Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 september 2008

Gepubliceerd: 7 september 2008
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2008A00009
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8986c469-1316-4b78-a099-1163324e771e&title=Besluitenlijst.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31293, 31135, 30183, 31007, 24724, 24503, 29461, 31201, 24724, 26695, 31293, 31289, 22452, 27923, 30599, 31288, 31007, 31288, 31289, 28989, 31434, 28989, 31535, 28989, 29362, 25434, 28989, 25434, 30420, 30420, 27017, 30420, 30420, 31322, 31322

Inhoud


EVC's in het Plan van aanpak werken & leren 2008-2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J.G. Biskop (CDA) - 5 september 2008 EVC's in het Plan van aanpak werken & leren 2008-2011 - 2008Z01826

Besluit: Brief staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart verzoeken inzake positie EVC's in het Plan van aanpak werken & leren 2008-2011

Iraanse studenten in het hoger onderwijs in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - T. Dibi (GroenLinks) - 5 september 2008 Uitsluiting van Iraanse studenten bij bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs in Nederland - 2008Z01825

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken; feitelijke brief met stand van zaken

Islam-lessen op openbare scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M. Bosma (PVV) - 5 september 2008 Ontwikkelingen rond Islam-lessen op openbare scholen - 2008Z01820

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken

Stand van zaken beleid en activiteiten van Nederlandse Taalunie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - M. Bosma (PVV) - 5 september 2008 Stand van zaken beleid en activiteiten Nederlandse Taalunie - 2008Z01818

Besluit: Beknopte notitie door staf cie. OCW

Reactie AOb-onderzoek hoge beloningen bestuurders hoger onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J. Dijk (SP) - 5 september 2008 AOb-onderzoek hoge beloningen bestuurders hoger onderwijs - 2008Z01816

Besluit: Reactie minister OCW verzoeken

Rappèl motie Jasper van Dijk c.s. inzake kleinschalige experimenten uitwisseling digitale leermiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - J.J. Dijk (SP) - 5 september 2008 Rappèl motie inzake 'Experimenten uitwisseling digitale leermiddelen', Kamerstuk 31 325, nr. 15 - 2008Z01814

Besluit: Rappèl motie doen uitgaan

Verzoek reactie op Registratie IRIS van toename geweldsincidenten in het onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - I. Dezentjé Hamming-Bleumink (VVD) - 5 september 2008 Geweldsincidenten op scholen - 2008Z01812

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken

Toepassing criteria toetsingskader Fonds voor de Podiumkunsten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - H. Leeuwen (SP) - 4 september 2008 Toepassing criteria toetsingskader Fonds voor de Podiumkunsten - 2008Z01744

Besluit: brief minister verzoeken

Verzoek kabinet brief inzake toedracht vertrek cultureel attaché VS, dhr. K. van Twist

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - JAWJ Leerdam (PvdA) - 4 september 2008 Verzoek kabinet nadere informatie inzake vertrek cultureel attaché VS, dhr. K. van Twist - 2008Z01735

Besluit: Brief kabinet verzoeken

Informele Cultuur- en Mediaraad van 21-22 juli 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 7 juli 2008 Informele Cultuur- en Mediaraad van 21-22 juli 2008 - 21501-34-104

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg inzake de informele Cultuur- en Mediaraad

Stimuleren excellentie basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 augustus 2008 Stimuleren excellentie basisonderwijs - 31293-19

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg over Kwaliteit primair onderwijs in oktober (in de volgende p.v. wordt concept-agenda uitgereikt)

Beleidsreactie en vervolg op Nederlands Activiteitenprogramma Moderne vreemde Talen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 augustus 2008 Beleidsreactie en vervolg op Nederlands Activiteitenprogramma Moderne vreemde Talen - 31200-VIII-203

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van het Ontwerp Plan van Scholen 2009-2010-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 augustus 2008 Aanbieding van het Ontwerp Plan van Scholen 2009-2010-2011 - 31135-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Plan van Scholen op 25 september a.s.

De klokkenluidersregeling VO-raad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 augustus 2008 De klokkenluidersregeling VO-raad - 30183-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kennisgeving OCW-Intrekkingsregeling 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 augustus 2008 Kennisgeving OCW-Intrekkingsregeling 2008 - 31007-29

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Overzicht van wetsvoorstellen en zogenaamde voorhang-AmvB’s die naar verwachting voor het Kerstreces bij de Kamer zullen worden ingediend

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 augustus 2008 Overzicht van wetsvoorstellen en zogenaamde voorhang-AmvB’s die naar verwachting voor het Kerstreces bij de Kamer zullen worden ingediend - 2008Z01242

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Problematiek rond studieschulden onder Antilliaanse (oud)studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 augustus 2008 Problematiek rond studieschulden onder Antilliaanse (oud)studenten - 24724-79

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel van Wet, houdende instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart, van - 9 april 2008 Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) - 31411

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Nota  naar aanleiding van het verslag d.d. 8 augustus 2008 (31 411, nr. 9)

Reactie op brief van mw. Van D. inzake zij-instromers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 augustus 2008 Reactie op brief van mw. Van D. inzake zij-instromers - 2008Z01260

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de resolutie van het LAKS, JOB, LSVB en ISO d.d. 9 juni 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 augustus 2008 Reactie op de resolutie van het LAKS, JOB, LSVb en ISO d.d. 9 juni 2008 - 2008Z01235

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ontwikkeling van kenniskamers bij de rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 juli 2008 Ontwikkeling van kenniskamers bij de rijksoverheid - 24503-40

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstelbrief inzake verzoek van commissie inzake afschrift antwoord functioneren Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) en Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 juli 2008 Uitstelbrief inzake verzoek van commissie inzake afschrift antwoord inzake functioneren Quality Asssurance Netherlands University (QANU) en Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) - 2008Z01263

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Standpunt kabinet t.a.v. experimenten gratis openbaar vervoer voor 16 en 17-jarige mbo'ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 25 juli 2008 Standpunt kabinet t.a.v. experimenten gratis openbaar vervoer voor 16 en 17-jarige mbo'ers - 31200-VIII-202

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Nagegaan wordt welke informatie nodig is om AO schoolkosten te plannen (bijv. voortgangsbrief schoolboeken, informatie vrijwillige ouderbijdrage) te zamen met agendapunt 46 inzake experimenten beleidsdoorlichting WTOS.

handhaving afspraken over educatie inburgeraars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 juli 2008 handhaving afspraken over educatie inburgeraars - 29461-48

Besluit: De commissie WWI verzoeken de behandeling over te nemen i.v.m. AO van

aanbieding Beleidsdoorlichting WTOS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 juli 2008 aanbieding Beleidsdoorlichting WTOS

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Nagegaan wordt welke informatie nodig is om AO schoolkosten te plannen (bijv. voortgangsbrief schoolboeken, informatie vrijwillige ouderbijdrage) te zamen met agendapunt 48 inzake experimenten gratis openbaar vervoer 16- en 17-jarigen in mbo.

Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Onderwijs (NUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 juli 2008 Nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs - 31201-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Plan van aanpak verbetering dienstverlening IB-Groep

Afschrift brief mw. M. inzake de problematiek na het niet behalen van een havo diploma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 juli 2008 Afschrift brief mevrouw M. inzake de problematiek na het niet halen van een havo diploma in Utrecht - 2008Z01266

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift reactie op brief van ABVAKABO inzake bursalenstelsel Ned. universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 juli 2008 Bursalenstelsel Nederlandse universiteiten - 2008Z01256

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Het weer op orde brengen van het plan van aanpak om de dienstverlening van de IB-Groep te verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2008 weer op orde brengen van het plan van aanpak om de dienstverlening van de IB-Groep - 24724-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Plan van aanpak verbetering dienstverlening
Noot: Zie ook schriftelijke vragen van het lid Leijten in dezen.

Het melden van spijbelgedrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 juli 2008 Het melden van spijbelgedrag - 26695-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 24 september 2008 inzake integrale aanpak schoolverzuim.

Bestuurlijke samenwerking ROC Amsterdam en het ROC Flevoland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 juli 2008 Bestuurlijke samenwerking ROC Amsterdam en het ROC Flevoland - 2008Z01273

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang gesprekken vernieuwing convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 juli 2008 Voortgang gesprekken vernieuwing convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" - 31200-VIII-200

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 7 juli 2008 Voortgang Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs - 31293-18

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg over Kwaliteit primair onderwijs in oktober (in de volgende p.v. wordt concept-agenda uitgereikt)

uitkomsten scholingsoverleg op 28 februari 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Oog voor de toekomstige toegankelijkheid –over kleine scholen; initiatiefnota

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) - 8 juli 2008 Initiatiefnota 'Oog voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine scholen' - 31526

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken

Aanbieding van de Kwaliteitsagenda Voorgezet Onderwijs 2008-2011 'Onderwijs met ambitie'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 juli 2008 Aanbieding van de Kwaliteitsagenda Voorgezet Onderwijs 2008-2011 'Onderwijs met ambitie' - 31289-42

Besluit: Betrekken bij dossier Voortgezet onderwijs

Het nieuwe rapport 'Internationalisering in het onderwijs in Nederland' over het jaar 2007

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 3 juli 2008 Het nieuwe rapport 'Internationalisering in het onderwijs in Nederland' over het jaar 2007 - 22452-32

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Mandaat van het kabinet voor de verdere voorbereiding van de doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs (PO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma - 3 juli 2008 Mandaat van het kabinet voor de verdere voorbereiding van de doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs (PO) - 27923-62

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg over Kwaliteit primair onderwijs in oktober (in de volgende p.v. wordt concept-agenda uitgereikt)

Uitstel nadere informatie over toepassing van het enquêterecht in de bve-sector.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 juli 2008 Uitstel nadere informatie over toepassing van het enquêterecht in de bve-sector. - 30599-21

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

De manier waarop studenten eventuele klachten over het verloop van visitaties kenbaar kunnen maken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 3 juli 2008 De manier waarop studenten eventuele klachten over het verloop van visitaties kenbaar kunnen maken - 31288-37

Besluit: T.z.t. betrekken bij wetsvoorstel besturing HO (o.a. rechtspositie student) in het najaar 2008 en bij het wetsvoorstel accreditatie in februari/maart 2009.

Deelname van minderjarigen aan het volwassenenonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart, van - 3 juli 2008 Deelname van minderjarigen aan het volwassenenonderwijs - 31007-28

Besluit: Desgewenst betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2009, inbreng feitelijke vragen

Meerjarenafspraak met de HBO-raad over vergroten studiesucces en kwaliteit hoger beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 30 juni 2008 Meerjarenafspraak met de HBO-raad over vergroten studiesucces en kwaliteit hoger beroepsonderwijs - 31288-33

Besluit: Betrokken bij notaoverleg van 2 juli jl. inzake de vaststelling van de strategische agenda hoger onderwijs

De modernisering van het bekostigingssysteem in het Voortgezet Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart, van - 30 juni 2008 De modernisering van het bekostigingssysteem in het Voortgezet Onderwijs - 31289-41

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Voorbereiding begrotingsbehandeling 2009, onderdeel cultuur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leeuwen van H. - 3 september 2008 Subsidieronde in de kunstsector - 2008Z01628

Besluit: Minister OCW verzoeken om brief over de toepassing van de criteria (van het toetsingskader) door het Fonds voor de Podiumkunsten bij de verdeling van de subsidiegelden. Navragen in hoeverre de uitkomsten van de subsidieronde recht doen aan de inzet van 'Kunst van Leven' en hoe een en ander zich verhoudt tot de basisinfrastructuur en de stelselverantwoordelijkheid van de bewindspersoon.

Regeringsbeleid inzake beheer van Nederlands historische scheepswrakken in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 juli 2008 Regeringsbeleid inzake beheer van Nederlands historische scheepswrakken in het buitenland - 28989-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van de Evaluatie Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 juli 2008 Aanbieding van de Evaluatie Commissariaat voor de Media - 31200-VIII-201

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel media.

Ondezoek gebruik Mediawijsheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2008 Onderzoek gebruik Mediawijsheid - 31434-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onderzoek naar het gebruik van het paleis op de Dam als mogelijke expositieruimte voor het Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 juli 2008 Onderzoek naar het gebruik van het paleis op de Dam als mogelijke expositieruimte voor het Rijksmuseum - 28989-90

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.); griffier gaat na of er relatie bestaat met recente brief van de MP

Aanbiedingsbrief van de nota 'Een Cultuur van Ontwerpen - visie architectuur en ruimtelijk ontwerp'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 juli 2008 Aanbiedingsbrief van de nota 'Een Cultuur van Ontwerpen - visie architectuur en ruimtelijk ontwerp' - 31535-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Voortgang van de veiling van BKR-kunstwerken uit de rijkscollectie op internet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 4 juli 2008 Voortgang van de veiling van BKR-kunstwerken uit de rijkscollectie op internet - 28989-87

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 4 juli 2008 Het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde - 29362-141

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

jaarverslag 2007 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 juli 2008 jaarverslag 2007 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - 25434-41

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tax-videoclipfonds

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 juli 2008 Stand van zaken rond het TAX-videoclipfonds - 28989-85

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begroting 2009, onderdeel cultuur

Versterking positie van de documentaire- en animatiefilm

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 3 juli 2008 Versterking positie van de documentaire- en animatiefilm - 25434-40

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleggen begroting 2009, onderdelen cultuur en media

De peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 2 juli 2008 De peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen - 31200-VIII-198

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Salarissen bij de publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 30 juni 2008 Salarissen bij de publieke omroep - 31200-VIII-197

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Mediawet (Kamerstuk 31 356)

Maatregelen ter bevordering van de emancipatie van de man: Plan van de Man

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 augustus 2008 Maatregelen ter bevordering van de emancipatie van de man - 30420-124

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake emancipatie

De effecten van seksualisering van de rol van meisjes en vrouwen op jongeren en op de maatschappij

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 juli 2008 De effecten van seksualisering van de rol van meisjes en vrouwen op jongeren en op de maatschappij - 30420-123

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).

Verantwoordelijkheidsverdeling Homo-emancipatiebeleid en stand van zaken toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 juli 2008 De verantwoordelijkheidsverdeling binnen het kabinet op het terrein van homo-emancipatie - 27017-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

De 5e rapportage over implementatie vn-vrouwenverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 30 juni 2008 De 5e rapportage over implementatie vn-vrouwenverdrag - 30420-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake emancipatie

De efficiencykorting op e-quality en iiav

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk - 30 juni 2008 De efficiencykorting op e-quality en iiav - 30420-121

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 september te 14.00 uur.

Tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 9 juli 2008 tussenschoolse opvang - 31322-35

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (v.k.a.).(procedurele brief)

Rapport ‘Een rijk programma voor ieder kind’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma - 3 juli 2008 Rapport ‘Een rijk programma voor ieder kind’ - 31322-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Harmonisatie peuterspeelzalen van 9 oktober a.s. en staatssecretaris verzoeken de beleidsreactie voor dit AO aan de Kamer te doen toekomen