandonatie - 2008Z03082

Besluit: De heer Van Gerven zal in het kader van de zgn. bijzondere procedure de Coördinatiegroep Orgaandonatie ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H.P.J. Gerven (SP) - 24 september 2008 medische zorg asielzoekers - 2008Z03080

Besluit: aanhouden tot volgende procedurevergadering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - P.E. Smeets (PvdA) - 24 september 2008 Voorhang: zorgvormen uitgesloten van bijdrageregeling o.g.v. artikel 122a Zvw - 2008Z03079

Besluit: aanhouden tot de volgende procedurevergadering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - A. Miltenburg van (VVD) - 24 september 2008 Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging - 2008Z03077

Besluit: het ontwerp-besluit Zorgzwaartebekostiging wordt gestuit. Tot vrijdag 26 september te 14.00 uur kan inbreng t.b.v. een VSO worden geleverd. Dat geldt tevens voor die beleidsstukken inzake zorgzwaartebekostiging waarover heden inbreng dient te worden geleverd

Dakloze gezinnen en huisuitzettingen Friesland, verslag schriftelijk overleg d.d. 18-09-2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 21 mei 2008 Dakloze gezinnen en huisuitzettingen Friesland - 29325-27

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. algemeen overleg Maatschappelijke opvang/zwerfjongeren
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht een stand-van-zakenbrief te zenden

Hallucinogene paddenstoelen, verslag aanvullend schriftelijk overleg d.d. 16-09-2008 (31447, nr. 3)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 april 2008 Hallucinogene paddenstoelen - 31447-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De materie zal worden betrokken bij een t.z.t. te houden algemeen overleg drugsbeleid

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 september 2008 Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg - 31706-6

Besluit: betrekken bij aanhangig wetsvoorstel WTCG

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 september 2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 - 31700-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 8 oktober a.s. conform het besluit van de commissie van 11 september jl.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 september 2008 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) - 31706

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 8 oktober, conform het besluit genomen in de procedurevergadering van 11 september jl.

Uitwerking AWBZ pakketmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 september 2008 Uitwerking AWBZ pakketmaatregel - 30597-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vóór begrotingsbehandeling (3 uur)

Afschrift van de vragen over fusietoezicht in de zorg aan de Raad van State

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 september 2008 Afschrift van de vragen over fusietoezicht in de zorg aan de Raad van State - 29247-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Advies NZa over "Experiment met winstoogmerk in de ziekenhuiszorg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 september 2008 Advies NZa over "Experiment met winstoogmerk in de ziekenhuiszorg" - 31200-XVI-189

Besluit: standpunt afwachten (najaar)

Substitutie van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 september 2008 Substitutie van zorg - 29247-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Borging en kennisverbreding uitvoering risicoverevening, verslag schriftelijk overleg d.d. 12-09-2008

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 april 2008 Borging en kennisverbreding uitvoering risicoverevening - 29689-184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Rapport IGZ-NPCF telefonische bereikbaarheid huisartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 september 2008 Rapport IGZ-NPCF telefonische bereikbaarheid huisartsen - 29247-80

Besluit: t.z.t. agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg
Noot: zie ook schriftelijke vragen van enkele fracties over het IGZ-rapport

Voorhang aanwijzing huisartsenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 september 2008 Voorhang aanwijzing huisartsenzorg - 29247-81

Besluit: conform besluit, genomen in de procedurevergadering van 11 september, is het ontwerp-besluit is gestuit. Inbreng t.b.v. een VSO vastgesteld op 30 september

Etniciteit in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 9 september 2008 Etniciteit in de zorg - 27428-114

Besluit: T.z.t. agenderen voor algemeen overleg Interculturalisatie

Rapporten alcoholreclame en -marketing

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 september 2008 Rapporten alcoholreclame en -marketing - 31200-XVI-188

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg alcoholbeleid

Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 9 september 2008 Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwelijke genitale

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De heer Zijlstra zal een voorstel terzake formuleren. De VKC Justitie zal binnenkort een a.o. Huiselijk geweld houden met de ministers voor J&G, Justitie en de stas VWS

Veiligheid verloskundigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 september 2008 Veiligheid verloskundigen - 29323-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ketenzorg verloskunde/kraamzorg op 9 oktober. Het algemeen overleg zal met 1 uur worden verlengd

Prijsbeheersingsinstrument maatstafsysteem (t.b.v. AO ziekenhuisbekostiging)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 september 2008 Prijsbeheersingsinstrument maatstafsysteem (t.b.v. AO ziekenhuisbekostiging) - 29248-52

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg

Toezeggingen n.a.v. AO DBC’s, kapitaallasten en maatstafconcurrentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 september 2008 Toezeggingen n.a.v. AO DBC’s, kapitaallasten en maatstafconcurrentie - 29248-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kapitaallasten

Subsidieregelingen “motie Van Geel” en Kwaliteitsdocument hulp bij het huishouden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 september 2008 Subsidieregelingen “motie Van Geel” en Kwaliteitsdocument hulp bij het huishouden - 29538-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg. Brief minister VWS d.d. 5 september 2008 (31466, nr. 8 en nr. 9)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink - 20 mei 2008 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg - 31466

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 2 oktober 2008 te 14.00 uur

Tweede nota van wijziging: Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen. Brief minister VWS d.d. 5 september 2008 (31262, nr. 8).

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink - 6 november 2007 Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen - 31262

Besluit: Wetsvoorstel reeds als hamerstuk afgedaan 11-09 jl.

Invoering landelijk elektronisch Patiëntendossier

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 september 2008 Invoering landelijk elektronisch Patiëntendossier - 31466-10

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg ICT in de zorg

Reanimatie in verpleeg- en verzorgingshuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 9 september 2008 Reanimatie in verpleeg- en verzorgingshuizen - 31200-XVI-187

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg reanimatiebeleid d.d. 23 september 2008

Kwaliteitskader verantwoorde zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 5 september 2008 Kwaliteitskader verantwoorde zorg - 31200-XVI-186

Besluit: Agenderen voor separate algemeen overleggen Kwaliteitszorg Cure en Care

Aanbieding Richtsnoer Informatieverstrekking NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 1 september 2008 Aanbieding Richtsnoer Informatieverstrekking NZa - 31200-XVI-181

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 1 september 2008 Geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad - 21501-31-154

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg informele EU-Gezondheidsraad op 4 september 2008

Onafhankelijkheid van het RIVM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 1 september 2008 Onafhankelijkheid van het RIVM - 22894-182

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op vragen m.b.t. eigen bijdrage AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 27 augustus 2008 Reactie op vragen m.b.t. eigen bijdrage AWBZ - 2008Z01446

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Loket ZorgInnovatieWijzer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 augustus 2008 Loket ZorgInnovatieWijzer - 29282-69

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 27 augustus 2008 Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden - 29282-70

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 oktober 2008 te 14.00 uur

Klacht CAK-BZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 26 augustus 2008 Klacht CAK-BZ - 29689-219

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Informatie inzake de rechtmatigheid van de door Amsterdam Thuiszorg geleverde zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 15 augustus 2008 Informatie inzake de rechtmatigheid van de door Amsterdam Thuiszorg geleverde zorg - 31463-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Na het herfstreces zal de VKC BZK de tweede termijn van het a.o. Topinkomens in de semi-publieke sector houden, waarvoor de direct betrokken bewindspersonen seperaat zullen worden uitgenodigd

Richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 3 september 2008 Richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg - 22112-684

Besluit: De fracties worden verzocht het fractiestandpunt inzake de subsidiariteitsvraag m.b.t. de richtlijn op 7 oktober 2008 te 16.00 uur schriftelijk in te dienen bij de griffier, opdat behandeling daarvan in de procedurevergadering van 8 oktober kan plaatsvinden. Deze inbreng zal daarna aan de TGCS worden gezonden. Het rondetafelgesprek terzake vindt plaats op 2 oktober 11.00-13.00 uur